(16.40 hodin)

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, od počátku roku 2000 může Česká republika využívat nového finančního nástroje předvstupních strukturálních politik Evropských společenství - tzv. zvláštního vstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, programu, který je znám pod zkratkou SAPARD. Podpora Evropských společenství v rámci tohoto nástroje je zaměřená na oblast ekonomické a sociální soudržnosti, zejména ve vztahu k politice rozvoje zemědělství a venkova.

Základním programovým dokumentem České republiky pro program SAPARD je plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2002 - 2006, který byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a byl předložen Evropské komisi, jež ho schválila. Dne 5. 2. 2001 byla podepsána víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, jakož i roční dohoda pro rok 2000. V dubnu 2002 se České republice podařilo splnit veškeré náležitosti nutné k řádné implementaci tohoto programu SAPARD.

V souladu s článkem 3 víceleté finanční dohody se každý rok uzavírá roční finanční dohoda. Ta stanoví finanční závazek společenství vůči České republice a dobu trvání tohoto závazku. Finanční pomoc společenství je spojena s požadavkem na spolufinancování programu ze strany České republiky.

Prostředky alokované pro Českou republiku v rámci roční finanční dohody pro rok 2001 je třeba spolufinancovat z národních veřejných zdrojů, a to částkou ze státního rozpočtu v rozsahu 197 milionů korun.

Předkládaná dohoda nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky, není v rozporu s právem Evropské unie a se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Dohoda mění víceletou finanční dohodu, jakož i roční finanční dohodu pro rok 2000. V roční finanční dohodě pro rok 2000 mění ustanovení, kterým se prodlužuje doba trvání závazků komise o jeden rok, tedy do 31. 12. 2003.

Do víceleté finanční dohody je především vloženo ustanovení o mimořádných přírodních katastrofách, které by mělo usnadnit odstraňování škod způsobených srpnovými povodněmi. Jedná se především o následující úpravy. Spolufinancování ze strany Evropské komise může být zvýšeno až na 85 % celkových uznatelných výdajů ze současných 75 %, mohou být poskytovány zálohové platby do výše 20 % dané investice; dle současné úpravy se zálohy poskytovat nemohou. Je zde retroaktivita uznatelnosti výdajů, tj. mohou být uhrazeny již provedené práce na odstraňování škod, i když nejsou splněny veškeré podmínky dle stávající úpravy, a zjednodušuje se výběrové řízení pro zadávání zakázek.

Výše uvedené úpravy bude možné aplikovat i v případě výskytu další mimořádné přírodní katastrofy, i když by si ji jistě nikdo z nás nepřál.

V tuto chvíli děkuji Poslanecké sněmovně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Libor Rouček.

 

Poslanec Libor Rouček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milí kolegové a kolegyně, předkládaná dohoda stanoví finanční závazek společenství vůči České republice pro rok 2001. Mění také víceletou finanční dohodu podepsanou dne 5. 2. 2001, jakož i roční finanční dohodu pro rok 2000 podepsanou dne 5. 2. 2001.

Předkládaná dohoda, jak již bylo řečeno, nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie a se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Do znění roční finanční dohody pro rok 2001 byla zahrnuta i nová ustanovení. Jsou to ustanovení převážně technického rázu, která by měla usnadnit odstraňování škod způsobených srpnovými povodněmi.

Vzhledem k tomu, že dohoda obsahuje právě tato ustanovení, je žádoucí její urychlené schválení. Proto v souladu s ustanoveními § 108 odstavec 2 a § 91 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vláda požádala o zkrácení lhůty pro projednání v příslušném výboru, a to mezi prvním a druhým čtením, o 30 dní.

Pane předsedající, navrhuji tomuto požadavku vlády vyhovět a přikázat tento návrh zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravy, do které se přihlásil jako první pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, hned na začátku uvedu, že jsem pro propuštění tohoto návrhu dohody do druhého čtení, do projednání ve výborech. Nicméně je třeba si uvědomit, že dohodu pro rok 2001 podepíšeme a projednáme ke konci roku 2002. I když bude moci být čerpána až do konce roku 2003 jako dohoda pro rok 2000, jejíž působnost je dohodou rovněž prodlužována, nijak se nevysvětluje toto zpoždění. Proč jsme neuzavřeli příslušnou smlouvu na začátku roku 2001, aby čerpání prostředků mohlo probíhat po celé období? Pokud smlouva není uzavřena, je jasné, že prostředky čerpány být nemohou. Prosím, jestli by bylo možné tuto věc vyjasnit.

Není ani uvedeno, kolik prostředků jsme již z celého programu SAPARD vyčerpali, jen to, že v roce 2000 nebylo přijato žádné rozhodnutí komise svěřující nástroje řízení SAPARD agenturám v České republice. Přitom se naopak v předkládací zprávě - a citoval to také pan ministr ve svém úvodním vystoupení - uvádí, že počínaje rokem 2000 může Česká republika využívat nového finančního nástroje. Sama víceletá finanční dohoda, která to však umožňovala, podle které se také postupuje, byla však podepsána až 5. 2. 2001 a vstoupila v platnost až 10. 12. 2001. Bohužel i když vyšla ve Sbírce zákonů v letošním roce, její text nemám k dispozici na ASPI. Obávám se, že také v této smlouvě je velký rozdíl mezi tzv. možností a skutečností.

Myslím si, že by stálo za to, kdyby při příležitosti další roční finanční dohody pan ministr skutečnost, jaká je, popsal. Jde mi o to, kolik prostředků podle víceleté finanční dohody bylo vyčerpáno, kolik programů je projednáno a je v řešení, jaký podíl prostředků bude čerpán v nejbližším období.

Také v souvislosti s programem SAPARD jsou ovšem používána velká slova jako sociální a ekonomická soudržnost při rozvoji zemědělství a venkova. Já bych prosil - protože o rozvoji zemědělství a venkova v poslední době mám určité pochybnosti - jestli by také konkrétní význam přes projekty, které už jsou uzavřeny na základě roční finanční dohody pro rok 2000, mohla být poskytnuta informace. Komise už totiž v roce 1999 - myslím Evropská komise - rozhodla o indikativní alokaci prostředků pro deset kandidátských zemí na období od roku 2000 až do roku 2006. Pro Českou republiku je, jak bylo připomenuto, ročně alokováno do 22,063 milionu eur, což se valorizuje. Odpovídá to tedy částkám kolem 700 milionů korun. Nevyužité prostředky ovšem propadají.

Evropská unie zároveň požaduje spolufinancování, což bylo připomenuto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP