(11.00 hodin)
(pokračuje Cabrnoch)

Nyní, mimo svůj připravený text, musím konstatovat, že stejnými slovy také předsedkyně příslušného výboru parlamentu.

Respektuji a vážím si úsilí, s jakým grémium majitelů lékáren velmi účinně hájí obchodní zájmy svých členů. Beru jako fakt, že se především na ochranu osobních zájmů svých členů soustředí také Česká lékárenská komora, i když bych si, přiznávám, přál od této organizace s povinným členstvím ze zákona poněkud jiný úhel pohledu.

Předložený návrh chápu jako liberalizační opatření, které umožní zdravotnickým zařízením zvolit si takový způsob zásobování léčivými přípravky, který je pro ně vyhovující. Současně je návrh opatřením, které může přinést významné úspory prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Po přijetí návrhu výborem proběhla četná jednání a ukázalo se, že téma, které pozměňovací návrh otevřel, vyžaduje důkladnou odbornou a především politickou diskusi s cílem objasnit argumenty pro i proti, včetně dopadů do výdajů veřejného zdravotního pojištění. Je třeba přiznat, že návrh nenalezl podporu ani České lékařské komory, ani zdravotních pojišťoven, ani organizací nemocnic, ani dalších subjektů ve zdravotnictví. Za nejzávažnější však pokládám fakt, že návrh, který by bezpochyby přinesl výrazné úspory veřejných prostředků, nenalezl žádnou podporu ani vlády, ani Ministerstva zdravotnictví.

Na základě proběhlých jednání jsem se, kolegyně a kolegové, rozhodl, že při třetím čtení tohoto návrhu zákona požádám poslance, aby tento pozměňovací návrh, který jsem ve výboru předložil já, nepodpořili. Jsem toho názoru, že navrhovaná změna nemá být přijímána proti tak výraznému odporu odborné veřejnosti a s nulovou podporou vlády.

Žádám v této souvislosti ministryni zdravotnictví a vládu, aby navrhla a prosadila takovou změnu, která povede k úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění, dnes zcela zbytečně vydávaných, za vysoké marže léků používaných při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Milanu Cabrnochovi. Dále se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Milada Emmerová. Prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, musím reagovat na poznámku pana kolegy Cabrnocha. Chci jen říci, že jsem necitovala tento materiál, který má také na stole, doslovně. Když by si to porovnal, doslova to nebylo. To je jedna věc.

Dále chci říci, že tím, když se ztotožňuji s věcnou i formální náplní jisté připomínky, a to odborníků, kteří mají s touto problematikou dnes a denně co do činění, tak si myslím, že si mohu dovolit to tady doslovně přečíst a nemusím to nikterak přebásňovat. Právě proto, že respektuji, možná na rozdíl od jiných, ty odborníky, kteří dnes a denně s tímto problémem pracují, tak proto je cituji možná doslova, ale to neznamená, že bych nedokázala ze svého hlediska lékařky k tomu také říci svoje.

Jen mě mrzí, že někteří lidé, když jim docházejí argumenty, pak užijí vlastně nevkusné pseudoargumenty, a myslím si, že bychom se toho neměli dopouštět, zvláště v rámci své profese.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Do obecné rozpravy nemám žádnou další přihlášku. Ptám se, zda se jí chce ještě někdo zúčastnit. Nikoho takového nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. První z nich je od pana poslance Jiřího Maštálky, kterého prosím o slovo, a prosím, aby se připravila paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, musím se omluvit svým kolegům z výboru, že přestože jsem měl možnost přednést pozměňovací návrh na výboru, z technických důvodů jsem nepřednesl všechny, takže tak činím, jak mi to umožňuje jednací řád ve druhém čtení. Doufám, že jimi nezkomplikuji tolik předlohu zákona, jako se mi to podařilo v návrzích, které jsem přednesl na výboru.

Návrh první. K bodu 6, § 3 odst. 8 - větu první doplnit o odkaz v závorce - (§ 5a).

Větu druhou vyškrtnout a text přesunout do § 5a jako větu druhou.

Další pozměňovací návrh: v odst. 2 škrtnout slovo "vydávat", neboť při poskytování zdravotní péče se léčiva nevydávají, nýbrž se pouze používají.

K bodu 28, § 26e odst. 3. Text nahradit novým zněním: Léčivý přípravek, který nesplňuje kritéria podle odst. 2, lze vydávat bez lékařského předpisu. V případě výdeje bez lékařského předpisu Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodne o tom, zda lze léčivý přípravek zařadit mezi vyhrazená léčiva. Bližší podrobnosti stanoví vyhláška.

Čtvrtý pozměňovací návrh - v § 48 odst. 4: Léčivé přípravky lze vydávat fyzickým osobám nebo zdravotnickým zařízením, právnickým osobám lze vydávat jen léčivé přípravky, které nejsou na lékařský předpis a které slouží k v bavení pomůcek pro poskytnutí první pomoci nebo k prevenci, a to za podmínek stanovených vyhláškou.

Pokusil jsem se tak vyjít vstříc námitce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv na přesnější vymezení tohoto odstavce.

Poslední pozměňovací návrh - k bodu 44, § 49. Odst. 1 doplnit o změnu textu v ustanovení § 49 odst. tak, že bude znít: Netrvá-li lékař na vydání předepsaného léčivého přípravku nebo nemá-li ho lékárna k dispozici a je nezbytné jeho okamžité vydání, vydá lékárník náhradní léčivý přípravek. Podmínky na hrazení předepsaného léčivého přípravku stanoví vyhláška.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní paní poslankyni Lucii Talmanovou, aby přednesla své pozměňovací návrhy. Třetím, posledním písemně přihlášeným, bude pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi předložit jeden velice stručný pozměňovací návrh k této novele zákona o léčivech, a to k § 28 odst. 8g) návrhu, kterým navrhuji ustanovení, tak jak je ve vládním návrhu zákona, nahradit tímto:

g) Oznámit 30 dní před podáním žádosti o povolení o souběžný dovoz léčivého přípravku tuto skutečnost držiteli patentu v České republice. Oznámit zahájení souběžného dovozu léčivého přípravku držiteli referenčního registračního rozhodnutí v České republice a poskytnout mu, pokud o to držitel rozhodnutí o registraci požádá, vzorek souběžně dováženého léčivého přípravku v podobě, v jaké je uváděn v České republice na trh.

Velice stručné zdůvodnění. Ustanovení § 28 se zabývá problematikou souběžného dovozu na území České republiky a toto mnou navržené ustanovení by mělo umožnit rychle a bez průtahů vynutitelnost dohodnutých opatření, která Česká republika po Evropské komisi vyžadovala v rámci vyjednávání přechodného období pro souběžný obchod s léčivy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Požádám nyní třetího přihlášeného pana poslance Jaroslava Krákoru, aby přednesl své pozměňovací návrhy, a po něm bude následovat místopředseda sněmovny pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP