(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Je to především kategorie A, do které patří především zakázané zbraně, kategorie B, do které patří zbraně podléhající povolení, kategorie C - zbraně podléhající ohlášení, a kategorie D - ostatní zbraně.

Pro tyto kategorie zbraní pak nový zákon upravuje rovněž podmínky pro nabývání, držení a nošení. V těchto nových ustanoveních zákona by žádný výkladový problém zřejmě nastat neměl a to, co může být určitým problémem, jsou ustanovení přechodná, která jsou v tomto zákoně obsažena, protože pokud se v průběhu nějakého reálného stavu mění režim v takové věci, jako je nabývání, držení a nošení střelných zbraní, pak to při změně režimu může určité problémy vyvolávat, protože zákonná úprava není naprosto pregnantní.

Přesto si ale myslím, že i z přechodných ustanovení jednoznačně vyplývá postup, který je v souladu se zákonem i v souladu se vůlí zákonodárce, a já se pokusím vám k tomu něco říci.

Přechodná ustanovení jsou obsažena v hlavě XIV v § 80, 81 a 82.

Paragraf 80 odst. 2 upravuje to, že každý, kdo je ke dni účinnosti tohoto zákona oprávněn držet a nosit zbraň kategorie B, tedy zbraň podléhající povolení, je oprávněný vlastnit, držet a nosit zbraň podle tohoto zákona. Oprávnění nosit zbraně kategorie B se podle § 12 odst. 8 tohoto nového zákona zaznamenává držitelům zbrojního průkazu do tohoto průkazu.

Podle tohoto zákona však zbraň kategorie B jsou oprávněni nabývat do vlastnictví a držet a nosit pouze ti držitelé zbrojního průkazu příslušné skupiny, kterým bylo současně vydáno povolení. Jádrem výkladového sporu je tedy ustanovení § 80 odst. 3, podle kterého každý, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona přechovává zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné mít zbrojní průkaz, zbrojní licenci nebo povolení, a podle tohoto zákona je zbrojní průkaz, zbrojní licence nebo povolení vyžadováno, je povinen požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo povolení podle tohoto zákona, a to nejpozději do panem poslancem zmiňovaných čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Rozhovor pana plukovníka Kremla byl učiněn v určitém čase, na který upozorňuje pan poslanec Bílý. Pokud vím, bylo v něm také upozorňováno na to, že budou ještě probíhat některé semináře a expertní jednání pro sjednocení policejního výkladu, jak budou správní agendy u policie ze strany úředníků vyřizovány při aplikaci tohoto zákona.

Ve dnech 4. až 6. listopadu t. r. bylo Policejním prezidiem uskutečněno instrukčně metodické jednání vedoucích pracovníků služby správních činností policejních útvarů s územně vymezenou působností, jehož cílem bylo také sjednotit onen jednotný postup a jednotný výklad a vyřešit alespoň na úrovni názorů policie onen výkladový problém nového zákona. Ministerstvo vnitra se toho zúčastnilo a přiklonili jsme se a přikláníme se k tomu právnímu názoru, že současní držitelé zbraní kategorie B, tedy zbraní na povolení, nemusí žádat o vydání povolení podle nové právní úpravy, a taková praxe tedy bude jednotlivými správními úřady Policie České republiky po 1. 1. 2003 realizována.

Myslím si tedy, že obava, která tu byla vyjádřena a která je logická, protože pramenila z onoho článku, by měla být odstraněna.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za vaši odpověď. Přeje si pan poslanec Bílý doplňující otázku? Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bílý: Využiji té jedné minuty k poděkování za odpověď. A současně bych vám chtěl, pane ministře, poděkovat za odpověď na interpelaci, která byla vylosována na úplně jiný termín a týkala se využití administrativních budov užívaných okresními úřady. Protože jsme odpověď dostal jako velmi včasnou reakci, chtěl bych vám za to poděkovat. Město Klatovy bylo uspokojeno a věc vyřešena.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Jako čtvrtý byl vylosován pan místopředseda Ivan Langer, který přednese svou interpelaci na pana ministra Jiřího Rusnoka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, omlouvám se, průběžně se interpelacemi probíhá jednání stále komise pro sdělovací prostředky.

Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jsem se v bloku interpelací obrátil na pana ministra Rusnoka s dotazem, jakým způsobem bude postupovat stát ve věci prodeje společnosti Vítkovice Steel, která byla z veřejných prostředků vlastních státu oddlužena částkou 3,3 mld Kč a na kterou podala v rámci rozhodnutí vlády společnost LNM Holdings, N.V., nabídku k odkupu za pouhou třetinu, nebo vlastně ještě méně - čtvrtinu této ceny, kterou do této společnosti vložil stát. Ptal jsem se na to, zda bude stát akceptovat takovouto extrémně nízkou a řekl bych dokonce nedůstojnou nabídku ze strany společnosti LNM Holdings. Pan ministr Rusnok mi řekl, že není v tuto chvíli schopen odpovědět na tuto otázku, neboť se právě vrátil ze zahraniční cesty.

Od té doby uplynulo již několik týdnů, a já tedy svoji otázku na pana minstra v tomto smyslu opakuji. Přijme stát za situace, kdy oddlužení společnosti stálo 3,3 mld Kč, nabídku na odkup této společnosti společností LNM Holdings za pouhých 700 milionů?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím, aby se odpovědi ujal pan ministr Jiří Rusnok.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych doplnit ke své odpovědi, kterou jsem učinil při minulé interpelaci pana místopředsedy Langera, asi toto.

V průběhu jednání o dokončení finanční restrukturalizace a privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Nová Huť, a. s., projevila společnost LNM Holdings, n.v., mimořádný zájem o privatizaci akciového podílu státu ve společnosti Vítkovice Steel a společnosti OKD. Obě tyto společnosti jsou buď stoprocentně, nebo přes dceřiné společnosti v držení státu, v případě OKD se jedná pouze o minoritní podíl.

Na základě jednání, která jsem tu popisoval ve své minulé odpovědi - a můžete se s ní seznámit ve stenografickém záznamu - jak vláda v rámci svého usnesení ze dne 5. června t. r. č. 587 souhlasila se zahájením exkluzivních jednání se společnosti LNM Holdings za účelem předložení nabídky meziresortní komisi pro vyhodnocení nabídek na získání 98,96 % akcií společnosti Vítkovice Steel. Tyto akcie jsou dnes v držení společnosti Osinek, která neoddlužila společnost Vítkovice Steel za 3,3 mld Kč, ale která ve veřejném výběrovém řízení nabídla a následně odkoupila od původní společnosti akciový podíl společnosti Vítkovice Steel za tuto cenu.

Exkluzivita, kterou vláda udělila společnosti LNM Holdings, má trvat šest měsíců podle usnesení vlády, což znamená, že jsme dnes vlastně před ukončením této exkluzivity.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP