(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Děkuji zpravodaji i zástupci hejtmana panu Wantulovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

53.
Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů
a právním zajištění převodu nemocnic na kraje

 

Poprosím, aby zprávu uvedla ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Předem upozorňuji, že prvního řečníka do rozpravy s největší pravděpodobností pak požádám, aby se ujal funkce zpravodaje. S tímto varováním nyní prosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpovídám na vaši žádost o informaci o zadluženosti nemocnic. Chtěla bych zde říci jednu věc - zda bude síla a vůbec podpora parlamentu řešit tuto situaci, která nastala, protože musím říci za svoji osobu, že tuto snahu mám, a budu přednášet i některé návrhy na řešení dané situace s tím, že věřím, že získám i podporu napříč parlamentem.

Dne 1. 1. 2003 se na základě zákona č. 292/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, stávají státní příspěvkové organizace, u nichž funkce zřizovatele vykonávaly okresní úřady, příspěvkovými organizacemi kraje. Do 30. dubna 2003 je pak kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. 1. 2003 zároveň přecházejí na kraje veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace kraje se pak dnem 1. ledna 2003 stanou nositeli závazků včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Zákonem č. 290/2002 Sb. tedy došlo k přechodu zřizovatelských funkcí a majetkových práv z okresních úřadů na kraje. V návaznosti na výše citovaný zákon tedy dojde ke změně právního postavení zdravotnických zařízení ze státních příspěvkových organizací.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně, já se vám velice omlouvám, ale byl jsem upozorněn na to, že bod byl zařazen na 15 hodin. Je fakt, že jsme začali o něco dřív. Byl jsem upozorněn, že na 15. hodinu si někteří pozvali hosty a vzhledem k tomu, že tu někteří ještě nejsou, celé projednávání se pro ně komplikuje.

Nechtěl jsem samozřejmě vytvořit zbytečný prostoj, ale zdá se, že některým to komplikuje jejich představu o projednávání bodu. Vzhledem k tomu, že jsem dostal projevy nesouhlasu, chtěl jsem vás požádat, abychom přece jen pár minut počkali, a bod bychom začali projednávat v 15 hodin.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Pane předsedo, mně to nečiní problém. Myslím si, že jsou to věci, které jsou všeobecně známy. Jenom jsem chtěla trochu uvést problematiku ohledně převodu nemocnic, jejich závazků a pohledávek, vlastně majetku jak movitého, tak nemovitého, v číslech a potom přejít k další otázce, a to jaké nacházet cesty na řešení. Pokračovala bych potom tedy ve fázi, kde jsem nyní skončila.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Děkuji paní ministryni za pochopení. Na 15 minut přerušuji toto jednání. Bod začneme řádně projednávat v 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP