(16.50 hodin)
(pokračuje Exner)

Pro oba roky, rok 2000 i 2001, to reprezentuje z veřejných prostředků částku do asi 230 mil. Kč, ale požaduje se také spolufinancování uživatelů. Protože programy s konečnou platností schvaluje - celý český program rozvoje zemědělství a venkova byl schválen 26. října 2000, tedy před uzavřením víceleté finanční dohody, dílčí akce se schvalují individuálně - ovlivňuje Evropská komise, na co uživatelské kandidátské země prostředky vynakládají.

Souhlasím se změnami umožňujícími využití prostředků při odstraňování škod způsobených povodněmi v letošním roce. Tomu odpovídá i změna víceleté finanční dohody, která obsahuje i některá další nová ustanovení.

Dohoda je sice sjednána v českém a anglickém jazyce, ale pouze anglický text je autentický. Podle toho, že např. český překlad přiložené tabulky je nepříliš dokonalý, soudím, že nakonec se asi používá jen anglická verze. Prosím, jestli by také mohlo být vyjasněno, v jakém jazyce podávají čeští zájemci návrhy projektů a v jakém jazyce je vedena dokumentace a potom korespondence s EU v tom stavu, kdy autentický je jen anglický text samotné dohody a o jazyce se dál nemluví.

Uvádí se, že není tzv. bezprostřední dopad na státní rozpočet. Jak už bylo připomenuto jak panem ministrem, tak také mnou, je však nutno spolufinancovat. To by ovšem mělo být ve prospěch konkrétních projektů a konkrétní věci. Avšak kolik stojí správa tohoto programu včetně vedení účtu SAPARD-EURO, zajištění výběrových řízení, formulářů, záruk za provedené platby a publicitu programu, jak je uvedeno ve smlouvách a je to požadováno, a jak je tato správa zajištěna, není uvedeno. Byl bych velmi rád, kdyby bylo možné při příležitosti schvalování další roční finanční dohody uvést, kolik lidí, na kterých úrovních se zabývá touto správou projektů, a případně ty otázky, jaké náklady jsou na správu podle jednotlivých činností vynakládány. Jde nepochybně o specializované pracoviště na Ministerstvu zemědělství a také i pracoviště v krajích.

Proti požadovanému zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů není třeba se bránit. Skutečně finanční dohoda nám umožňuje za dva roky vyčerpat do konce roku 2003 prostředky, které fakticky přesahují 1,5 mld. Kč. Podle stavu, který se při hodnocení občas objevuje, se ale zdá, že stav přípravy a realizace projektu - nejen vzhledem k připomínkám, o kterých hovořím, ale také z hlediska nepřipravenosti našich možných uživatelů a administrativních a byrokratických překážek, se kterými se setkávají - je ohrožen a uvedené prostředky, které by našemu zemědělství a venkovu mohly pomoci, by podle příslušného ustanovení dohod mohly propadnout. Přivítám, jestli aspoň část otázek bude zodpovězena už při dnešním projednávání prvního čtení. Pokud ne, byl bych velmi rád, aby se připravil předkladatel na jednání do výborů.

Kromě projednání ve výboru zahraničním bych se velmi přimlouval za projednávání této smlouvy také ve výboru zemědělském, jehož se tato smlouva velmi podstatně týká. Dávám ke zvážení vzhledem ke komplikovanosti, zda by se nechtěl smlouvou zabývat také výbor pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím a ptám se, zda pan ministr financí hodlá vystoupit a reagovat tak na průběh rozpravy. Je tomu tak, takže prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, skutečně se domnívám, že prostor pro to, aby bylo podrobně odpovězeno na otázky, které vznesl pan poslanec Exner, bude při projednávání tohoto návrhu ve výborech, zejména také proto, že tyto otázky je nutno rovněž směřovat představitelům resortu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj, protože právě tyto resorty mají na starosti věcnou stránku implementace těchto finančních prostředků v rámci programu SAPARD a je to Ministerstvo zemědělství, které má na starosti i příslušnou implementační agenturu.

Pokud jde o onen posun v čase, který zde pan poslanec Exner zmínil, musím konstatovat, že Česká republika splnila veškeré náležitosti nutné k řádné implementaci programu SAPARD v dubnu 2002. Toto zcela zřetelně podmiňuje možnost praktického čerpání těchto finančních prostředků, to znamená vytvoření dostatečné administrativní kapacity. České republice se podařilo dosáhnout splnění všech podmínek v tomto hledu právě v dubnu letošního roku.

Jinak avizuji připravenost účastnit se debaty při jednání ve výborech a poskytnout informace a odpovědi na otázky, které zde byly vzneseny. Současně se domnívám, že by projednávání tohoto návrhu ve výborech měli být přítomni zástupci dotčených resortů, které jsem zmínil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Hlásí se pan zpravodaj, má slovo.

 

Poslanec Libor Rouček: Ano, pane předsedající. V diskusi vystoupil jeden poslanec, pan poslanec Exner, který vznesl celou řadu dotazů. Ministr odpověděl, že na dotazy bude podrobně odpovězeno ve výborech. Zde přistupuji k další otázce a to je, do jakých výborů by tato věc měla být přikázána. Kromě výboru zahraničního zde pan poslanec Exner vznesl i požadavek, aby to byl výbor zemědělský a případně i výbor pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Pana poslance Exnera upozorním, že rozprava již byla ukončena, ale dám mu slovo, aby upřesnil případně katalog těchto výborů.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, nechci v rozpravě již nic říkat, jen uvedu, že jsem řekl návrh na výbor zemědělský a vlastně podmíněně na výbor pro evropskou integraci, ale protože se zdá, že na otázky tady nebylo možné odpovědět, a věc je komplikovaná, je to vztah s EU a jedná se o velké prostředky, tak z té podmíněnosti bych to chtěl udělat jako návrh, to znamená, aby se hlasovalo i o výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče, vyhovím vám. Takže, dámy a pánové, v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Shrnu, že nejprve rozhodneme o přikázání k projednání výboru zahraničnímu, poté zemědělskému, poté výboru pro evropskou integraci. Potom budeme hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů. Věřím, že všichni ti, kteří chtějí hlasovat, vbrzku přijdou do Poslanecké sněmovny.

 

V hlasování pořadové číslo 120 rozhodneme o tom, zda bude návrh přikázán zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 133, nikdo proti. Návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

V hlasování pořadové číslo 121, které jsem právě zahájil, rozhodneme o přikázání výboru zemědělskému. Kdo je pro to, aby materiál projednal zemědělský výbor? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 115 poslanců, proti byli 4. Návrh byl přikázán k projednání i zemědělskému výboru.

 

V hlasování pořadové číslo 122, které jsem právě zahájil, rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 115, proti bylo 6 poslanců. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP