(17.40 hodin)
(pokračuje Gross)

Tyto kompetence by měly být svěřeny Policii České republiky. Zároveň návrh předpokládá, že by tento zákon měl nabýt účinnosti 1. ledna 2004.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky ani s našimi mezinárodními závazky. Vztah k právu Evropských společenství je neutrální, protože tato oblast není upravena.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že umožníte projednávání v rámci druhého a třetího čtení a snad úspěšně dovršíme legislativní proces.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády Grossovi za uvedení tisku 204. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Tomáš Kladívko. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, návrh novely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a další změny zákonů uvedených v tisku 204 podřizují zákon o střelných zbraních a střelivu, pyrotechnický průzkum, a otevírají tím nový prostor pro podnikatele v této oblasti. Dosud mají oprávnění provádět pyrotechnický průzkum pouze Armáda ČR, ovšem jen na území, které patří Armádě ČR, a Policie ČR, která pyrotechnický průzkum může provádět všude na ostatních pozemcích či nemovitostech. Vzhledem k tomu, že dochází k předávání prostorů využívaných různými armádami civilnímu sektoru, je nutné provést rozsáhlý pyrotechnický průzkum těchto prostor, na což Policie ČR nemá a nebude mít dostatek kapacit.

Na základě této skutečnosti se vláda rozhodla svěřit tuto oblast i civilním podnikatelům. Zavádí proto novou skupinu zbrojního průkazu F pro provádění pyrotechnického průzkumu a stanovuje podmínky pro jeho vydání a souběžně zavádí skupinu K - zbrojní licence pro podnikání v této oblasti .Tato licence je koncesovaná podle novely živnostenského zákona, která se nachází rovněž jako součást tohoto sněmovního tisku.

Návrh novely se v ničem nedotýká stávajících podmínek a pravidel pro držitele zbrojních průkazů a zbrojních licencí dosavadních kategorií. Návrh zákona není v rozporu s právem EU. Doporučuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Kladívkovi za jeho zpravodajskou zprávu. Protože do obecné rozpravy, kterou právě otevírám, nemám žádnou písemnou přihlášku, táži se vás, zda chce v ní někdo vystoupit. Žádnou přihlášku nevidím, a proto obecnou rozpravu končím.

Nezazněl zde návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Proto se budeme zabývat návrhem na jeho přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Táži se, zda má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání. Není tomu tak, proto přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 170. Kdo je pro uvedený návrh na přikázání tohoto tisku? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 170 skončilo. Z přítomných 115 pro bylo 102, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Skončili jsme projednávání prvního znění tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu místopředsedovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze, kterým je bod

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 212/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jaroslav Palas. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Prosím o klid v jednací síni.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná verze návrhu novely zákona vychází z vládního návrhu, který byl projednán na 43. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 2001 v prvním čtení jako sněmovní tisk 1103. Ze schváleného usnesení Poslanecké sněmovny č. 1887 vyplynulo, že návrh novely zákona je nutné vrátit vládě k dopracování.

Hlavním cílem předloženého návrhu novely je zapracovat do návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání ustanovení, která velmi podrobně upravují předpisy Evropských společenství, a harmonizovat tak právní úpravu ochrany zvířat proti týrání obsaženou v českém právním řádu s úpravou ochrany zvířat obsaženou v předpisech Evropských společenství.

Návrh novely upravuje zejména ochranu zvířat při omračování a usmrcování včetně usmrcování porážkou nebo utracením. Dále pak je to ochrana zvířat při přepravě včetně nakládky a vykládky zvířat, dále ochrana hospodářských zvířat, ochrana zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. V neposlední řadě je to ochrana zvířat v zájmových chovech a ochrana volně žijících zvířat.

Navrhovaná novela zákona obsahuje také formulační opravy související s aplikací platného zákona na ochranu zvířat proti týrání v praxi. Cílem je odstranit některé výkladové nedostatky, které při téměř desetileté aplikaci tohoto zákona se objevily.

K diskutovaným částem navrhované novely zákona bude patřit mimo jiné i problematika chovu a drezúry zvířat, která je jistě důležitým, nikoliv však hlavním důvodem novely zákona. Jednejme proto, dámy a pánové, o této části návrhu klidně. Mít rád zvířata znamená znát je. Přeji si věcné a korektní projednávání předloženého návrhu novely zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za vaše úvodní slovo k tomuto tisku. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Miloš Kužvart. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a poslanci, vládní návrh novely zákona proti týrání zvířat je novelou, která má z mého pohledu značně technický charakter. Chtěl byl velice poděkovat předkladateli za komplexnost tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče. Požádám všechny v této jednací síni, aby se věnovali tomu, co nám říká pan zpravodaj. Všichni, kteří se tomu nemohou věnovat, nechť jednací síň opustí. Děkuji vám za pochopení a prosím, abyste pokračoval, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Je to návrh, který - jak nám byl předložen - obsahuje nejen návrh novely, ale co velmi vítám jako zpravodaj tohoto tisku, i návrh platného znění s úpravami, které z této novely vzcházejí, včetně komplexního návrhu veškerých prováděcích předpisů na úrovni vyhlášek, včetně grafické dokumentace.

Chtěl bych konstatovat, že důvod, že tento návrh novely zákona proti týrání zvířat zahrnuje i ochranu zvířat volně žijících, tzn. i ve vazbě na zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zde legitimizuje to, že já jako místopředseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jsem zpravodajem tohoto tisku. Na druhou stranu musím konstatovat, že přestože teprve dnes přistupujeme k prvnímu čtení, scházejí se již na mém mailu nejrůznější detailní připomínky od zástupců českých cirkusů, od občanského sdružení Svoboda zvířat, kteří mají výhrady tu k té, tu k oné části této novely.

Jak jsem již předjednával napříč politickým spektrem s těmi, kteří jsou v zemědělském výboru, bude nutné tuto právní úpravu nejen z hlediska implementace práva Evropských společenství, ale i z hlediska věcného přesahu do oblasti ochrany volně žijících zvířat podrobit velmi důkladné diskusi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP