(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, paní ministryně, děkuji za úvodní slovo a prosím pana poslance Milana Cabrnocha, aby jako zpravodaj výboru uvedl druhé čtení.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mou povinností je seznámit vás s usnesením č. 52 z 8. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, která se konala dne 18. února 2003. Tato schůze výboru po odůvodnění ministryně zdravotnictví Marie Součkové, náměstkyně ministryně zdravotnictví Dany Římanové a po zpravodajské zprávě Milana Cabrnocha, jakož i po rozpravě rozhodla, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech atd., a aby přijala k tomuto návrhu následující znění a doplnění, která jsou uvedena v tisku 126/1, který nám byl rozdán.

K upřesnění musím opravit tvrzení paní ministryně, že výbor nepřijal 21, ale pouze 19 pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Milanu Cabrnochovi a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám prozatím jednu písemnou přihlášku. Přihlásila se paní předsedkyně výboru Milada Emmerová, které dávám slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, vážení přítomní hosté, abych se dotkla dvou zdánlivě nevýznamných problémů, které vznikly projednáváním dvou pozměňovacích návrhů při jednání našeho výboru. Paní ministryně ve funkci předkladatele se také po této problematice zmínila, ale já bych k tomu uvedla ještě několik jiných skutečností.

Samoobslužný prodej volně prodejných léčiv, a to je prosím tato tlustá kniha (ukazuje) - jen upozorňuji, že kdyby někdo preferoval volně prodejná léčiva, že musí sestudovat tuto učebnici nebo knihu, publikaci, která obsahuje velké množství preparátů - především ohrožuje bezpečnost pacientů. Často agresivní reklama již v současnosti negativně ovlivňuje rozhodovací schopnost pacientů a vede ve svých důsledcích k nadměrné, a dokonce zcela zbytečné spotřebě léčiv. Zvyšuje tím rizika poškození pacientů předávkováním léčivy nebo nevhodnou kombinací jednotlivých léčiv.

Zásadním argumentem proti této formě prodeje jistě je i usnadnění přístupu k některým přípravkům používaným při výrobě drog, což je bohužel problematika v naší době aktuální. Rozpor je zde i s praxí, která je obvyklá v zemích Evropské unie, a také v projektech státních orgánů sledujících mimo jiné úspory ve spotřebě léčiv. Falešný je také argument malé skupiny lidí v tzv. Svazu pacientů České republiky, kteří upozorňují na nedostatek diskrétnosti v lékárnách. Ty jsou dnes naopak často vybaveny i pro osobní rozhovor lékárníka s pacientem a navíc je lékárník stejně jako lékař vázán mlčenlivostí.

Nutno také dodat, že lékáren je v České republice oproti poměrům před rokem 1989 dostatečný počet. Je jich zhruba 2 350, zatímco před rokem 1989 jich bylo 700. Pacienti tedy v naprosté většině rychle a bez problémů obdrží z rukou odborníka svůj lék s náležitou informací. Musíme si uvědomit, že lékárník je vysokoškolák, vysoce vzdělaný člověk v dané problematice, a že tedy to není obyčejný obchodní příručí.

Sami lékárníci v rozporu s tvrzením výrobců samoobslužný prodej nevítají a nerozumějí proto snahám výrobců umožnit lékárnám samoobslužný prodej a vyšší zisk. Naopak trendem současnosti ve světě je posilování poradenské role lékárníka jednoznačně k prospěchu pacienta. I lékaři příznivě hodnotí pomoc lékárníků při samoléčení menších obtíží občanů, která jim umožňuje soustředit se na závažnější případy.

Tedy pravý a asi jediný důvod pro zavedení samoobslužného prodeje léčiv spatřujeme v zájmu některých výrobců léčiv na zvýšení obratu a zisku, jemuž je nezávislé poradenství lékárníků de facto na překážku. Odtud plynou i jejich snahy vyvázat část léčivých přípravků z prodeje pouze v lékárnách.

Druhý problém, o kterém bych se chtěla zmínit, je možnost výrobců léčiv dodávat léčiva přímo do ordinací lékařů, což jde zcela proti duchu zákona o léčivech. Nelogicky ohrožuje zásady bezpečnosti a jakosti léčiv nastolené tímto zákonem, uvolňuje žádoucí přísný režim a zavádí dokonce nerovné podmínky dvou vedle sebe stojících skupin - přísnější pro lékárny a tolerantnější pro zdravotnická zařízení. V zemích Evropské unie probíhá zásobování léčivy výhradně prostřednictvím lékáren. Pouze lékárny jsou personálně, technicky i věcně vybaveny k zacházení s léčivy.

Skryté nebezpečí daného návrhu spočívá ve snaze zavést postupně v České republice to, co je v Evropské unii utlumováno, to je výdej léčiv přímo lékaři. Předepisování léčiv a jejich výdej jako dvě zcela nezávislé činnosti musí být zásadně odděleny. Jde jednak o vzájemnou kontrolu zvyšující bezpečnost pacienta, a o toho by mělo jít nám všem, jednak o jasné nebezpečí dramatického nárůstu nákladů na léčiva, ale také jde o ztrátu odborné nezávislosti lékařů v důsledku marketingových tlaků výrobců.

Konečně oba návrhy, popírající smysl lékárenství jako kvalifikované a specializované lidské činnosti, jsou velmi nesystémové. Rozšiřují možnosti nekontrolovatelné distribuce léčiv a zvyšují i míru případné korupce ve zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážené kolegyně a kolegové, dříve než přednesu své stanovisko, musím konstatovat, že jsem s překvapením zjistil, že paní předsedkyně výboru dr. Milada Emmerová doslovně citovala stanovisko České lékárnické komory k pozměňovacím návrhům o léčivech, což pokládám za velmi zajímavý prvek projednávání tohoto zákona.

Dámy a pánové, jako zpravodaj bych se rád v tuto chvíli vyjádřil k jednomu z pozměňovacím návrhů obsažených v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jedná se o návrh na změnu § 42b odst. 1 písm. c). Tato změna má za cíl umožnit - nikoli přikázat - distributorům dodávat léčivé přípravky nejen lékárnám, ale také zdravotnickým zařízením. Proti této změně zákona velmi ostře protestuje a vystupuje Česká lékárnická komora a grémium majitelů lékáren.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP