(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Tento soud konstatoval, že společnost CME není právním nástupcem uvedené německé společnosti. To staví celou arbitráž do úplně jiného světla a naší povinností je se snažit spíše více světla do tohoto sporu vnést než jej mlžit.

K mlžení přispívá označení sporného viníka. V tomto případě přispívá k mlžení návrh, který je obsažen v tomto programu schůze, tj. návrh na odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Chápu, že takovýto krok je velmi snadný, mediálně zajímavý, ale korektního vysvětlení, které dlužíme českým občanům, tímto krokem v žádném případě nedocílíme. Naopak k projasnění může pomoci právě vytvoření vyšetřovací komise, jejíž vznik vám se vší vážností, vážené kolegyně a kolegové, doporučuji. Okruhy otázek, kterými se tato komise bude řídit, nechám samozřejmě na ní samotné. ODS nemá v žádném případě žádný zájem na jakémkoliv utajování faktů, nepreferuje žádného z aktérů této kauzy. Jediné, koho preferuje, jsou občané České republiky, jediný zájem, který chce hájit, je zájem České republiky.

Proto vás žádám, abyste k tomuto kroku přistoupili samozřejmě uvážlivě, protože vím, že nyní běží soud u obecného soudu ve Švédsku, tedy žaloba, kterou podala Česká republika proti dosavadnímu průběhu, a abychom nepoškodili ony zájmy České republiky, navrhuji vám zřízení této komise teprve nyní, ve chvíli, kdy schvalujeme pořad schůze, ale s tím, že bude-li během této schůze rozhodnuto ve prospěch České republiky, s vaším souhlasem požádám o stažení tohoto bodu z programu schůze. Pokud bude rozhodnuto v neprospěch České republiky, budeme mít vytvořený orgán, který se příčinami, průběhem i závěry tohoto řízení bude moci kvalifikovaně a hlavně ihned zabývat. Myslím, že to dlužíme občanům České republiky, a já proto se vší vážností vás žádám o podporu tohoto našeho návrhu.

Ještě dodám, že samozřejmě předkládám podpisovou listinu, která je zapotřebí k žádosti na zřízení vyšetřovací komise. Předám ji panu předsedovi Poslanecké sněmovny.

Nyní mi ještě dovolte uvést druhý bod, který jsem avizovala, kterým je vypuštění stávajícího bodu 59, to je Návrhu na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Odůvodnění je stejné. Tímto krokem spíše komplikujeme situaci před soudem ve Stockholmu, situaci České republiky, a nenapomáháme ji řešit. Dáváme tím argument soudu, který probíhá mimo naše hranice, k tomu, aby odsoudil Českou republiku, protože jeho argument bude snadný. Samotná Česká republika, samotný Parlament České republiky tím, že odvolává členy správního orgánu, uznává chyby, které se staly, a tímto způsobem vystavuje nedobré vysvědčení Česká republika sama sobě. Já jménem svých kolegů z ODS před tímto postupem velmi silně varuji a upozorňuji vás, že bychom tím porušili přísahu, kterou jsme našim občanům dali, to je, že budeme hájit vždy a za všech okolností jejich zájmy.

Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se hlásí o slovo pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, musím komentovat vystoupení paní místopředsedkyně, a to k oběma navrhovaným bodům. Pokud se týká její kritiky poslanců sociální demokracie, že do této chvíle nepodali návrh na zřízení vyšetřovací komise, tak bych chtěl zdůraznit, že navrhnout tento bod jsem byl pověřen v klubu já. Bohužel, jak víte, v této chvíli probíhala ještě schůze vlády kvůli Iráku, a já jsem se nemohl zúčastnit jednání sněmovny od začátku. Proto tento bod nebyl z naší strany navržen. Paní místopředsedkyně, nebyl to zlý úmysl. Přesto se omlouvám. To je první věc.

Druhá věc se týká bodu odvolání rady. Pane předsedo, protestuji, aby paní místopředsedkyně sněmovny dávala tento bod pouze do souvislosti s arbitráží. Jestliže chceme jednat o odvolání rady, tak se to samozřejmě netýká pouze jejího rozhodování v případě arbitráže. Pokládám to za pokrytecké a za nekorektní.

Pozornost veřejnosti a sněmovny má být jejím vystoupením odvedena jiným směrem. Zdůrazňuji, že alespoň v koaličních klubech jsme mluvili o tom, že dlouhodobě jsme nespokojeni s prací Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, o čemž také svědčí zpráva, kterou jsme nedávno jako poslanci dostali, tedy zpráva o její činnosti. Byl bych proto velice rád, kdyby v případě, že o tomto bodu bude hlasováno, sněmovna vzala toto mé upozornění v úvahu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Ještě se o slovo hlásí paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě jednou děkuji za slovo. Považuji za nutné doplnit toto vystoupení pana ministra.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám prostřednictvím pana předsedajícího vzkázala za prvé poděkování. Poděkování v tom slova smyslu, že se vstřícně stavíte ke vzniku vyšetřovací parlamentní komise. Chápu tento krok jako krok nutný a z hlediska resortu, který řídíte, tuto vstřícnost vítám dvojnásob.

Za druhé si ale dovolím upozornit na něco, co jste mi podsunul velmi neprávem. Nechovám se pokrytecky ve chvíli, kdy chci, aby byl odsunut bod odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z této schůze. Já se chovám, vážený pane ministře, logicky. Jestliže zřídíme vyšetřovací komisi, tak potom tato vyšetřovací komise má přece za cíl posoudit vliv, vinu a pochybení všech aktérů, kteří v této věci vystupovali. Teprve na základě tohoto pochybení budeme moci posoudit, kdo a do jaké míry celou věc ovlivnil a jaké následky a zodpovědnost má ze svého chování nést. Kdyby tomu bylo tak, že jste dlouhodobě nespokojen, či vaše politická strana, s vystupováním členů této rady, očekávala bych, že vystoupíte na některé z minulých schůzí a na tyto nedostatky nás upozorníte a přesně nastíníte, jak si váš resort představuje, že by mělo být dále postupováno, aby všem negativním jevům, které byste jistě káral oprávněně, bylo zabráněno.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kraus chce pravděpodobně doplnit ještě to, co zde řekl.

 

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych jenom upřesnit svůj doplňovací návrh na zařazení nového bodu. Po konzultaci s organizačním oddělením jsem dospěl k názoru, že podobně jako u pana kolegy Opálky bude nutné zařadit ještě nový bod, a to konkrétně zkrácení lhůty projednávání novely zákona o DPH podle tisku 205. Jak už jsem říkal, tento návrh zákona byl projednán v rozpočtovém výboru, čili je možné ho projednat ve druhém čtení.

Doporučil bych, aby nejprve se projednal bod zkrácení lhůty u projednávání novely zákona o DPH dle tisku 205 o 25 dnů. V případě, že tento návrh bude schválen, potom by následovalo to, co jsem navrhoval, čili nové zařazení bodu na konec druhých čtení tisku 205 a potom eventuálně na konec bloku třetích čtení tisku 205.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Pan poslanec Macháček je další písemně přihlášený do diskuse.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych také já navrhl zařazení jednoho nového bodu do programu naší schůze. Víte dobře, že náš kolega Milan Urban se stal ministrem průmyslu a obchodu a v důsledku toho abdikoval oficiálně na členství v dozorčí radě České konsolidační agentury. Já si proto dovoluji navrhnout, aby tento bod s názvem Volba člena dozorčí rady České konsolidační agentury byl zařazen na program našeho jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP