(17.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme pokračovat dalším schváleným bodem pořadu naší schůze.

O slovo se hlásí pan poslanec Tomáš Kladívko. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl procedurální návrh, který spočívá v tom, že navrhuji odročení návrhu zákona tisk 108, bod 67 schváleného pořadu jednání - Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně dalších zákonů, za třetí čtení tisku 214, to znamená zákona, který jsme teď projednali. Je to z toho důvodu, že vládní návrh vyřešil pro Prahu ten problém, který Praha v tomto zákoně měla. Domnívám se proto, že není nutné, aby byl tento zákon teď projednáván. Potom, co bude schválen ve výborech a případně ve druhém a třetím čtení naší sněmovnou, tak po dohodě s předkladatelem by tento návrh mohl být stažen z programu jednání.

Takže můj procedurální návrh zní - odročit projednávání tisku 108 za třetí čtení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, sněmovní tisk 214. Teď neodhaduji, kdy to bude, čas to ukáže. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Je to samozřejmě po dohodě s předkladatelem, náměstkem primátora hl. m. Prahy panem Blažkem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento procedurální návrh. Zaregistrovala jsem požadavek na odhlášení. Já vás v tuto chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu registrovali svými identifikačními kartami.

O slovo se hlásí pan poslanec Vymětal. Uděluji mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní místopředsedkyně, děkuji. Myslím, že návrh, který zde byl přednesen, není po formální stránce správný, protože můžeme hlasovat jenom o vyřazení z programu, a teprve další schůze rozhodne, jestli bude zařazen a kam. Bod není otevřen, nelze ho odročit. Myslím, že v tomto okamžiku jde o vyřazení z programu a to je všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se zeptám ještě pana poslance Tomáše Kladívka, zda s tímto upřesněním souhlasí, nebo zda vznese ještě jiný návrh.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Já si myslím, že nejsme ve sporu, když to vyřadíme z tohoto jednání, s tím souhlasím. Ale já bych rád, abychom hlasovali o tom, že to bude zařazeno za třetí čtení ne této schůze - pozor, to je právě ten problém. My jsme udělali první čtení tisku 214, nevíme tudíž, na které schůzi přesně bude druhé a třetí čtení tisku 214. Já navrhuji, až se schválí ve třetím čtení tisk 214, aby byl případně zařazen tento návrh, nebo byl předkladatelem stažen. Když ho vyřadíme z této schůze a zařadíme ho na příští… (Připomínky z pléna.) Děkuji za nápovědu, já se to ještě pokusím upřesnit: vyřazení z této schůze a odročení do doby, než bude projednán tisk 214 v třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že jsme tomuto procedurálnímu návrhu všichni rozuměli, pane poslanče. Tam jde spíše o váš požadavek, abyste u tisku, který právě stahujete z jednání, získali jistotu, že na něj také vyjde čas k projednávání v Poslanecké sněmovně, a to poté, co ve třetím čtení bude schválen či neschválen zákon, který má tisk 214.

Já věřím tomu, že tomuto vašemu požadavku rozuměla Poslanecká sněmovna a že nyní víme, že budeme hlasovat s tímto vaším upřesněním o vyřazení tohoto bodu z této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Já dám o tomto bodu hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 169, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti vznesenému návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 169 z přítomných 99 pro bylo 97, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme rozhodli alespoň prozatím o osudu tisku č. 108 a budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze, a to bodem číslo:

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, abyste se ujal slova, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, předložený návrh zákona je návrh, kterým se vláda snaží řešit jeden problém, který je dlouhodobým problémem České republiky. Přestože to je norma, která může mít obecné užití, tak jejím hlavním účelem je řešit otázku asanace bývalých vojenských újezdů, kde existují poměrně rozsáhlá území, která nebyla zatím dostatečně pyrotechnicky asanována.

Současná právní úprava umožňuje, aby likvidaci nalezené a nevybuchlé munice prováděla pouze Policie ČR, to znamená, neumožňuje žádnému jinému subjektu, aby se na tomto podílel, pokud nehovoříme o činnosti v rámci vojenských újezdů a v rámci Armády ČR. Tento návrh se snaží řešit onen problém, kdy řada prostor na území České republiky již není vojenskými újezdy, přesto zde existuje velké množství nevybuchlé munice a není ve schopnostech Policie ČR bez dramatického navýšení rozpočtových prostředků tento problém řešit. Návrh tedy předpokládá, že problematiku pyrotechnické asanace budou moci provádět v rámci soukromých i veřejných prostor, včetně oblastí se zvýšeným výskytem nevybuchlé munice, soukromé subjekty.

Návrh stanoví nebo vymezuje pojem pyrotechnický průzkum. Tímto se rozumí cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin prováděné držitelem odpovídající skupiny zbrojního průkazu pomocí detekční techniky a její identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí nebo dohled držitele odpovídající skupiny zbrojního průkazu při pozemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin, který provede identifikaci nalezené munice nebo výbušnin. Návrh předpokládá také vytvoření nové kategorie zbrojního průkazu i zbrojní licence, tak aby vše odpovídalo zaběhnuté praxi v České republice. Měla by tedy vzniknout nově koncipovaná koncesovaná živnost "provádění pyrotechnického průzkumu".

Návrh tedy směřuje k tomu, aby umožnil do procesu pyrotechnické asanace vstupovat také soukromým podnikatelským subjektům. Tato činnost při takto přísně regulovaných podmínkách bude provozována jako podnikání. Samozřejmě, že zákon také stanoví další podmínky, jako je podmínka bezúhonnosti, spolehlivosti, odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu příslušné nové skupiny, skupiny F. S tím, že zákon stanoví také kompetence na úseku kontroly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP