(18.00 hodin)
(pokračuje Gross)

K tomuto pozměňovacímu návrhu budu mít spíše mírně negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje Koudelku, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, navrhuji, abychom ve třetím čtení postupně hlasovali o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podány. Pokud nebudou námitky, doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A ústavně právního výboru jako o celku, rovněž jako o celku o pozměňovacích návrzích mých pod písm. B a na závěr bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. C pana kolegy Fajmona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento návrh. Zdá se, že s vaším postupem sněmovna souhlasí.

Přistoupíme k hlasování o bodu A jako celku.

(Zpravodaj má kladné stanovisko, předkladatel ministr Gross také kladné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 154, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní podrobíme hlasování návrh pod písm. B. Prosím o stanoviska.

(Zpravodaj i předkladatel kladná stanoviska.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 131 skončilo. Pro 117, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hynka Fajmona pod písm. C. Prosím o stanoviska.

(Zpravodaj má stanovisko negativní, předkladatel ministr Gross mírně až středně negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem pro 63, proti 85. Návrh pod písm. C přijat nebyl.

 

Nyní můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování, protože o všech návrzích bylo hlasováno.

Přednesu návrh na usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 51, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 124, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme projednali bod 47. Můžeme přistoupit k dalšímu schválenému bodu pořadu, kterým je bod

 

65.
Výroční zpráva a účetní uzávěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
za rok 2001 a vyjádření vlády České republiky k Výroční zprávě a účetní uzávěrce
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2001 a Hodnocení
výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2001
/sněmovní tisk 58/

 

Chci poprosit ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou, aby se ujala slova. Prosím ale, aby začala svou řeč až poté, co v sále bude dostatečný klid.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám předložila k projednání výroční zprávu a účetní závěrku VZP ČR za rok 2001.

V uplynulém roce dovršila VZP ČR desátý rok svého působení na území ČR. Výsledky hospodaření této pojišťovny již od roku 1998 negativně ovlivňuje úbytek pojištěnců, jehož tempo se v roce 2001 utlumilo, a to pouze vlivem mimořádného opatření vlády, zapojení do projektu postoupení pohledávek za plátci pojistného na Konsolidační banku Praha. Průměrný počet pojištěnců dosáhl v roce 2001 celkem 7 249 981 osob a překonal o 1,1 % odhad zakotvený ve schváleném zdravotně pojistném plánu na rok 2001. V meziročním srovnání však došlo k poklesu o téměř 200 tis. pojištěnců.

VZP ČR realizovala v roce 2001 celkové příjmy včetně zdanitelných ve výši 96 mld. 337 mil. korun a celkové výdaje včetně zdanitelných ve výši 96 mld.064 mil. Kč, čili celkové saldo hospodaření za rok 2001 dosáhlo kladné hodnoty ve výši 273 mil. Kč na rozdíl od předcházejícího roku, kdy toto saldo činilo zápornou hodnotu ve výši 211 mil. Kč. Celkově meziroční nárůst ve finančním vyjádření činil plus 484 mil. Kč.

Srovnatelnost s rokem 2000 je ovlivněna jak působením projektu postoupení pohledávek, kterým VZP ČR získala finanční prostředky ve výši 3 mld 762 mil. Kč, tak i vlivem zvýšení platby státu od 1. července 2001. Oba tyto faktory zlepšily podmínky pro hospodaření VZP v porovnání s rokem 2002 i se zdravotním plánem pro rok 2001.

Ekonomická situace VZP ani přes tyto kladné vlivy nevytvořila dostatek finančních prostředků potřebných k naplnění vyčerpaného rezervního fondu, kde kumulovaný vnitřní dluh dosáhl k 31. 12. 2001 částky 2 mld 541 mil. Kč.

Objem závazků VZP celkem klesl z 12 mld 779 mil. Kč na 10 mld. 20 mil. Kč, a to v důsledku zapojení mimořádných zdrojů z postoupení pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti. S využitím těchto mimořádných prostředků zaznamenaly závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením k 31. 12. 2001 nulový stav.

Stav pohledávek celkem k 31. 12. 2001 dosáhl u VZP objemu ve výši 21 mld. 340 mil. Kč a vlivem postoupení pohledávek ve výši 3 mld. 762 mil. Kč dosáhl pouze meziročního nárůstu o 3,5 %. Pokud tento vliv eliminujeme, je dosažený vývoj srovnatelný s předchozím obdobím.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem si vás dovolím informovat, že vláda ČR projednala výroční zprávu a účetní uzávěrku VZP na svém zasedání 4. září 2002 a svým usnesením č. 847, které obsahuje rovněž pověření informovat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o schválení výroční zprávy zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, pověřila předsedu vlády, aby materiál předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu s vyjádřením vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Marii Součkové. Zprávu projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 58/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Josef Mikuta a o jednání výboru nás informoval.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno, všichni jste obdrželi usnesení ke sněmovnímu tisku č. 58 pod číslem 58/1. Toto usnesení č. 25 z 3. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který se konal dne 6. listopadu 2002, k výroční zprávě a účetní závěrce VZP ČR za rok 2001 a vyjádření vlády ČR k výroční zprávě a účetní závěrce VZP ČR za rok 2001 a hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2001 zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP