(11.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Z právního hlediska tady nevznikl žádný problém. To, že nevznikl žádný legislativní problém, neznamená, že nevznikl problém z hlediska řízení portfolia státního dluhu.

Ministerstvu financí tímto neřešeným stavem vzniká významné refinanční riziko. To spočívá v tom, že pokud se nakumulují splatné dluhové závazky s krátkou dobou splatnosti, pak mohou vzniknout situace, kdy stát nemůže nahradit splatné výpůjčky novými výpůjčkami, neboť neexistují investoři, kteří by měli zájem je koupit. To je případ vzniku poruch, či dokonce krizí na finančních trzích. Já věřím, že nic takového České republice v nejbližším období nehrozí, ale přesto je důležité, abych Poslaneckou sněmovnu na tuto skutečnost upozornil. Ministerstvo financí si je vědomo tohoto reálného rizika. Součástí strategie řízení státního dluhu je snižování podílu státních dluhopisů s dobou splatnosti kratší než jeden rok. Cílem je, aby tyto dluhopisy tvořily pouze jednu třetinu všech nesplacených státních dluhopisů. V současné době je jejich podíl stále 44 %. Tím se refinanční riziko dostane na přijatelnou a současně plánovanou mez. Vzhledem k tomu, že dluhopisy s delší než jednoroční dobou splatnosti mohou být vydávány pouze na základě zákona o dluhopisovém programu, který určí dobu splatnosti tohoto programu, pak patový stav projednávání zákona v Poslanecké sněmovně věcně znamená implicitní právní zvyšování refinančního rizika portfolia státu.

Vzhledem k této skutečnosti si dovoluji opakovaně požádat Poslaneckou sněmovnu, aby návrh tohoto zákona schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a prosím opět pana poslance Michala Krause, který je prvním zpravodajem pro prvé čtení tohoto zákona. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano, děkuji. Dovolte mi, abych i já pokračoval. V podstatě bych mohl z velké částí opakovat stejná slova, která jsem říkal před chvílí. Proto mi dovolte, abych navázal na pana ministra Sobotku. Skutečně v tuto chvíli projednáváme záležitost, která svým způsobem je už tři roky stará, a neschválení tohoto návrhu zákona komplikuje nejen Ministerstvu financí, ale obecně státu vyrovnat závazky, které vznikly z hospodaření státu v uplynulých obdobích. Tento fakt je nejen fiskální a finančně nebezpečný, ale jak už jsem předtím říkal, je také nepoměrně méně hospodárný než způsob, který navrhuje předložený vládní návrh zákona.

Chtěl bych jenom podotknout, že k tomuto návrhu zákona vyslovila také Česká národní banka své stanovisko ze dne 17. ledna 2003, kde guvernér sděluje, že nemá připomínky k tomuto vládnímu návrhu zákona, a tím pádem se domnívám, že i to je jeden z faktorů, který by nás všechny, kteří máme zájem na hospodárném řešení dluhu, měl přimět k tomu, abychom tento návrh zákona podle procedury, kterou návrh ministr financí, to znamená ve zkráceném jednání, schválili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Tím jsme se vypořádali s úvodními formalitami u všech tří předložených návrhů - u tisku 116, u tisku 188 a u tisku 170. Zahajuji podle našeho předchozího hlasování sloučenou obecnou rozpravu k těmto třem tiskům. Nemám žádnou písemnou přihlášku, pouze ty, kteří se budou chtít zúčastnit této rozpravy, požádám, aby vždy upřesnili, k jakému konkrétnímu tisku případný pozměňovací návrh podávají.

Zeptám se nyní, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Přihlásil se pan zpravodaj Martin Kocourek a já mu uděluji slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nyní bych rád v rámci obecné rozpravy promluvil ke zmíněnému tisku 188, což je vládní návrh o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000.

Myslím, že k tomuto návrhu zde již byla vedena rozprava vlastně dvakrát, takže nehodlám sněmovnu zdržovat opakováním toho, co jsem řekl, a jenom zdůrazním, že pro mne je zcela nepřijatelné, aby státní dluhopisové programy byly vydávány na deficity, které nebyly potvrzeny schvalovacím stanoviskem Poslanecké sněmovny, a to jak deficit státního rozpočtu za rok 2000 nemá schválen státní závěrečný účet, tak stejně na tom je státní závěrečný účet za rok 2001.

Jakkoliv mohu vnímat apely pana kolegy Krause na maximální zlevnění správy státního dluhu, tak si myslím, že v tom velká úspora není. Velká úspora je v celkové strategii a přeměně struktury státního dluhu a za druhé v lepším plnění zákona o státním rozpočtu, protože si myslím, že to je problém, který tady řešíme.

V návaznosti na to, co jsem zde řekl, vážená paní místopředsedkyně, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu v obecné rozpravě. To je k tisku 188.

Nyní bych se vrátil k tisku 116, kde jsem jako zpravodaj avizoval, že podám podobný návrh, to znamená k tisku 116 dávám též návrh na zamítnutí.

Abych nemusel zdržovat sněmovnu dalším vystupováním, tak stejný návrh na zamítnutí dávám i k tisku 170, tedy k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku České republiky na rok 2003, a opět nehodlám sněmovnu zatěžovat přednáškami o škodlivosti nadměrného deficitu státního rozpočtu, který bude Českou republiku provázet v roce 2003.

Tolik mé návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, za vaše návrhy, které zde zazněly. Zeptám se, protože nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy k žádnému z bodů, které ve sloučené podobě projednáváme, zda se někdo chce přihlásit. Ještě jednou pan poslanec Kocourek. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já se omlouvám, ale mám avizované doprovodné usnesení v případě, že neprojde můj návrh na zamítnutí u tisku 116. V případě, že sněmovna schválí tisk 116, což je zmíněný státní dluhopisový program na úhradu jistin splatný v letech 2003 a 2004, navrhuji toto doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu o předložení strategie vlády v oblasti restrukturalizace vývoje a správy státního dluhu do roku 2006. Považuji tento dokument za stěžejní pro to, abychom příště projednávali možná tyto dluhopisové programy v mnohem hladším režimu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozuměla jsem dobře, že to bylo doprovodné usnesení k tisku 116? Ano. Děkuji vám za předložení tohoto návrhu. Hlásí se někdo dál do obecné rozpravy? Pan předseda Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych avizovat, že před ukončením obecné rozpravy žádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu, a to po dobu 20 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Samozřejmě vaší žádosti vyhovím, pouze se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím a neregistruji žádnou přihlášku.

Je 11.47 hodin, sejdeme se ve 12.07 hodin, kdy budeme pokračovat v našem jednání.

 

(Jednání přerušeno v 11.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP