(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás, abyste se posadili, budeme pokračovat v našem jednání. Seznámím vás s návrhem, ke kterému dospělo politické grémium sněmovny.

Výsledkem naší porady vedení sněmovny se zástupci poslaneckých klubů je přerušit jednání sněmovny k tomuto bodu v tuto chvíli, požádat vládu a ministryni zdravotnictví o vypracování písemného stanoviska do pátku tohoto týdne, o totéž, tj. o písemné stanovisko, žádáme také Asociaci hejtmanů, a to rovněž do pátku. Vybaveni těmito materiály bychom se k tomuto bodu vrátili na jednání sněmovny v úterý ve 14 hodin, přičemž by to byl bod, kterým bychom v úterý jednání sněmovny zahájili.

Tolik tedy výsledek, ke kterému jsme dospěli, a já bych vás o tomto návrhu na přerušení tohoto bodu nyní nechal hlasovat. Předtím vás ale odhlašuji, protože poměry ve sněmovně se zřejmě poněkud změnily. Takže jsem vás odhlásil a nyní žádám, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 118, a to o přerušení projednávání tohoto bodu. Táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu a pro jeho pokračování tak, jak jsem navrhl, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 158 poslanců pro se vyslovilo 147, proti 2. Návrh na přerušení tohoto bodu tedy byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme nyní pokračovat projednáváním dalšího bodu, kterým je bod

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě
/sněmovní tisk 125/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka.

Ještě bych vás, pane ministře, požádal, abyste chvilku počkal, až se poměry ve sněmovně ustálí natolik, že bude možno věnovat pozornost prohlášení pana ministra financí. Prosím tedy, dámy a pánové, o klid.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych předložil Poslanecké sněmovně ke schválení Dohodu mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 9. dubna letošního roku ve Vallettě.

Dohoda s Maltou o ochraně investic je dohodou standardního typu, která se věcně neodchyluje od vzorové dohody o podpoře a ochraně investic schválené usnesením vlády č. 303 ze dne 7. dubna 1999, a proto byla předložena vládě České republiky až po jejím podpisu. Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy, které slouží podpoře a ochraně investorů na území druhého smluvního státu, jak jsou obvykle obsaženy v tomto typu dohod.

Česká republika i Malta se v dohledné době stanou členskými státy Evropské unie. Některé otázky upravené touto dohodou však spadají do výlučné působnosti jednotlivých členských států, a proto je v zájmu obou zemí mít upravenu problematiku investování vzájemnou dohodou i po přijetí obecné úpravy aplikované v rámci Evropské unie.

Dovoluji si proto požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila s touto dohodou souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl krátkou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku č. 125, což je Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána dne 9. dubna 2002 ve Vallettě. Jedná se o standardní dohodu o ochraně a podpoře vzájemných investic.

Přijetí tohoto návrhu si nevyžádá zvláštní nároky na státní rozpočet a není ani v rozporu se žádnou mezinárodní smlouvou.

Dovolte mi, abych na závěr diskuse, která by eventuálně k tomuto tisku proběhla, doporučil tento návrh přikázat zahraničnímu výboru k projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šeichovi za zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku nemám ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat. Zda se mi ovšem, dámy a pánové, že se situace ve sněmovně opět změnila, takže mi nezbývá, než vás znovu odhlásit a požádat vás o novou registraci.

 

Stalo se, takže zahajuji hlasování pořadové číslo 119 a rozhodneme v něm, zda předložený návrh bude přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Hlasování jsem tedy zahájil a táži se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 se pro návrh vyjádřilo 131 poslanců, proti nebyl nikdo, takže jsme přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme nyní k projednávání dalšího bodu našeho programu, kterým je

 

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou
a Komisí Evropských společenství, která byla podepsána 30. října 2002
/sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

 

Dovolte ještě, abych vám oznámil, že předseda vlády svým dopisem požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 30 dnů.

Návrh uvede opět ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP