(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To by byl návrh, tento protinávrh pana poslance Kühnla, o kterém bychom hlasovali nejdříve. A pak budeme hlasovat o všech návrzích pohromadě, tak, jak tady zazněly. Prosím vás o soustředění.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Kühnla. Kdo je pro, aby volby byly zařazeny na 10. prosince už ve 14 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V tomto hlasování, které má pořadové číslo 114, z přítomných 158 poslanců hlasovalo pro pouze 41, proti 34, takže tento návrh přijat nebyl.

 

A budeme pokračovat v tom bloku, který navrhuji - to znamená budeme hlasovat o návrhu předsedy volební komise, který navrhuje volby odstartovat 10. prosince, ale až v 18 hodin.

Takže teď, předpokládám, jste všichni zaregistrovali předložené návrhy. Já o nich nechávám hlasovat v celku.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je se všemi navrhovanými změnami totožný, ať hlasuje pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je prosím proti?

Hlasování proběhlo. Bylo to hlasování pořadové číslo 115. Přítomno bylo 164 poslanců a změny - posuny v programu - odhlasovalo 115. Proti bylo 8 poslanců. Návrh byl přijat.

 

A my můžeme přistoupit k prvnímu bodu schváleného pořadu dnešního dne, kterým je bod

 

27.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

 

Já - dovolte - srdečně vítám zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje pana Zdislava Wantulu na jednání Poslanecké sněmovny. Z pověření zastupitelstva by měl uvést tento předkládaný návrh. Prosím, ujměte se slova.

Prosím o klid.

 

Pan Zdislav Wantula: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl krátkou a jednoduchou novelu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane zástupče. Zdá se mi, že přece jenom vaše slova zanikají v této chvíli ve sněmovně.

Poprosil bych vás, abyste našemu hostu z Moravskoslezského kraje věnovali pozornost a sledovali jeho úvodní slovo.

Takže, prosím ještě jednou o klid.

Prosím, pokuste se.

 

Pan Zdislav Wantula: Děkuji. Nebudu opět začínat od počátku, budu pokračovat.

O podání návrhu rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání 19. 9. 2002. Cílem novely zákona je podřídit rozhodování o registraci významných krajinných prvků obecným předpisům o správním řízení, tedy správnímu řádu.

Zákon o ochraně přírody a krajiny ve svém ustanovení § 6 definuje významné krajinné prvky tak -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se velice omlouvám, že vás znovu přerušuji, ale zdá se mi, že by bylo možno nějak lépe využít činnosti těch mikrofonů.

Ano, trochu blíže.

 

Pan Zdislav Wantula: Zákon o ochraně přírody a krajiny ve svém ustanovení § 6 definuje významné prvky krajiny tak, že jsou jimi

a) části krajiny výslovně za chráněné prvky zákonem označené, a to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a

b) jiné ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability, které zaregistruje orgán ochrany přírody, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.

Orgánem ochrany přírody, který registruje významné krajinné prvky, jsou pověřené obecní úřady.

Dosavadní právní úprava registrace významných krajinných prvků vyjímá z působnosti správního řádu, registrace se pouze oznamuje vlastníkovi, popřípadě nájemci dotčeného pozemku. Jediným opravným prostředkem vlastníka dotčeného pozemku je následné podání písemných výhrad, které je orgán ochrany přírody povinen s vlastníkem pouze projednat a rozhodnout, zda registraci zruší, nebo potvrdí. Postavení zejména vlastníků dotčených pozemků je registrací významného krajinného prvku závažným způsobem dotčeno, neboť významné krajinné prvky požívají ochrany podle zákona a vlastníci musí dodržovat omezení registrací vyvolaná, aniž mohou svá vlastnická práva úplně hájit.

Navrhujeme proto, aby o registraci významných krajinných prvků rozhodovaly orgány ochrany přírody podle správního řádu, což znamená, že vlastníci dotčených pozemků budou mít postavení účastníků řízení. Budou oprávněni zejména navrhovat důkazy a vyjadřovat se k podkladům pro rozhodnutí, bude jim doručeno příslušné správní rozhodnutí a budou moci proti rozhodnutí podávat opravné prostředky. Registrace totiž představuje jednostranný mocenský zásah, a proto je třeba umožnit vlastníkům, stejně jako u institutů registrace použitých v jiných případech, aby svá práva mohli hájit účinněji.

K návrhu se vyjádřila vláda České republiky, která svým usnesením ze dne 21. 10. 2002 číslo 1029 s návrhem vyjádřila souhlas.

Podle stanoviska Parlamentního institutu není návrh v rozporu s předpisy Evropského společenství.

Realizace návrhu nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť se pouze mění forma rozhodnutí o registraci významných krajinných prvků. O registraci budou nadále rozhodovat pověřené úřady.

Dovolte mi, vážené dámy a pánové, na závěr vyslovit přesvědčení, že návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny předložený zastupitelstvem Moravskoslezského kraje podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, projednáváme další návrh, tentokrát z kraje Moravskoslezského, jako krajský. A tentokrát se jedná o změnu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Podáním ze dne 20. června 2002 požádal starosta statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, aby v rámci zákonodárné iniciativy předložilo Poslanecké sněmovně návrh novely zákona, konkrétně ustanovení § 3 písm. b), zúžení možnosti registrace významných krajinných prvků - dále VKP - jen na cenné plochy původních porostů v zachovaných sídelních útvarech. Dále pak ustanovení § 6, a to tak, aby registrace VKP procesně podléhala obecným předpisům o správním řízení. Za další ustanovení § 90 odst. 1 zákona - vypuštění § 6 z výčtu ustanovení, která nepodléhají obecným předpisům a správnímu řízení.

Návrh je podložen zcela konkrétními případy, kdy městský obvod z důvodů zaregistrovaných VKP nemůže realizovat veřejně prospěšné stavby dle místních potřeb, například rozšíření ploch pro statickou dopravu, jejíž absence způsobuje dopravní kolapsy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP