(17.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Společnost LNM Holdings zaslala společnosti Osinek na základě provedené důkladné prohlídky svou nabídku na odkoupení akcií společnosti Vítkovice Steel. Nemohl jsem tehdy reagovat na tuto nabídku, protože to bylo několik dní poté, co byla učiněna. Dnes je samozřejmě situace jiná, s tím souhlasím. Nabídka byla projednána představenstvem společnosti Osinek, následně byla projednána v souladu s citovaným usnesením také v oné meziresortní komisi, kde fungují zástupci ministerstev financí, životního prostředí, místního rozvoje, průmyslu a obchodu a zástupci Fondu národního majetku. Závěr komise byl následující.

Komise považuje nabídku LNM Holdings v předložené struktuře a především v nabízené kupní ceně za neakceptovatelnou. Doporučila proto představenstvu společnosti Osinek tuto nabídku nepřijmout a vést jednání s LNM Holdings v rámci jejich trvající exkluzivity do 17. 12. t. r. o možnosti vylepšit nabídku, především pokud jde o zvýšení nabízené kupní ceny za akciový podíl. Zároveň meziresortní komise požádala představenstvo společnosti Osinek, aby o výsledku těchto jednání s LNM Holdings komisi bezprostředně informovalo a aby jí předložilo přehled znaleckých posudků pro ocenění společnosti Vítkovice Steel, a. s.

Domnívám se, že z tohoto přehledu je zřejmé, že jednání v rámci exkluzivity ještě pokračují. Mohou pokračovat pouze do 17. prosince, a teprve po jejich ukončení může být rozhodnuto o dalším postupu v této záležitosti.

Chtěl bych proto zdůraznit, že pokud nedojde k zásadní změně nabídky, tzn. k jejímu vylepšení ve vztahu ke státu, respektive společnosti, která dnes ovládá společnost Vítkovice Steel, nebudu doporučovat vládě, respektive budu vládě doporučovat, aby nebyla akceptována. Tím pravděpodobně budeme směřovat k vyhlášení nové soutěže na prodej společnosti Vítkovice Steel, a. s.

Domnívám se, že tím potvrzuji konzistentně svůj avizovaný postoj z minulé interpelace. Jsem připraven panu poslanci poskytnout jakékoli další průběžné informace. Těší mě jeho zájem o severomoravské hutnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Vidím, že pan místopředseda Langer chce uplatnit doplňující otázku. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám radost, že pan ministr má radost, to se nestává, aby měli opoziční a vládní politik radost z téže věci.

Děkuji za odpověď pana ministra. Vědomě jsem zdůraznil, že jsem posledně rozuměl, že nemůže zodpovědět mou otázku, neboť nebyl detailně seznámen s nabídkou. Pan ministr odpověděl srozumitelně až na jednu konkrétní věc. Jsme politici a umíme věci zahalovat do všeobjímajícího rázu. Proto doplňující otázka.

Pane ministře, řekl jste, že pokud společnost LNM Holdings zásadně nenavýší svou nabídku, doporučíte ji neakceptovat. Souhlasíte se mnou, že zásadní navýšení tak, aby proces oddlužení společnosti Vítkovice Steel mohl nastat, znamená, že společnost LNM Holding nabídne státu přinejmenším 3 mld. 300 mil. Kč?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím pana ministra o odpověď na tuto doplňující otázku.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Nesnažím se věci zamlžovat, to je můj velký handicap, proto také neočekávám žádnou politickou kariéru.

Chtěl bych říci, že slovo zásadní není slovem konkrétním, nicméně jsem naznačil ve své odpovědi, že tady nelze směšovat oddlužení s cenou, za kterou byl pořízen akciový podíl. To není jedno a totéž. Celá operace kolem společnosti Vítkovice byla mnohem složitější, jednalo se o vyrovnání věřitelů, o celou řadu následných kroků, které směřovaly k částečnému oddlužení této společnosti, protože vyrovnání je tímto procesem, kdy dochází pouze k částečnému vyrovnání s věřiteli, a míra, do jaké je firma oddlužena, může být různá.

Protože jednání probíhají, byl bych velice špatný vyjednavač, kdybych teď určoval jeden parametr celé operace. Cena za akciový podíl je jeden parametr. Jsou tam ještě jiné parametry, to znamená, za jaké peníze jsme ochotni např. odstoupit od finančního objemu, kterým dnes financujeme provoz Vítkovice Steel, jak ohodnocujeme pohledávky, které Vítkovice Steel mají, respektive jejich závazky. Nemohu v tuto chvíli definitivně konkretizovat, jaká cena je ta pravá, a také o tom definitivně nebudu rozhodovat sám. Řekl jsem, že tato cena je pro mne neakceptovatelná, a za zásadní považuji něco, co výrazně mění akceptovatelnou cenu. Neuslyšíte ode mne, zda to jsou 3 mld., nebo 2,9 mld., nebo 3,1 mld. To nemůžete ode mne v tuto chvíli chtít, dopustil bych se určitě chyby.

Budu pana poslance informovat o této věci průběžně, zdá se každý interpelační termín. Doufám, že bude uspokojen alespoň tímto způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Touto odpovědí skončila čtvrtá interpelace našeho programu. Pátou měl mít pan poslanec Petr Nečas, který se jí vzdal. Proto přistupujeme k šesté interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Václav Exner na pana ministra Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, abyste uvedl svou interpelaci.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře práce a sociálních věcí, nezaměstnanost u nás je charakterizována nepříznivým vývojem. Masové snižování počtu zaměstnanců s končícím kalendářním rokem bylo ohlášeno v celé řadě okresů, a to nejméně ve stovkách, v některých případech jde dokonce o tisíc uvolňovaných pracovníků. Jde například o okresy Hradec Králové, Znojmo, Havlíčkův Brod, Brno-město, Plzeň-město, Karlovy Vary, Nový Jičín, Ostrava, Most, Karviná, Olomouc, Trutnov. Některé z těchto okresů jsou už dnes postiženy vysokou nezaměstnaností.

Byl bych rád, kdybyste mě informoval, co v této věci uděláte pro změnu, co se už od vašeho nástupu do funkce stalo. Byl bych rád, kdybyste mohl uvést čísla vašeho předpokládaného vývoje jak v zaměstnanosti, tak v nezaměstnanosti a způsoby řešení. Doufám, že nedostanu odpověď jako od vašeho předchůdce, dnešního předsedy vlády, kdy mi řekl, že k číslům ho v této oblasti nedonutím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se odpovědi ujal pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, pokud jde o zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí je tím, které řeší až důsledky, které vyplývají z úspěšné nebo méně úspěšné činnosti jiných resortů, kterým tato záležitost spadá do jejich působnosti. Proto také má odpověď bude směřována k řešení, které je v kompetenci a v možnostech Ministerstva práce a sociálních věcí jak v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak některých dalších postupů.

Pokud jde o čísla, bude čísel dost.

Česká ekonomika, jejíž součástí je i trh práce, prochází v období posledních let rychlými změnami vyplývajícími z realizace restrukturalizačních reforem i z potíží ekonomického cyklu. V letech 2000 - 2001 vzrostl hrubý domácí produkt meziročně o 3,3 %, kdežto v letošním roce předpokládá Ministerstvo financí růst nižší, a to o 2,7 %. Obdobně produktivita práce, hrubý domácí produkt na jednoho pracovníka, vzrostla v roce 2000 meziročně o 3,7 %, v roce 2001 již jen o 2,8 %. Efektivnější fungování české ekonomiky je podmíněno úspěšnou realizací vládních strukturálních politik, zejména průmyslové politiky, proexportní politiky, podpory malých a středních podniků, zemědělské politiky, energetické politiky a řady dalších.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP