(11.40 hodin)
(pokračuje Gross)

Tak jako v minulém roce, zpráva se nezabývá pouze popisem stavu v oblasti legální a nelegální migrace. Jsou uvedeny údaje týkající se pobytu cizinců na území České republiky, údaje ohledně azylu, ale také údaje ohledně trestné činnosti cizinců, ale je také věnována pozornost problematice aktivní migrační politiky, návratovým programům, integraci cizinců, rozvojovým projektům, vízové politice a také oblasti příprav České republiky na zapojení do schengenského systému.

Vzhledem k přípravě České republiky na vstup do Evropské unie se také zpráva věnuje tomuto tématu a je tam také informováno o tom, jaké aktivity Česká republika na tomto poli vyvíjí.

Samostatná část je věnována legislativnímu rámci, protože Poslanecká sněmovna umožnila vládě, aby prosadila zákony, které do značné míry vytvářejí nový legislativní rámec, ať se jedná o nový zákon o azylu, změnu zákona o pobytu cizinců, nebo zákon o ochraně státních hranic.

To jsou základní věci, o kterých bych asi v úvodním slově informoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi.

Zprávu projednal výbor pro obranu a bezpečnost a petiční výbor. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky č. 7/1 a č. 7/2. Prosím, aby se postupně ujali slova zpravodajové obou výborů. Nejprve žádám pana poslance Tomáše Kladívka, který přednese zpravodajskou zprávu z výboru pro obranu a bezpečnost. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, výbor pro obranu a bezpečnost projednal na své 3. schůzi 18. září zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2001, sněmovní tisk 7, a přijal k tomu usnesení, které je v tisku, který vám byl rozdán pod číslem 7/1, kde se říká, že výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2001, sněmovní tisk 7, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Tomáši Kladívkovi a žádám zpravodaje petičního výboru poslance Václava Nájemníka, aby nás informoval o jednání v petičním výboru. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, petiční výbor se zabýval tímto tématem na své 3. schůzi dne 18. září 2002 a po velmi rozsáhlé rozpravě přijal toto usnesení:

Petiční výbor po vyslechnutí informace náměstka ministra vnitra Miroslava Koudelného, zpravodajské zprávě Mgr. Nájemníka a po rozpravě

1. bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2001,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2001,

3. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, rád bych nyní přednesl několik poznámek, protože se domnívám, že v tomto bloku zpráv tak důležité téma poněkud zanikne.

V současné době vlastně na celém světě nebo i v Evropě můžeme pozorovat při volbách, že se téma migrace a pobytu cizinců na území jiných států stává předmětem posunu politických nálad a změn dokonce ve výsledcích voleb. Objevují se nové argumenty.

Já chci říci k této zprávě, že přes její rozsáhlost jde o věcný a střízlivý dokument, přinášející řadu důležitých údajů. Vystupuji teď ne proto, že bych s něčím nesouhlasil, jen si myslím, že je třeba vznést některé otázky, které se vynořují v souvislosti s projednáváním tohoto tématu. Stojí za to se zmínit zejména o kapitole "Evropský kontext - nelegální migrace". Chceme vstoupit do Evropské unie, a protože se už i u nás objevují některé problémy, je dobré se zmínit o některých jevech, které se u nás v souvislosti s migrací, ať legální, tak nelegální, objevují. Vůbec se v tomto dokumentu bohužel nemluví o odezvě veřejnosti na dotyk s jinými kulturami, o zhodnocení stavu xenofobie a všeho, co s tím souvisí, zejména o vnitřních a vnějších politických aspektech. Podle odezvy veřejnosti u nás i ve světě, podle trendů v Evropě i ve světě soudím, že se jedná o velmi důležitý problém, který bude nutné řešit daleko efektivněji než dosud.

Uvědomme si, kolik času je věnováno konstatování něčeho v médiích a co víme o řešení problému.

Veškerá tato problematika nabývá jinou dimenzi po 11. září.

Já bych si dovolil tady uvést jenom několik bodů, asi čtyři body, které nás podle mého názoru čekají v souvislosti se vstupem do Evropské unie a které je nutné zmínit při projednávání tohoto tématu.

Za prvé, téma bezpečnosti, které vyplývá z dotyku civilizací a kultur, protože po 11. září se objevuje nový názor na terorismus. Je nutné se bránit, ale současně také provozovat humánní činnost především v těch zemích, které jsou zdrojem migrantů. Myslím, že je nutné a čeká nás společně s Evropou boj o záchranu kultur, učinit z míst zdrojů migrace místo k životu.

Za další důležitou věc považuji věnovat se asi také v souvislosti s touto zprávou otázce - nazvěme to třeba kulturní integrace. Tomu se bohužel u nás nevěnujeme a myslím si, že tímto tématem, migrací a všemi těmito záležitostmi, by se asi sněmovna měla zabývat na nějakém semináři, nebo dokonce seminářích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Nájemníkovi za jeho zpravodajskou zprávu a zároveň i za vystoupení, kterým vlastně využil svého práva zpravodaje, aby hovořil jako ve všeobecné rozpravě. Zároveň všeobecnou rozpravu k tomuto bodu otevírám. Protože nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, ptám se, jestli se někdo do ní hlásí. Do obecné rozpravy se hlásí pan kolega Janeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Mám jen několik otázek k této problematice. Bohužel, někdy se setkáváme s osudy migrantů v České republice, kteří se dostávají do situací naším právním řádem těžko řešitelných. Během doby, než naše úřady rozhodnou o jejich osudu, jim například propadne platnost jejich dokladů. Neřešíme, co s dětmi, které se zde narodily. V současné době třeba už chodí do školy a jejich postavení není vyřešeno.

Domnívám se, že tady je určité pole působnosti k tomu, abychom se zabývali těmito humanitárními otázkami a abychom dokázali mnohem rychleji rozhodnout a ustanovit v našem právním řádu, podle jakých kritérií se bude s těmi kterými emigranty nakládat. Protože život je velmi složitý, domnívám se, že by zde mělo být cosi, jako je prezidentské právo milosti, tak u ministra vnitra právo prominutí některých náležitostí, které ze strany třeba případné emigranta jsou těžko doložitelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP