(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý blok dnešního odpoledne. Tím blokem jsou ústní interpelace, které jsou určeny na členy vlády.

V této chvíli vyzývám pana poslance Petra Bratského, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra Libora Ambrozka ve věci postupu při nedodržování zákona o odpadech. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dovolil bych si dnešní mikulášskou nadílku interpelací zahájit interpelací na pana ministra životního prostředí ve věci postupu při nedodržování zákona o odpadech.

Pane ministře, často s dětmi ze svého skautského oddílu chodím krajinou, čistíme rokle, potoky, spousta dalších oddílů nejen skautských, dětských, ale i spousta ochránců přírody činí to samé. Je to pohříchu proto, že děti ve městech chodí do přírody si odpočinout, ale nacházejí ji v zoufalém stavu. Je to hlavně proto, že obce nedodržují zákon o odpadech, že neplatí řádné likvidace těchto odpadů.

Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem a co dělá resortní ministerstvo ve věci nedodržování zákona o odpadech jednotlivými obcemi. Chápu, že prvotní kontrolu provádějí kraje, ale domnívám se, že by ministerstvo mělo provádět resortní kontroly a uplatňovat vysoké sankce tam, kde se zjišťuje, že obce opakovaně zákon nedodržují.

Zároveň bych samozřejmě chtěl tuto interpelaci rozšířit o jednu drobnost, a to, co ministerstvo připravuje v legislativě na to, aby se snižovaly odpady, jaké daňové úlevy, případně další věci ministerstvo chce nabídnout těm, kteří budou prvotně provádět to, aby tolik odpadů nevznikalo.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana ministra Libora Ambrozka, aby vám odpověděl na váš dotaz. Prosím, pane ministře, prostor k odpovědi je váš.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, doufám, že si pan poslanec nevzal toho čerta, abych z něho měl strach, ale v duchu po více skautském a přátelském, takže bych si k tomu dovolil uvést pár informací.

Jak je kontrolováno dodržování zákona o odpadech. Nový zákon o odpadech 185/2001 Sb. vstoupil v účinnost 1. ledna 2002 a od této doby v oblasti odpadového hospodářství kontrolují dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních úřadů následující orgány: jsou to samozřejmě úřady okresní a krajské, ale je to také České inspekce životního prostředí; ve velmi omezeném rozsahu, a to především u fyzických osob kontrolují plnění povinností obecní úřady.

Podle zprávy o činnosti České inspekce životního prostředí za rok 2001 tak bylo Českou inspekcí na tomto úseku provedeno téměř 3,5 tisíce kontrol. Za rok 2002 údaje ještě nejsou k dispozici.

Oblast druhá - jaké jsou postihy za nedodržování zákona. Pokuty podle zákona o odpadech ukládá především Česká inspekce životního prostředí. To je hlavní kontrolní orgán v této oblasti. Jen pro informaci - k dnešnímu dni má zhruba 700 zaměstnanců a vykonává kontrolu zákonnosti na úseku ekologické legislativy, v oblasti odpadů, ovzduší, vody, lesa a přírody, nově také obalů.

V případech, kdy dochází k porušení zákona o odpadech, na které nepamatují jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů vymezené v zákoně o odpadech, ukládají pokutu až do výše jednoho milionu korun také okresní úřady. V určitých případech porušení povinností fyzických osob mohou pokuty ukládat úřady obecní. Nejvyšší horní hranice pokuty, která může být udělena Českou inspekcí životního prostředí, je 10 milionů korun. To se týká oblastí především nakládání s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného úřadu. V případě opakovaného porušení povinnosti lze uložit podle podmínek stanovených zákonem pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazby.

Po 1. 1. 2003, kdy dojde k ukončení činnosti okresních úřadů, budou kontrolními orgány České inspekce životního prostředí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v omezeném rozsahu obecní úřady.

Další část dotazu směřovala k tomu, zda Ministerstvo životního prostředí může vykonávat také namátkové kontroly. Ministerstvo životního prostředí vykonává v oblasti odpadového hospodářství vrchní státní dozor, kterým se ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o odpadech rozumí dozor nad tím, jak správní úřady vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních úřadů, tedy dozor obecně vůči všem subjektům.

Vrchní státní dozor vykonávají v oblasti odpadového hospodářství odbory výkonu státní správy ministerstva. Ve smyslu zákona o odpadech jsou kontrolními orgány především obecní úřady, okresní úřady, od 1. ledna obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a zejména hlavní kontrolní orgán, tedy Česká inspekce životního prostředí. To je tedy hierarchie.

Z čísla, které jsem zmínil za rok 2001 - 3,5 tisíce kontrol - je vidět, že činnost na tomto úseku je poměrně rozsáhlá. Nejde zdaleka jen o černé skládky, za jejichž odstranění je vždy odpovědný vlastník pozemku, ale také o kontroly, zda k nakládání s odpady je příslušné povolení kontroly, zda jsou skládky řádně zabezpečeny, zda je tam ukládáno to, co být má. Obce samozřejmě mohou také kontrolovat, zda fyzické osoby se řídí podle zákona, to znamená, že odpad odkládají na místě k tomu určeném.

Co se týče další činnosti na tomto úseku, chtěl bych zmínit především plán odpadového hospodářství České republiky, který by měl být formou nařízení vlády schválen. V současné době je návrh tohoto plánu v meziresortním připomínkovém řízení. Poté ještě chci tento plán projednat se všemi kraji v samostatné působnosti, to znamená prezentovat jej na jednotlivých krajských zastupitelstvech. Hlavní cíl plánu - a proto také projednání s kraji - je právě v tom, že máme sice legislativu, která odpovídá legislativě evropské, ale zatím je to nakládání s odpady stále na úrovni vysokého podílu skládkování. Máme jedno z nejvyšších v Evropě - 27 % odpadu končí na skládkách. Děje se tak roztříštěným způsobem. Hlavním úkolem plánu je, aby kraje na základě tohoto plánu připravily plány krajské. Zatím kraje připravují koncepce, mnohé kraje už je schválily, kdy vlastně mají snahu, aby s odpady bylo nakládáno integrovaným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP