(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále, budeme pokračovat v odpolední části dnešního jednání.

Kolegyně a kolegové, dříve než zahájíme odpolední jednání, mám zde žádost o sdělení omluvy z nepřítomnosti na odpolední části dnešního jednání paní kolegyně Evy Dundáčkové, a to z velmi závažných rodinných důvodů.

Ještě jednou žádám všechny, kdo jste v sále, abyste zaujali svá místa.

Vzhledem k tomu, že nevidím reálné šance, jak vás uklidnit, pokusím se vám začít sdělovat informace, které alespoň já osobně považuji za důležité, a snad i vy pochopíte, že jsou důležité i pro vás pro všechny.

V polední přestávce se sešlo parlamentní grémium, které řešilo procedurální problém, který nastal při projednávání přerušeného bodu č. 38. Grémium se shodlo v tom, že problém, který se objevil v rámci interpretace dalšího správného procedurálního postupu, byl problémem, který se objevil poprvé při projednávání návrhu zákona v rámci tzv. zrychleného řízení podle § 90 zákona o jednacím řádu. Z tohoto důvodu bylo myslím dobré a vhodné, že se setkali zástupci poslaneckých klubů a vyjasnili si nejen pro tento konkrétní případ, ale i pro možné případy další jasný a jednoznačný a jediný možný postup. Ten znamená v tuto chvíli jedno jediné: Budeme dále postupovat podle procedurální námitky pana poslance Výborného, která znamená, že přestože s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v rámci jeho projednávání podle § 90 odst. 5, je třeba v případě, kdy zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona, a to zazněl, ještě jednou hlasovat, resp. hlasovat o návrhu na zamítnutí. V případě, že návrh na zamítnutí nebude schválen, následuje standardní projednávání tohoto bodu, tedy že se budeme zabývat návrhem na přikázání a předmětný návrh projde standardním režimem projednávání. Tolik sdělení z grémia.

Předpokládám, že pan kolega Kraus nestojí u řečnického pultu náhodou? Jste zpravodaj.

Prosím, slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, chci tu na mikrofon sdělit, že považuji za správné, aby další projednávání pokračovalo hlasováním o zamítnutí tohoto návrhu zákona, to znamená, aby dalším krokem nebylo ani ukončení jednání, ani hlasování o přikázání výborům. Považuji toto řešení za správné, respektuji ho a zároveň se omlouvám kolegovi Výbornému za zbytečný konflikt. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi Tlustému. Kéž bychom byli schopni vždy konflikt, ke kterému dojde, takovýmto způsobem uzavřít.

Slovo má tentokrát kolega Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Já se ztotožňuji s navrženou procedurou s tím, že si jen dovoluji připomenout můj procedurální návrh, který se týkal eventuálního projednávání z hlediska zkrácení lhůty o 55 dnů, to znamená, že v případě, že bude návrh na zamítnutí schválen, je potřeba v rámci jednání o přikázání hlasovat také o mém návrhu zkrácení projednávání o 55 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že se ukázalo, jak prozíravá byla má vybídka k podání podmíněného návrhu.

Pokusím se ještě přivolat všechny nepřítomné. Odhlásil jsem vás na žádost z pléna, prosím, abyste se znovu zaregistrovali identifikačními kartami. Přikročíme k návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 83. Ptám se, kdo je pro to, předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 154 kolegyň a kolegů pro návrh 65, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Znamená to tedy, že se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 84. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro návrh 141, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP