(11.30 hodin)
(pokračuje Kocourek)

V tomto ohledu nemohu doporučit sněmovně, aby tento návrh propustila do dalších čtení nebo jednání, a avizuji, že v obecné rozpravě dám návrh na zamítnutí tohoto návrhu z důvodů, které jsem zde sdělil, případně žádám pana ministra, aby se pokusil moje námitky objasnit. Dále bych chtěl avizovat, že ve smyslu zmíněné strategie restrukturalizace vývoje a správy státního dluhu navrhnu doprovodné usnesení v případě, že by můj návrh nebyl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. O slovo se nyní přihlásil předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Milan Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že body 37, 38 a 39 jsou body, které se týkají dluhopisového programu, tedy spolu věcně souvisejí, vzhledem k tomu, že všechny tyto body jsou vládní návrhy zákona, který je projednáván v prvním čtení, a vzhledem k tomu, že u všech tří je návrh, aby byly projednávány podle § 90 odst. 2, navrhuji, aby se k těmto bodům vedla společná rozprava, a teprve poté bylo hlasováno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jedná se o procedurální návrh na sloučenou debatu nad body 37, 38 a 39. Já o tomto návrhu nechám hlasovat. Předtím vás ovšem na požádání odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

V tomto procedurálním hlasování rozhodneme o sloučení debaty, tak jak jsem avizovala.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 73 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 73 skončilo. Z přítomných 122 se 113 vyslovilo pro, 3 proti. Návrh byl přijat. Rozhodli jsme o sloučení obecné rozpravy u těchto návrhů zákonů.

 

Přerušuji projednávání bodu 37.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

38.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
/sněmovní tisk 170/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003. Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je stanoven na částku 106 480 040 000 Kč. Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud jde o to, že tento dluhopisový program se zabývá úhradou pouze části rozpočtovaného schodku, chtěl bych dodat, že státní rozpočet na rok 2003 byl schválen s rozpočtovaným schodkem ve výši 111,3 mld. Kč s tím, že na jeho úhradu budou vydány státní dluhopisy ve výši 106 mld. Kč a zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši 4,2 mld. Kč bude uhrazena dlouhodobými úvěry a použitím finančních prostředků na účtech státních finančních aktiv. Státní dluh se na konci roku 2003 vydáním těchto dluhopisů zvýší na 516,5 mld. Kč. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za uvedení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Michal Kraus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych splnil svoji zpravodajskou povinnost, kterou mi uložil organizační výbor, a abych k předloženému návrhu zákona sdělil své stanovisko. Domnívám se, že je možná dobře, že jsme sloučili obecnou rozpravu ke všem třem bodům, protože všechny tři body programu spolu úzce souvisí.

Včera jsme tady měli debatu o rozpočtové kázni, měli jsme tady debatu o revitalizaci státních financí, měli jsme tady debatu o hospodárném vynakládání prostředků ze státního rozpočtu. Domnívám se, že právě hospodárné nakládání s prostředky představuje i hospodárné řešení dluhů a závazků, protože jednotlivé body programu jsou v podstatě součástí nebo byly součástí předkládaných návrhů státního rozpočtu. Konkrétně tisk 170, který v tomto případě projednáváme, nemohl být schválen v rámci státního rozpočtu jen proto, že má poněkud jinou proceduru schvalování státního rozpočtu jako takového. Neprojednává ho Senát, zatímco tento zákon má projednávat i Senát, a proto se projednává zvláště.

Chtěl bych říci, že mě trošku překvapuje stanovisko mého kolegy zpravodaje Martina Kocourka, protože pokud máme hospodárně řešit závazky a dluhy, tak k tomu máme právě teď nejlepší možnost, a právě tím způsobem, který je navrhován, protože v současné době dluhopisový program z hlediska dluhopisů delších než jeden rok je velice hospodárný, řekl bych nejhospodárnější řešení, podstatně hospodárnější řešení než řešení prostřednictvím krátkých pokladničních poukázek, a i vzhledem k vývoji úrokových měr předpokládám, že když už tedy byl státní dluh v rámci státního rozpočtu schválen, pak dluhopisy tímto způsobem budou skutečně nejhospodárnějším způsobem, jak jej zaplatit.

Proto doporučuji, aby byl návrh zákona projednán, a to i ve zkráceném znění, tak jak to navrhl pan ministr Sobotka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. V tuto chvíli přerušuji projednávání bodu 38, sněmovní tisk 170.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

39.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
/sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000. Schodek za rok 2001 vyplývá ze státního závěrečného účtu za rok 2001. V usnesení ke státnímu závěrečnému účtu se navrhuje úhrada schodku za rok 2001 částečným vydáním státních dluhopisů a zbývající část úhradou ze státních finančních aktiv.

Při projednávání státního závěrečného účtu za rok 2000 Poslanecká sněmovna schválila schodek hospodaření státního rozpočtu do výše schváleného státního rozpočtu za rok 2000. Toto rozhodnutí mělo za logický důsledek nutnost utlumit neuhrazenou část úsporami v rozpočtu roku 2001. Tento úkol se podařilo úspěšně splnit.

Zatímco plánovaný schodek státního rozpočtu za rok 2001 činil 84 mld. Kč, pak skutečný schodek, to je včetně neuhrazené části z roku 2000, dosáhl částky 78,6 mld. Kč.

Navrhovaný rozsah státního dluhopisového programu je 37,651 mld. Kč. Je nižší než skutečný schodek státního rozpočtu, protože jeho objem je snížen o ta zákonná povolení, která již byla dluhovými zákony vydána a jsou platná.

Vláda návrh tohoto zákona projednala současně se státním závěrečným účtem. Návrh tohoto zákona byl již dvakrát předložen vládě i Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání a schválení. Již dvakrát Poslanecká sněmovna návrh zákona zamítla, a to z toho důvodu, že nebyl schválen státní závěrečný účet za rok 2000 a rovněž nebyl schválen státní závěrečný účet za rok 2001.

Dvojím zamítnutím zákona Poslaneckou sněmovnou vznikla patová situace. Schodek 37,6 mld. Kč reálně existuje a je kryt státním pokladničními poukázkami v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech republiky. Tento stav může z právního hlediska trvat neomezenou dobu, neboť tato doba je zákonem stanovena jako doba do konečného rozhodnutí Poslanecké sněmovny o způsobu řešení tohoto schodku podle téhož zákona, § 34 odst. 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP