Stenografický zápis 10. schůze, 20. února 2003


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Eva Nováková


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Nováková
Poslankyně Taťána Fischerová


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána v Praze dne 31. října 2002 /sněmovní tisk 119/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner


28. Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková


29. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Hrnčíř


30. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Šustr


31. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


32. Návrh poslanců Radima Chytky, Miroslava Pátka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Radim Chytka


33. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Pan Rudolf Blažek
Poslanec Jaromír Schling
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaromír Schling
Pan Rudolf Blažek


34. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


35. Návrh poslanců Radima Turka, Milana Ekerta a Mariana Bielesze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Poslanec Radim Turek


36. Návrh poslanců Václava Klause, Martina Kocourka a Vlastimila Tlustého na vydání ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Braný
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


145. Ústní interpelace

Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Michal Doktor
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Martin Říman
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Martin Říman
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP