(17.10 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

To znamená nejen aby to dělala jedna obec, protože ta těžko utáhne třídicí linku nebo sběrný dvůr, ale aby se to dělo na větším území. Už dnes jsou obce třeba na úrovni celého okresu, které mají společnou skládku. A je snaha, aby to odpadové hospodářství bylo vlastně provozováno v rámci celého kraje integrovaným způsobem, to znamená, že vedle třeba energetického využití odpadu, o kterém se mluví nejčastěji, to byla také materiálová recyklace a kompostování, využití toho biologicky odbouratelného odpadu, tak vlastně aby na skládkách končilo minimum odpadů a abychom se přibližovali cílům té evropské směrnice o skládkování, aby v roce 2010 vlastně nevznikaly vůbec žádné nové skládky. Takže to je tento dokument.

Zároveň jsme formou 80% dotace ze Státního fondu životního prostředí podpořili přípravu těch krajských koncepcí odpadových a stejně tak jsme připraveni podpořit tvorbu těch plánů odpadového hospodářství krajů. Protože ta legislativa musí stále reagovat na nové skutečnosti, tak se v současné době připravuje novela zákona o odpadech a novela zákona o obalech, protože především ta oblast nakládání s obaly je oblastí úplně novou. Zákon o obalech platí až od 1. ledna tohoto roku a zase jeho snahou bylo zavést integrovaný systém nakládání s obaly, to znamená, aby byli výrobci odpovědni za určité procento stanovené podle přesné evropské směrnice … (pan ministr velmi nesrozumitelně vyslovuje) obalů, kde jsou povinni buď ty obaly zpětně odebrat a využít, anebo financovat jejich recyklaci. To je zatím dneska jediná autorizovaná společnost Ekofom, kdy vlastně jdou platby obcím za to, že obce ty obaly třídí a nakládají s nimi dál. Takže to je ta oblast, jak jsem říkal, jak toho plánu, tak také té další legislativy. S tím, že samozřejmě už v tom stávajícím zákoně o odpadech je stanovena jasně ta hierarchie nakládání s odpady. To znamená za prvé předcházení vzniku, za druhé materiálové využití, když už ten odpad vznikne, opětovné použití, dále využití energetické, a až na konci odstraňování odpadu spalováním a skládkováním.

Takže tolik asi aspoň několik informací z této oblasti, i když jsem si vědom, že samozřejmě to nemůže být komplexní. A já v této oblasti kladu také velký důraz na ekologickou výchovu a osvětu. Proto byl také přijat státní program v oblasti ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání, protože nejlepším způsobem nebo určitě účinnějším, než jsou sankce, je snaha děti vychovávat k tomu, že bychom se ke svému okolí měli chovat slušně. A určitě ví pan poslanec stejně jako já, že ta cesta je nejúčinnější opravdu přes děti, které se naučí třeba třídit ten odpad mnohem snáz. Dneska už se to provozuje v řadě škol. Ministerstvo tyto aktivity podporuje. A že potom děti přijdou domů, tak vlastně k tomu vedou i své rodiče, na které se osvětou působí velmi obtížně. Takže samozřejmě že je potřeba mít kvalitní zákony a kvalitní dozor nad jejich dodržováním, ukládat sankce, ale velmi důležitá právě je i ta osvěta. A musím říct, že města a obce v tom dělají opravdu mnoho, že ty systémy nakládání s tím odpadem včetně těch sběrných míst, včetně rozšiřování tříděného sběru a včetně zavádění pytlových systémů, zvláště v těch městských částech, které jsou tedy rodinnou zástavbou, tak že se velmi rozšiřuje, a že kraj i obce jsou v tomto opravdu na špici toho nakládání s odpady a že samozřejmě Ministerstvo životního prostředí se tomuto procesu snaží pomáhat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Já jsem si jista, že pan poslanec Bratský vás určitě nechtěl tím čertem postrašit. Určitě jste si všiml, že má velmi dobromyslný výraz. A když se bavíme o čertech, tak určitě, mohu-li si dovolit poznámku, tak nejméně strachu z nich mají poslanci ODS - stačí se podívat do jednací síně.

Ale vidím, že doplňující poznámku chce pronést pan poslanec Bratský, a má k tomu nyní příležitost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní předsedající. Já přece jenom bych chtěl malinko reagovat na odpověď pana ministra. On měl velmi rozsáhlou odpověď, ale víceméně 90 % té odpovědi bylo konstatování věcí, které se mají ze zákona, a já hovořím o věcech, které se právě nedodržují. A hovořil jsem o tom, že by bylo určitě záhodno, abychom v tom něco učinili.

Já když jsem si interpelaci připravoval, tak kolegové ze všech našich krajů se ptali na situaci v obcích a přinesli mi všichni ujištění, že prostě jsou obce, které dodneška ještě nezavedly poplatek za odpad. Jak tedy nám tyto obce mohou prokázat vůbec, že ony i jejich občan likvidují odpad? Zřejmě jsou to obce bohaté, které si mohou dovolit svoz a likvidaci odpadu hradit ze svých rozpočtů, a velice bych se tomu divil, a právě k tomu směřovala moje interpelace, aby teda ministerstvo tyto kontroly tímto způsobem zaměřilo.

A co se týče závěru, samozřejmě chápu, že třídění a osvěta je věc, kterou je třeba podporovat nepochybně. Ovšem my musíme napnout síly, aby vytříděný odpad měl následné využití. A to si myslím, i to je práce resortního ministra - podporovat takové firmy, které nám pomohou likvidovat ten odpad ekologicky, abychom se nemuseli -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Musím upozornit, pane poslanče, že máte pouze minutu na tuto doplňující otázku. Myslím, že …

 

Poslanec Petr Bratský: Ta doplňující otázka byla v tom smyslu skutečně, aby ministerstvo se zaměřilo na ty obce, kde bylo zjištěno, že ještě nemají zavedené poplatky za odpad.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a poprosím pana ministra, aby na tuto…

 

Poslanec Petr Bratský: Panu ministrovi bych si, paní předsedající, vaším prostřednictvím dovolil předat zápornou cenu skautů za nedobrý stav naší přírody. Doufám, že za rok mu budu moct předat Mikuláše, který je cenou kladnou.

Pane ministře, prosím, přijměte Mikuláše. (Předává ministrovi plyšového čerta.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím nyní pana ministra o odpovědi na doplňující otázku pana poslance Bratského.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Protože ten čert je opravdu pěkný, tak ho nebudu dávat svému předchůdci, který nesl odpovědnost minulé čtyři roky, ale nechám si ho sám. (Smích.) Doufám, že - za rok asi ne, tak rychle to nepůjde, ale když ta vláda vydrží déle, tak že někdy později si vysloužím toho Mikuláše.

Já bych se chtěl vyjádřit k těm dvěma dalším podotázkám. Tou první je otázka podpory toho, aby ten vytříděný odpad nekončil na skládkách. K tomu bych chtěl uvést, že je v tom směru orientována dotační politika přes Státní fond životního prostředí, kdy program 4, který je orientován na odpadové hospodářství, je v jedné části orientován na podporu uzavírání starých skládek, to znamená na odstraňování těch starých vředů… z krajiny; jeho příjemcem jsou obce. A dále je to program určený na podporu a využití odpadů. To je velmi široký program, který v sobě zahrnuje pro obce dotace, pro podnikatelské subjekty půjčky na nejrůznější formy technologií. Z tohoto programu jsou podporovány sběrné dvory pro obce, třídicí linky. Z tohoto programu byly podpořeny několikrát například kompostárny, různé linky na recyklaci nejrůznějších druhů odpadů, na likvidaci kalů z odpadních vod. To znamená, je to široká škála. Tato podpora je ve výši několika set milionů korun ročně.

Co se týče toho námětu na kontrolu obcí, které nezavedly poplatky za odpad, já ho beru za významný. Uložím inspekci životního prostředí tyto záležitosti prověřit. Je potřeba si uvědomit, že ze zákona o odpadech ta obec může zavést poplatek a že jsou skutečně obce bohaté nebo města - takovým nejznámějším příkladem jsou Teplice, vedené dlouhé roky starostou Kuberou za ODS, který vyznává názor, že je lépe to za občany zaplatit, než se s tím trápit, s tím vybíráním poplatků. Samozřejmě, že je to možné. Já si myslím, že to není úplně správná cesta, protože určitá motivace by tam být měla, ale nicméně souhlasím s tím, že mohou být i případy obcí, které se této povinnosti vyhnuly a zároveň nezajišťují řádné nakládání s odpady a jejich kontrola je možná jak přes okresní úřady a krajské úřady, ale také Českou inspekcí životního prostředí, takže se s Českou inspekcí životního prostředí na tuto oblast také zaměřím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP