(15.20 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Náš výbor z důvodu položení otázky na ministerstvo, na kterou chce odpovědět, toto ještě neobdržel a bude zasedat dnes večer. Byl bych tedy rád, abychom při projednávání znali vyjádření všech tří garančních výborů. Říkám nejlépe ve čtvrtek po písemných interpelacích, ale nemusí to být pravidlo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte abych vás požádal o zařazení nového bodu programu 12. schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zpráva ministra vnitra České republiky o důvodech a průběhu tzv. reorganizace specializovaných policejních složek a jejím dopadu na vyšetřování případů závažné hospodářské kriminality. K návrhu tohoto bodu mě vedou následující skutečnosti.

Není to zase až tak příliš dávno, kdy ministr vnitra Stanislav Gross s velkou slávou zřizoval specializovaný policejní útvar pro odhalování případů té nejzávažnější hospodářské trestné činnosti, který tehdy s neskrývanou hrdostí označil jako tzv. malou českou FBI. Nicméně k 15. březnu tohoto roku naši českou FBI tentokrát již bez žádné velké slávy a s velkou snahou spíše tuto skutečnost zastřít a co nejvíce rozmělnit zrušil. Kladu si otázku, zda zrušení tohoto specializovaného útvaru Policie České republiky je přiznáním koncepční chyby ministra vnitra České republiky a vedení Policie České republiky, anebo je zrušení Úřadu finanční kriminality a ochrany státu jakousi hodnotící zprávou o kvalitě jeho práce. Je-li výsledkem hodnocení zrušení policejního útvaru, pak toto hodnocení nemůže znít nijak jinak než - použiji-li školní stupnici - nedostatečně. Je-li toto hodnocení objektivní, pak to zejména není dobrá zpráva pro daňového poplatníka, neboť to znamená že jeho peníze byly zbytečně a marně utraceny.

Vedle toho ovšem, není-li toto hodnocení objektivní, pak jeho výsledek podle mého názoru zcela neoprávněně znevažuje odborné a osobnostní kvality policistů, kteří v tomto útvaru pracovali, a poškozuje to jejich pověst i do budoucna. Jakákoliv organizační změna, a obzvláště natolik závažná, by měla být realizována na základě detailní analýzy výsledků dosavadní činnosti. Z dostupných vyjádření jak ministra vnitra, tak i policejního prezidenta nijak nevyplývá, že vůbec k nějaké analýze došlo, kdo takovou analýzu dělal, jak dlouho, podle jaké metodiky a zejména pak s jakým konkrétním výsledkem. Podtrženo a sečteno: chybí jasný argument zdůvodňující potřebu a účelnost této tzv. reorganizace.

Pro vaši informaci, výsledkem reorganizace neboli sloučení specializovaných policejních útvarů - jak jsem řekl, Úřadu finanční kriminality a ochrany státu a Úřadu pro odhalování korupce - je odchod řady špičkových policejních profesionálů z řad Policie České republiky. Stranou ponechávám finanční ztrátu, kterou jejich odchodem policie utrpěla, neboť jde o odborníky, do jejichž přípravy bylo nainvestováno obrovské množství času, energie a peněz. Za neméně důležité a možná i důležitější považuji informace o tom, a předpokládám, že jsou to informace, které měl k dispozici každý z nás z masmédií, že v důsledku odchodu těchto zkušených a vysoce specializovaných policistů hrozí vážně zpomalení či zastavení vyšetřování řady velmi závažných případů hospodářské kriminality a v některých případech dokonce až jejich promlčení. Pro vaši informaci sděluji, že jde o případy typu, jako je IPB, Česká spořitelna, Harvardské fondy apod.

Výše uvedené skutečnosti jsou podle mého přesvědčení natolik zásadní, že si zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny už jen proto, že o této tak zásadní změně nebyl v předstihu informován příslušný garanční výbor Poslanecké sněmovny, tedy výbor pro obranu a bezpečnost. Proto navrhuji zařazení nového bodu, který zní: Zpráva ministra vnitra o důvodech a průběhu tzv. reorganizace specializovaných policejních složek a jejím dopadu na vyšetřování případů závažné hospodářské kriminality.

Věřím, že naléhavost potřeby zařazení tohoto bodu na naše jednání chápete, že se projednávání tohoto bodu velmi aktivně zúčastníte a že tento návrh, zejména na zařazení, podpoříte. Navrhuji zařazení tohoto bodu jako první bod odpoledního jednání příští čtvrtek, tak aby pan ministr měl dostatek času se připravit na to, aby byl Poslanecké sněmovně schopen skutečně podat vyčerpávající zprávu k tak zásadní změně ve struktuře našeho policejného sboru, která nastala na jeho pokyn, podle jeho vedení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan místopředseda Langer tedy požádal nejenom o zařazení bodu, ale také o naši aktivní účast a nasazení při projednávání tohoto bodu.

Nyní dalším přihlášeným je paní poslankyně Milada Emmerová a pak poslanec Václav Exner.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím sněmovnu, aby schválila vyřazení Návrhu poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze, sněmovní tisk 220. Jako zdůvodnění uvádím, že nejsou dosud k dispozici detailní materiály, které jsou potřebné k náležité argumentaci v rozpravě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Pan poslanec Exner je posledním v této chvíli přihlášeným, pokud jsem někoho nevynechal. Pan poslanec Turek se ještě hlásí.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi za prvé, abych navrhl změnu pořadí bodů, a sice to, aby bod 38 byl projednán až po projednání bodu 59. Bod 38 se týká změny rozpočtu způsobené možnou pohledávkou za Českou republikou a bod 59 odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Samozřejmě, že tento přesun je podmíněn tím, že nebude přijat pozměňovací návrh paní místopředsedkyně Němcové na vypuštění bodu 59. Tento návrh přednáším jménem poslaneckého klubu KSČM, a to proto, že jsme přesvědčeni, že projednání posílení rozpočtu České republiky je možné ovlivnit také projednáním bodu 59, kde by se o této problematice mělo diskutovat, i když souhlasím s námitkou pana ministra kultury, že to není jediný důvod k odvolání rady, ale je to jeden z velmi závažných důvodů.

Domnívám se, že v rámci projednávání bodu 59 by mezi jiným měla být vyjasněna situace kolem potřeby posílit rozpočet České republiky na základě nutnosti platby firmě CME z hlediska neochránění jejich investic. Dovoluji si v té souvislosti upozornit, že máme k dispozici již rozdaný tisk č. 240 - Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Podporuji návrh, aby bod č. 59 byl z jednání dnešní schůze vypuštěn také z toho důvodu, že bychom se měli zabývat odvoláním rady poté, co její zpráva o stavu vysílání a činnosti bude projednána Poslaneckou sněmovnou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP