(18.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím, že to není zrovna nejzodpovědnější přístup.

Od roku 1997 v České republice výrazně rostla míra nezaměstnanosti a na konci roku 1999 již registrovaná míra dosáhla 9,4 %. V průběhu roku 2000 se míra nezaměstnanosti snížila o 0,6 procentního bodu a v prosinci činila 8,8 %. Její pokles pokračoval i v průběhu prvního pololetí 2001. Ve druhém pololetí stagnovala na úrovni 8,4 - 8,5 %, pouze v prosinci 2001 vzrostla na 8,9 %. Tím se dostala o 0,1 procentního bodu na úroveň prosince předchozího roku. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2001 činila 8,5 % a byla o 0,5 procentního bodu pod úrovní průměrné míry nezaměstnanosti předchozího roku. V nezaměstnaností nejvíce postižených regionech dosáhla na konci roku 2001 registrovaná míra nezaměstnanosti 15 % - Moravskoslezsko 15,1 %, severozápad 13,9 %, z toho Ústecký kraj 15,8 %. S výjimkou Prahy je relace mezi nejméně a nejvíce postiženým regionem na úrovni NUTS 2 téměř 1 : 2,5.

Mnohem větší rozdíly však existují mezi jednotlivými okresy - míra nezaměstnanosti v okrese Praha-západ je 2,5 %, v okrese Most 21,3 % - v důsledku nerovnoměrného rozvoje potenciálu jednotlivých území, kumulace neefektivních výrob a jejich útlumu v určitých lokalitách. Podpora uchazečů v těchto regionech je zaměřena na zvyšování jejich flexibility prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, což je zároveň jedním z hlavních cílů, vymezených, jak už jsem říkal, v Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2002.

Trend poklesu nezaměstnanosti, který je v posledních letech charakteristický pro první pololetí každého roku, byl zaznamenán i v prvním pololetí roku 2002. Po lednovém nárůstu nezaměstnanosti měl vývoj nezaměstnanosti až do května klesající charakter. K 30. 6. 2002 došlo k mírnému zvýšení nezaměstnanosti na 8,7 %. Ve srovnání s prvním pololetím 2001 vzrostl počet uchazečů o zaměstnání o 8,1 % a míra nezaměstnanosti se zvýšila o 0,6 procentního bodu.

Ve druhém pololetí 2002 došlo jako obvykle v tomto období k nárůstu nezaměstnanosti až na 9,4 %, září - říjen, především v důsledku příchodu absolventů zejména středních škol a mladistvých po ukončení základní školy. Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl ve třetím čtvrtletí 2002 ve srovnání se třetím čtvrtletím 2001 o 11,9 %. Z hlediska věkové struktury byl největší nárůst zaznamenán v kategoriích nad 50 let - 25,8 %, v kategorii 25 až 29 let - 11,7 %. I přes nárůst celkové nezaměstnanosti o 11,9 % vzrostl počet nezaměstnaných nad 6 měsíců pouze o 10,8 % a u nezaměstnaných déle než rok pouze o 7,9 %. Podíl nezaměstnaných déle než rok na celkové nezaměstnanosti tak poklesl z 38,7 % na 37,3 % a nezaměstnaných déle než 6 měsíců z 50,9 % na 55,4 %. Zároveň se ve třetím čtvrtletí 2002 snížil počet volných pracovních míst ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2001 o 23,2 %, což nepříznivě ovlivnilo počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo - 10,2 % k 30. 9. 2002.

Tady bych chtěl ale zdůraznit jednu věc, že počet registrovaných pracovních míst na úřadech práce neodpovídá skutečné realitě, protože jestliže srovnáme vyřazené uchazeče o zaměstnání, kteří získali zaměstnání, tak tento počet je dvoj- až trojnásobně vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. To znamená, že na trhu práce existuje větší počet, a to až řádově, volných pracovních míst a že zaměstnavatelé nahlašují na úřady práce mnohdy pouze nelukrativní pracovní místa, která se jen velmi těžko obsazují, protože se jedná o místa většinou málo placená, a v mnoha případech dochází k tomu, že důvod registrace je právě to, aby mohli po určité době požádat o povolení k tomu, aby mohli na tato místa uplatnit zahraniční zaměstnance.

Na základě analýzy vývoje situace na trhu práce z minulých let a dostupných statistických a analytických údajů lze předpokládat, že se míra nezaměstnanosti do konce roku udrží pod úrovní 10 %. Očekáváme, že průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2002 bude cca 9,2 %.

Politika zaměstnanosti v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí se proto v tomto období soustředí na naplňování úkolů stanovených Národním akčním plánem zaměstnanosti na rok 2002. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo v roce 2002 realizaci dvou programů zaměřených na uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností - pro uchazeče do 25 let věku a pro uchazeče nad 25 let věku. Programy jsou realizovány pilotně na 15 úřadech práce s cílem získat zkušenosti z realizace těchto programů a správně nastavit podmínky programů, aby bylo možné zpřístupnit během roku 2003 plošné nasazení těchto programů na všechny úřady práce.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že se věnujeme mnohdy i těžko umístitelným sociálním skupinám, kam patří i skupiny našich romských spoluobčanů, kde vytváříme určité podmínky. Například v pondělí budeme podepisovat spolu s panem ministrem Šimonovským, ministrem dopravy, smlouvu, která bude zajišťovat pracovní příležitosti pro desítky, možná stovky Romů v rámci některých stavebních investic, které vytváří stát a kde právě v rámci těchto podmínek jsou určité pilotní programy, které by měly umožnit širší možnost zaměstnávání těchto někdy těžko umístitelných sociálních skupin.

Nevím, zda jsem zcela vystihl vaši otázku. Čísel bylo hodně, ale nevím, jestli tam byla ta správná, která pan poslanec očekával.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za odpověď panu ministru Zdenku Škromachovi. Pan poslanec Exner chce ještě položit doplňující otázku a má k tomu nyní prostor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, kdyby to nebylo tak smutné, prohlásil bych, že jste mě a možná i některé další dobře pobavil. Prokazujete ve své řeči v podstatě nemohoucnost něco udělat s tou situací. Uvedl jste sice řadu čísel, ale jediné konkrétní z hlediska budoucnosti je, že příští rok očekáváte průměr nezaměstnanosti o půl procenta horší, ne-li víc, než v letošním roce.

Říkáte, že vaším cílem je účinný a pružný trh práce. Dovolte, abych vám ocitoval: Strategickým cílem vlády je dosažení plné efektivní zaměstnanosti. Dovolte mi ještě dvě krátké citace: Prioritním záměrem aktivní politiky zaměstnanosti vlády bude především co nejintenzivnější snižování nezaměstnanosti. A poslední: Klíčem proevropské sociální politiky vlády bude boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení.

Souhlasím, že dosavadní politika byla spíše proafrická. Pokud jde o strukturální politiku, nedaří se. Přiznáváte tím neúspěch celé vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, promiňte, musím vás opět přerušit.

 

Poslanec Václav Exner: Byl bych rád, abyste mi řekl, jak chcete dosáhnout cílů podle vládního prohlášení, které jsem citoval.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo patří panu ministru Zdeňku Škromachovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Jak už jsem uvedl v rámci svého prvního vystoupení, je potřeba v těchto věcech se obracet i na další ministerstva, která mají akční možnosti řešit právě zaměstnanost. Tady je obecný omyl, že je tu příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Poznámka poslance Exnera mimo mikrofon.) Samozřejmě, ale momentálně jsem interpelován jako ministr práce a sociálních věcí. Je to velmi závažná věc. Naší snahou samozřejmě je celkově koordinovat tyto programy, které jsou vytvářeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP