(15.10 hodin)
(pokračuje Macháček)

Dokonce si dovolím ho navrhnout jako vůbec první bod našeho jednání. Tento bod by nám dnes měl zabrat velmi krátký čas, protože předseda volební komise by měl z tohoto místa vyhlásit nominační lhůty na vlastní volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury.

Věřím, že pochopíte určitou urgentnost, rychlost řešení tohoto problému. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, první a druhý bod je tam navržen už nyní, takže jestli by to šlo jako třetí bod? (Poslanec Macháček: V tom případě jako třetí bod.) Prosím, abyste mi to dal ještě písemně.

Pan poslanec Zdeněk Koudelka je další k návrhu pořadu, pak pan poslanec Ransdorf. Ale nyní pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, navrhuji zařazení bodu 6, tisk 197, druhé čtení, bodu 7, tisk 208, druhé čtení a bodu 8, tisk 209, druhé čtení, jako body 1 až 3 dnešního dne. Navrhuji pevné zařazení bodu 54, tisk 197, třetí čtení, bodu 55, tisk 208, třetí čtení, bodu 56, tisk 209, třetí čtení a 22, tisk 234, první čtení jako body 1 až 4 odpoledne ve čtvrtek 3. 4.

Odůvodnění je toto. Uvedené tisky se především týkají zákonů, a dokonce i ústavního zákona, kde bylo urychleno projednávání, s tím, že tam je i prováděcí zákon o referendu a zákony týkající se novely ústavy v oblasti soudní moci, tak aby nabyly účinnosti co nejdříve, protože jsme limitováni nálezem Ústavního soudu. Z toho důvodu je dobré, aby uvedené tisky byly projednány i ve třetím čtení tento týden a mohly co nejdříve odejít do Senátu. Další důvod je ten, že tato problematika se týká ústavně právního výboru, který příští týden má služební cestu do zahraničí, a proto je správné, aby zpravodajové, příp. další zástupci z tohoto výboru, mohli být přítomni projednávání těchto tisků.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče, ale bohužel musím poprosit opět o dodání písemného podkladu. Pan poslanec Ransdorf byl další přihlášený do diskuse.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, chtěl bych navrhnout další bod jednání naší schůze, a sice postoj České republiky ke krizi v Iráku na základě zprávy vlády České republiky.

Domnívám se, že situace v tomto regionu se stává velmi nebezpečnou pro další fungování OSN, otřásá samotnými základy mezinárodního práva a je nezbytné, aby naše země, která stála u zrodu OSN, dbala o zachovávání principů, na kterých stojí mezinárodní pořádek. Připomínám, že ti, kteří nám slibovali rychlé zhroucení Saddámova režimu, kteří slibovali, že dojde k rychlému obnovení občanských svobod, dnes zavírají oči před smrtí nevinných lidí a také před velkými škodami na vojenském materiálu. V současné době například z jednotek, které byly vyslány Američany do této oblasti, je 40 tanků neschopných provozu, protože nejsou k dispozici součástky k jejich opravě, 69 obrněných transportérů a 150 vozidel ztratilo aparaturu pro noční vidění. Válka se protahuje a hrozí velkými škodami nejen na vojenském materiálu, ale také škodami humanitárními a otřesem mezinárodních ekonomických vztahů. Je nesmírně důležité, abychom si vyjasnili, jaký je postoj vlády České republiky k této otázce, a také aby sněmovna, která je v českém parlamentním systému suverénem, zaujala k této věci stanovisko.

Dámy a pánové, navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první na zítřejší zasedání Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pochopil jsem to tak, že v 9 hodin ráno ho navrhujete jako první bod. (Ano.) Postoj České republiky ke krizi v Iráku - může být. Poprosil bych pana ministra Cyrila Svobodu, který se přihlásil o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dne 15. října loňského roku v průběhu prvního čtení návrhu vlády na vyslovení souhlasu s ratifikací smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem bylo rozhodnuto o tom, že toto projednávání bude přerušeno za účelem hlubší diskuse k tomuto tématu v rámci Poslanecké sněmovny i mimo něj. Mezitím před každým svoláním schůze Poslanecké sněmovny byl vždycky tento návrh vyřazen z projednávání a jako jeden z argumentů, který se používá při diskusi na toto téma, zaznívá velmi často, že tato smlouva není v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Je proto potřeba tuto otázku vyjasnit, do jaké míry v této smlouvě existuje onen rozpor s Ústavou ČR a do jaké míry tento rozpor neexistuje. Zároveň se tím také vyjasní obecný postoj k této smlouvě.

Proto si dovoluji navrhnout nový bod do našeho programu schůze, který zní takto: Návrh na posouzení souladu smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů s ústavními zákony, které tvoří ústavní pořádek České republiky, podle § 71a odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Toto je název bodu. A chci, aby odpadla tato překážka, která se používá, že tato smlouva není v souladu s ústavním pořádkem. Já tuto námitku nesdílím. Podle mého názoru tato smlouva byla řádně vyjednávána a je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky, ale platí-li tato námitka, je potřeba tuto námitku vyřešit nebo je možné o té smlouvě hlasovat, ale od října loňského roku nepozoruji žádný významný posun v těchto názorech.

Proto bych žádal, aby sněmovna umožnila tento krok a vyjasnila tuto otázku tím, že se dotáže Ústavního soudu, neboť jenom Ústavní soud je nadán pravomocí tento problém vyřešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Také bych vás požádal, abyste mi předal přesný název toho bodu.

Nyní prosím pana poslance Rudolfa Tomíčka, pak bude vystupovat pan místopředseda Ivan Langer. Nyní pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o jednu maličkost, a to přeložení bodu č. 10 navrženého pořadu schůze, kterým je vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, sněmovní tisk 216, asi nejlépe na čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace, z toho důvodu, že přestože tento zákon není konfliktní, byl dán do garance třem výborům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP