(11.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Mám pouze jeden pozměňovací návrh, a to k bodu 5 § 2 odst. 25 se za slovy "zdraví či" vypouštějí slova "vznik pracovní neschopnosti".

Odůvodnění: Pracovní neschopnost se zde objevila jako jeden z faktorů definice. Toto je naprosto mimo rámec definice obecně uznávané celou Evropou, tedy i Evropskou unií. Česká republika by měla proto akceptovat definici shodnou s Evropskou unií.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana místopředsedu Vojtěcha Filipa, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, paní a pánové. Já budu stručný a pro jistotu bych chtěl přednést pozměňovací návrh, který se týká tohoto tisku, resp. tisku 126/2, tzn. usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde v položce 14 je v § 42b odst. 1 písm. c) v třetí položce nahrazeno slovo "plyny" slovy "léčivé přípravky". Já s tím výrazně nesouhlasím. Myslím si, že kdyby to bývalo zůstalo tak, tak ten zákon vůbec nemusíme projednávat, a navrhuji tedy, aby se slovo "léčivé přípravky" z této položky vyškrtlo a vrátilo se tam slovo "plyny".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ale registruji dvě z místa. První pan zpravodaj Milan Cabrnoch, poté paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Přednesu dva stručné pozměňovací návrhy. Za prvé k § 2: § 2 odst. 31 se na konec doplňuje věta: "Náležitosti pro označování na obalech léčivých přípravků se řídí výhradně ustanovením § 7 odst. a) bod 2 tohoto zákona."

Druhý pozměňovací návrh je k § 26. V § 26 odst. 9 písm. g) bod 1 se navrhuje vložit za slova "držitelem rozhodnutí o registraci" slova "tuto povinnost může držitel rozhodnutí o registraci splnit i prostřednictvím třetí osoby".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za váš návrh a poprosím paní poslankyni Fischerovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Byla již o tom řeč, přesto bych jenom pro upřesnění ráda přečetla stanovisko, které jsem dostala. Obrátila se na mne sekce nemocničních lékárníků s upozorněním na závažný nedostatek projednávaného zákona, resp. jednoho bodu pozměňovacích návrhů předložených výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Pro jednoduchost vám ho přečtu.

Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti je velmi znepokojena návrhem, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu v souvislosti s novelizací zákona o léčivech. Pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k novelizačnímu bodu 39, který by umožňoval dodávky léčiv přímo všem zdravotnickým zařízením, zcela a zásadně mění systém zajišťování léčiv. Jedná se o režim, který není uplatňován v zemích s vyspělým zdravotnictvím. Lékárny při zajišťování léčiv pro zdravotnická zařízení hrají velmi důležitou roli garanta kvality a bezpečnosti. Jsou pro to náležitě vybaveny personálně a technicky a mají kvalifikovaný personál. Sledují podmínky skladování, zacházení s návykovými látkami, detailní kusová evidence léčiv včetně jednotlivých šarží, výstupy pro farmakoekonomická sledování a ovlivňování lékové politiky atd.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně, promiňte, že vás přerušuji. Jsme v podrobné rozpravě, která slouží k přednesení pozměňovacího návrhu. Chápu toto vaše úvodní slovo jako odůvodnění návrhu, který chcete přednést.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Teď už se právě dostávám k tomu, co chci říci, k pozměňovacímu návrhu, ale bylo to nutné říci. Omlouvám se. Skočím teda k závěru a dostávám se k tomu, proč jsem tady stanovisko sekce lékárníků vnímala jako závažné, a proto vás žádám, abyste svým hlasováním zamítli předložený pozměňovací návrh k novelizačnímu bodu 39, který zní: V § 42 odst. 1 písm. c) bod 3 se slovo "plyny" nahrazuje slovy "léčivé přípravky" a slova "nebo infuzní roztoky" se zrušují.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Zeptám se, zda ještě v tuto chvíli někdo má pozměňovací návrh, který chce přednést v podrobné rozpravě. Žádnou takovou přihlášku nevidím, proto podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova pana zpravodaje, paní ministryně. Pan zpravodaj žádá o toto slovo. Má je mít.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Velmi stručně. Děkuji za udělení slova. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych konstatovat, že v podrobné rozpravě vystoupilo celkem šest poslanců, z toho dva z nich přednesli pozměňovací návrh, který se týká stejného bodu, a tedy pozměňovacího návrhu, který přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a o kterém jsem již mluvil.

Dovolte mi, abych závěrem s lehkou nadsázkou konstatoval, že lékárníci v České republice jsou nepominutelnou silou a že nepochybuji, že už se nikdy žádný z poslanců neodváží předložit cokoliv proti jejich zájmu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za vaše závěrečné slovo, pane zpravodaji, a končím druhé čtení tohoto návrhu. Předtím, než zahájím další bod našeho programu, mě požádal o slovo předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, kterému nyní slovo uděluji. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Především mi dovolte, abych se omluvil, že vás musím obtěžovat věcí, která je pro mne přinejmenším překvapivá, možná až šokující. Prosil bych, abyste mě vyslechli s pochopením.

Včera večer ve 21.20 hodin jsem na svůj mobilní telefon obdržel zprávu SMS, že mi byla doručena nově do hlasové schránky zpráva. Tuto zprávu jsem vyslechl a po jejím opakovaném studiu - téměř desetkrát jsem poslouchal ten text - jsem pochopil, že mi byla zaslána nahrávka odposlechu mého jednání, které jsem vedl v kanceláři, v poslanecké kanceláři v Rakovníku, dne 10. 2., tj. přibližně před deseti dny. Věřte mi, že jsem si absolutně jist, že je to nahrávka z tohoto poslaneckého dne, a to proto, že ten odposlech začíná slovy "Včelí subvence". To je jediná humorná stránka celé této záležitosti a já jsem se včelím subvencím ve svých jednáních věnoval za posledních deset let jenom jednou jedinkrát a to bylo právě na tomto jednání v mojí kanceláři.

Já se domnívám, že z této události je naprosto zřejmé, že mi někdo z nějakého důvodu zasílá úryvek z mého jednání z poslanecké kanceláře, aby mi něco sdělil. Nejsem si jist tím, jestli je to zpráva pro mne pozitivní, nebo negativní, ale považuji za nezbytné, abych se tady v Poslanecké sněmovně obrátil na předsedu vlády České republiky, protože on zastává zároveň funkci předsedy výboru pro zpravodajskou činnost, a sdělil mi, zda je na mou osobu soudně povolený odposlech v rámci některé ze zpravodajských služeb České republiky. A zároveň bych se chtěl obrátit na ministra vnitra České republiky, aby mi analogicky ověřil nebo zjistil, zda je na mou osobu soudně povolený odposlech v rámci zvláštních útvarů Policie České republiky.

Nechci o ničem spekulovat. Já samozřejmě v tuto chvíli neznám žádné další souvislosti. Pokud se mě zeptáte, proč jsem tuto informaci poskytl v 11.16 a ne v 9.00, je to proto, že jsem si nechal zpracovat právní stanovisko, abych se neunáhlil. V každém případě je zřejmé, že mi takový odposlech zaslán byl. Já to považuji pro mou osobu za znepokojující a prosil bych o pomoc státní představitele, které jsem jmenoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane předsedo, prosím, ještě upřesněte, jak bychom měli dále postupovat. Váš návrh zní tedy…

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To je osobní žádost směrovaná kompetentním osobám, které mohou objasnit otázku, kterou jsem položil, to je, zda byl soudně povolený odposlech. To je předseda vlády z titulu předsedy výboru pro zpravodajskou činnost a ministr vnitra z titulu ministra zodpovědného za zvláštní útvary policie. Samozřejmě, že vysvětlení pro tuto věc je v podobě aktivit soukromých společností. Já toto neumím předpovědět, já pouze žádám o to, o co požádat mohu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Vidím, že se o slovo hlásí v tuto atypickou chvíli ministr vnitra pan Stanislav Gross, a proto mu slovo samozřejmě uděluji.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Mohu sdělit pouze to, co jsem ráno sdělil panu poslanci Tlustému, protože se na mne s touto záležitostí obrátil, takže já jsem netušil, že to budeme řešit přes mikrofon. Ale pokud to tady zaznělo, tak považuji za zcela přirozené, že se touto záležitostí budu zaobírat, a to jak po té stránce technické, tj. varianta, jak tato věc mohla vzniknout, a za druhé samozřejmě i po stránce té, na kterou se dotazoval pan poslanec Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP