(11.00 hodin)
(pokračuje Vidím)

Proto si dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh petice poslancům parlamentu Spolkové republiky Německo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám, pane poslanče, za tento návrh.

Máme zde nyní ale dva návrhy. Jeden přednesla paní poslankyně Rujbrová a znamená přerušení tohoto bodu do doby, než bude projednán na petičním výboru, a opětovné zařazení na středu příštího týdne po pevně zařazených bodech. Druhým návrhem je návrh, který přednesl nyní poslanec Jan Vidím.

Ještě vidím, že se v tuto chvíli, aby nám to ještě trochu více zkomplikoval, hlásí pan poslanec Petr Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci to komplikovat. Naopak. Po poradě s panem kolegou Vidímem bych jenom opravil, že nebere na vědomí petici, ale bere na vědomí informaci o petici.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám za tuto pomoc. Myslím, že tedy budeme hlasovat o těch dvou návrzích, tak jak jsem je řekla. Má někdo námitku proti tomuto mému návrhu? Nevidím žádnou.

Proto vás požádám, abychom hlasovali nyní nejprve o návrhu paní poslankyně Zuzky Rujbrové, kterým navrhuje přerušení tohoto bodu, jeho předání k projednání výboru petičnímu a pevné zařazení na středu po pevně zařazených bodech.

Vidím ještě přihlášku pana ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a uděluji mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já podporuji tento návrh, toto přerušení, protože je dobré, když se tím zabývá petiční výbor. Myslím si, že můžeme ještě zjistit další okolnosti té věci, aby sněmovna rozhodovala o takto citlivé věci s hlubší znalostí souvislostí. A samozřejmě bude k tomu k dispozici i naše Ministerstvo zahraničních věcí, abychom rozhodli o této věci, která je citlivá, s plnou znalostí.

Zahraničí nebude rozlišovat, jestli bereme na vědomí, nebo ten úkon, ale řekne, že jsme to schválili. To se blbě potom venku vysvětluje. Proto navrhuji jít touto cestou. Zdá se mi, že je korektnější.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já to vnímám jako podpůrné stanovisko pro to, aby byl přijat návrh paní poslankyně Rujbrové.

Pokud nikdo v tuto chvíli… Ještě pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, je patrné, že petiční výbor se tou věcí zabývat chce. Já se domnívám, že bychom mu v tom neměli bránit. Proto svůj návrh beru zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám za zjednodušení této věci. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, který je nám všem, myslím, jasný. Toto hlasování ponese pořadové číslo 125.

 

Já hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 125 se pro návrh vyslovilo 144 poslankyň a poslanců, proti bylo 5. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám za spolupráci při projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat dál ve schváleném pořadu schůze, budeme pokračovat bodem číslo

 

57.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001
a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001
/sněmovní tisk 4/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství a předseda prezídia Pozemkového fondu Jaroslav Palas a předloženou zprávu a účetní závěrku uvedl. Prosím, pane ministře.

A prosím o klid v jednací síni.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Opakovaně prosím o klid v jednací síni. Potřetí prosím o klid v jednací síni. Počtvrté prosím o klid v jednací síni. Popáté. Pošesté.

Já vás teď posedmé, ale naposledy prosím. Jinak přeruším schůzi na čtvrt hodiny a po této přestávce budeme pokračovat v klidu.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám k projednání Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu za rok 2001 v souladu se zákonem číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Oba předložené dokumenty projednalo prezidium a dozorčí rada Pozemkového fondu České republiky bez připomínek.

Na programu vlády České republiky byly zařazeny 19. června 2002 a vláda České republiky ve svém usnesení číslo 648 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tyto dokumenty schválit.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky oba dokumenty projednal na svém zasedání dne 18. září 2002 a doporučuje Poslanecké sněmovně předložené materiály schválit.

Příjmy Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 činily 1055,5 mil. Kč. Proti rozpočtu byly překročeny o 405,5 mil. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 1131,9 mil. Kč. Proti rozpočtu nebylo čerpáno 306,1 mil. Kč. Důvodem bylo nižší čerpání zejména v položkách ostatních výdajů, finančních náhrad dle § 18a) zákona o půdě, výdajů na identifikaci pozemků ve správě Pozemkového fondu a výdajů spojených s vydáváním náhrad.

Roční účetní závěrka byla auditována. Provedený audit poskytl přiměřený podklad pro vydání výroku. Z výroku auditora vyplývá, že výkazy zobrazují věrně, ve všech významných ohledech, majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Pozemkového fondu České republiky k 31. 12. 2001. Jeho hospodaření za účetní období roku 2001 je v souladu se zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a příslušnými předpisy České republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 4/1. Prosím pana zpravodaje výboru, pana poslance Josefa Mandíka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jedná se o standardní dokument, který hodnotí práci Pozemkového fondu České republiky i jiné plnění jednotlivých úkolů za rok 2001, které vychází z právních norem.

Ke konci roku 2001 Pozemkový fond České republiky spravoval zemědělskou půdu o celkové výměře zhruba 770 tisíc hektarů a ostatní majetek, jiné budovy a stavby v hodnotě 8439 mil. Kč. Pozemkový fond České republiky vstoupil do roku 2001 s aktivem 2098,5 mil. Kč a rok ukončil s aktivem 2028 mil. Kč. V tomto roce bylo dodatečně schváleno a převedeno 100 mil. Kč na rozvoj venkova. Rozpočet však předpokládal skončit s aktivem o 711,6 mil. Kč méně. Tento dobrý hospodářský výsledek je racionálně vysvětlen, kapitolu po kapitole.

Zemědělský výbor se touto Výroční zprávou o činnosti Pozemkového fondu za rok 2001 a Roční účetní závěrkou Pozemkového fondu zabýval po úvodním slově a po rozpravě a doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za rok 2001 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám nyní všeobecnou rozpravu, do které - konstatuji - nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se nyní, zda se hlásí někdo z místa. - Nevidím žádnou přihlášku, proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani k této rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani, že by se někdo hlásil z místa. Proto končím i podrobnou rozpravu.

Zeptám se, zda chcete závěrečná slova. Nechce ani pan ministr a ani pan zpravodaj.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím pana zpravodaje, aby nám návrh ještě jednou přednesl. Vlastně nemusí, protože je to usnesení, které jsme dostali písemně. Upozorňuji, že usnesení máme v materiálu, který je označen 4/1. O tomto materiálu budeme nyní hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP