(9.10 hodin)
(pokračuje Březina)

Musím se zmínit o krátké historii této novely. Olomoucký kraj předložil 19. září loňského roku Poslanecké sněmovně tuto novelu a podle písemného sdělení vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny organizační výbor na své schůzi 31. října nedoporučil zařazení tohoto návrhu novely do pořadu schůze Poslanecké sněmovny, protože předložený návrh obsahoval nedostatky. Vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny z pověření organizačního výboru požádal Olomoucký kraj o doplnění návrhu. Zastupitelstvo kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schválilo na svém 12. zasedání dne 28. listopadu pod bodem 1219/02 stažení původního návrhu a doplnění výše uvedených zákonů a současně schválilo upravený návrh změny a doplnění citovaných zákonů, jakož i předložení návrhu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání.

Nevím, jak se stalo, ale ve vašem tisku 76 je pouze text onoho prvního návrhu, doplněný vládním stanoviskem. Náš druhý návrh, který jsme cestou jednacího řádu Poslanecké sněmovně předložili, již stanovisko vlády nemá.

Myslím si, že v důvodové zprávě k onomu zákonu je dostatek dobrých důvodů jeho přijetí a jeho posunu do dalšího čtení. Za svou osobu bych mohl zdůraznit tři hlavní důvody, proč byste měli tento návrh přijmout.

V prvé řadě umožňuje širší přístup ke vzdělání skupině postižených žáků, v druhé řadě zavádí návrh systém tam, kde systém není, protože jádrem návrhu je, aby ředitelé škol rozhodovali na návrh speciálního pedagogického centra a se souhlasem krajského úřadu o tom, aby byl nebo nebyl využit asistent, a tím vlastně svým způsobem optimalizují využití zdrojů, protože dnešní stav je takový, že spousta věcí závisí na individuální obratnosti příslušného ředitele školy. A nebudu připomínat takové věci, jako že máme Evropský rok lidí se zdravotním postižením a nebo jiným postižením.

Myslím tedy, že novela akutně řeší, systémově řeší stav, který v dané oblasti vládne.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že tento zákon projde do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu hejtmanovi Olomouckého kraje panu Janu Březinovi, a ještě než požádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan Eduard Zeman, konstatuji, že pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 4 a pan poslanec Jiří Maštálka náhradní kartu č. 27.

V tuto chvíli prosím pana poslance Eduarda Zemana, aby se ujal svých zpravodajských povinnosti.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, jako zpravodaj musím konstatovat, že pan hejtman mluvil v tomto případě hezky, ale problém je procedurální. To, co jsme obdrželi jako přílohu k sněmovnímu tisku 76, což je tedy to opravené, panem hejtmanem zmíněné podání, není to tedy - zdůrazňuji - příloha, je to opravené podání, tak to bohužel neprošlo Legislativní radou vlády, takže příslušné stanovisko nemůže mít. Znamená to tedy, že tento text nemůžeme brát do úvahy a musíme postupovat podle původního tisku 76.

K tomuto původnímu tisku jsme obdrželi také stanovisko vlády, které je jednoznačně zamítavé. Dovolím si z něj citovat odůvodnění: "Předložený návrh zákona nijak nevymezuje postavení, obsah činnosti, požadavky na odbornou způsobilost ani další předpoklady pro výkon funkce třídních asistentů. Nejasný je rovněž obsah činnosti obou pedagogů, stejně jako jejich vzájemné postavení. Z hlediska úpravy kompetencí je předložený návrh zákona nesystémový, neboť věc by měla být řešena novou změnou kompetence ředitele školy, uvedenou v § 3 zákona č. 564/1990 Sb., a dále by bylo nutno upravit vztah dvou pedagogických pracovníků ve třídě."

O neujasněné koncepci svědčí i nesoulad mezi důvodovou zprávou a článkem I bod 2 předloženého návrhu zákona. Zatímco v důvodové zprávě je uvedeno, že možnost pověření dvou pedagogických pracovníků prací ve třídě, v níž jsou vzděláváni tři a více žáků se zdravotním postižením, se má vztahovat pouze na základní školy, obsah článku I bod 2 tomu zřejmě neodpovídá, protože mluví v plném rozsahu i o školách středních a vyšších odborných.

Předložený návrh obsahuje také legislativně právní nepřesnosti, a zejména je chybný v tom, že tvrdí, že neklade žádné nároky na státní rozpočet. Musím konstatovat, a paní ministryně školství to potvrdí, že tyto nároky klade, ta opravená a bohužel neprojednávatelná verze je pak vyčísluje.

Z tohoto důvodu budu potom v podrobné rozpravě navrhovat zamítnutí, popř. vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Rád bych se zorientoval v problému, který souvisí s opraveným a neopraveným tiskem. Paní ministryně Petra Buzková se hlásí. Dám jí slovo, ale už v rámci otevřené rozpravy. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ivo Vykydal.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, pane hejtmane, dámy a pánové, já tu teď nestojím zrovna v příjemné situaci, protože to, co navrhuje zastupitelstvo Olomouckého kraje, je po věcné stránce velmi moudré a potřebné opatření, protože v mnoha případech dětem se zdravotním postižením by spíše než jejich integrace mnohem více pomohlo, kdyby škola mohla rozhodnout o tom, že na místo třídního asistenta postaví druhého pedagoga.

Nicméně i k otázce pana místopředsedy Kasala o formálních problémech, které v tuto chvíli nastaly, chci říci, že původní návrh předložený zastupitelstvem Olomouckého kraje, byť věcně správný, měl celou řadu věcných i legislativně technických problémů. Kromě toho důvodová zpráva tvrdila, že nepřináší nároky na státní rozpočet. To ovšem nebyla pravda. Z celé řady těchto důvodů vláda proto nedoporučila tento návrh.

Později vzhledem k tomu, že uznávám, že se jedná o věcně správnou záležitost, i ve spolupráci s ministerstvem školství vznikl nový text, nicméně je pravdou, že jsem nepředpokládala, že aniž by tento nový text projednala vláda, bude předložen přímo do Poslanecké sněmovny. Tento text je mnohem lepší a myslím si, že s tímto textem se dá pracovat. Tento nový text také přiznává ve své důvodové zprávě, že skutečně vzniknou nároky na státní rozpočet. Hovoří se tam o čísle 22,7 milionu korun, a tak nějak v závorce velmi decentně se dodává, že to ovšem je bez jakýchkoli sociálních a dalších odvodů. To znamená, že se pak ovšem nejedná o 22,7 milionu korun, ale jedná se zhruba o 50 milionů korun, což je ovšem již zcela jiná částka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP