(15.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Z obsahového hlediska smlouva zahrnuje změny související se zánikem bývalé československé federace, potřebnou aktualizaci vlastní správy státních hranic, podstatné zjednodušení překračování státních hranic při jejich správě, tedy pouze při výkonu státní správy na úseku státních hranic včetně úpravy celního režimu tohoto překračování v rámci tohoto výkonu státní správy.

Je dobré asi zmínit, že i Slovenská republika připravuje změnu této smlouvy, resp. připravuje úplně novou smlouvu s Rakouskou republikou právě v důsledku rozdělení federace.

Důležité pro Poslaneckou sněmovnu nepochybně je, že tato novelizace nemá vliv ani na průběh současných česko-rakouských hranic, ani na jejich charakter. Sjednání předkládané smlouvy vytváří i předpoklady pro přijetí perspektivní nové smluvní úpravy, protože zavádíme do této smlouvy již řadu moderních institutů, které budou moci být využity v té budoucí smlouvě s Rakouskou republikou.

Na závěr asi chci říci, že tato smlouva je nepochybně v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky a vytváří předpoklady pro žádoucí úroveň správy státních hranic na úseku česko-rakouských státních hranic. Takže doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1256/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Michala Doktora, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych doplnil slova pana ministra vnitra svým vlastním ujištěním, že po prostudování smlouvy mohu jak vám, stejně jako členům zahraničního výboru doložit, že jedinou změnou, ke které dochází ve smlouvě uzavřené 21. prosince v roce 1973, je skutečně ona věcná změna týkající se názvu České republiky. Jinými slovy, název Československé socialistické republiky je zaměněn za název České republiky.

Protože se skutečně obsah nové smlouvy netýká ničeho jiného, s čistým svědomím a s klidem na duši vám doporučuji vyslovit souhlas, stejně jako jsem ho doporučil jako zpravodaj zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není-li tomu tak rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl doporučen zahraničním výborem.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové č9slo 110, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 90 pro vyslovilo 68 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším a troufám si v tuto chvíli říci posledním bodem dnešního jednání je bod číslo

 

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji
proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti,
podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1208/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Je to smlouva, která už patří do toho standardního rámce, protože podobné smlouvy jsme již zde projednávali a schvalovali. Reaguje na trestnou činnost, která začíná mít nebo má v posledních letech na území celé Evropy dost výrazně přeshraniční charakter, kde vychází zcela jednoznačně z předpokladu, že účinně s tímto druhem kriminality bojovat nelze bez účinné mezinárodní spolupráce.

Tato smlouva je zaměřena na některé druhy trestné činnosti, které jsou ve smlouvě uvedeny. Samozřejmě se jedná o ty nejzávažnější druhy, jako je oblast mezinárodního terorismu, mezinárodního organizovaného zločinu, trestné činnosti spojené s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek, v poslední době také poměrně aktuálním tématem, jako jsou činnosti spojené s nezákonnou výrobou a distribucí toxických, chemických, biologických a bakteriologických materiálů atp.

Spolupráce s Rumunskem v této oblasti je pro nás poměrně významná, protože na území střední Evropy "operují" některé organizované skupiny z jihovýchodní Evropy a je samozřejmě pro nás dobré, pokud máme vytvořeny dobré rámce pro spolupráci s bezpečnostními složkami států, které jsou blízko tohoto teritoria nebo přímo v jeho středu.

Doposud máme platnou pouze resortní dohodu z roku 1994 o spolupráci mezi ministerstvy vnitra. Tato smlouva je samozřejmě nejen zastaralá, ale nemá patřičnou úroveň, protože je to smlouva meziresortní, resp. na úrovni ministerstev, a my i vzhledem ke změně zákona o policii, která je účinná od února roku 2001, potřebujeme k tomu, co je dnes nejpodstatnější, tj. výměna informací, smlouvu na prezidentské úrovni, tedy smlouvu, kterou projedná a schválí Parlament České republiky.

Nově tato smlouva rozšiřuje další oblasti, na které se vztahuje, jako je oblast počítačové kriminality, legalizace výnosů z trestné činnosti, trestné činy ohrožující životní prostředí, nezákonné výroby a distribuce chemických, biologických a bakteriologických materiálů, ale také strategických technologií, vojenské techniky apod. Z podnětu rumunské strany byly zahrnuty i takové oblasti, jako je boj proti nezákonným hrám a sázkám a boj proti narušování veřejného pořádku.

Smlouva upravuje formy této spolupráce, upravuje také náležitosti podání žádosti o  spolupráci včetně hrazení nákladů. Samozřejmě že se zabývá ochranou vzájemně předávaných osobních údajů a také hovoří o možnosti vyslání styčného důstojníka vzájemně pro obě strany.

Tady jenom podotýkám, že Česká republika neuvažuje v tuto chvíli o vyslání styčného důstojníka do Rumunska, nicméně Rumunsko o vyslání styčného důstojníka do České republiky uvažuje, resp. má ho připraveného.

Co se týče nároků na státní rozpočet, neměly by být kladeny touto smlouvou.

Z těchto důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit se smlouvou souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1208/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Michala Doktora, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, doplním slova pana ministra pouze o to sdělení, že zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 51. schůzi dne 20. února 2002. Jako zástupce předkladatele vystoupila náměstkyně ministra vnitra paní Hana Štanclová.

Zahraniční výbor projednal tuto mezinárodní smlouvu ve velmi věcné a korektní diskusi, a protože žádný z jeho členů nevznesl jiný návrh než návrh, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas, já se s tímto návrhem zcela ztotožňuji a plním tak obsah jeho usnesení.

Jinými slovy doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládní smlouvou, jejíž název je tak dlouhý, že postačí, aby ho zopakovala paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě. Já ho ale také nebudu opakovat, protože to není třeba. Tento návrh je obsažen ve sněmovním tisku 1208/1, což je usnesení zahraničního výboru, kde je přesný text návrhu usnesení, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat.

O tomto návrhu vlastně ještě nerozhodneme, protože jsem ještě neotevřela rozpravu. Takže v tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

V hlasování pořadové číslo 111 rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak je navržen v usnesení zahraničního výboru.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 111, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 89 pro vyslovilo 67 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, tím končím dnešní jednání. Budeme pokračovat ve čtvrtek 2. května od 10 hodin, a sice pevně zařazenými body, kterými jsou dvě první čtení, která byla pevně zařazena, což je organizace sociálního zabezpečení a úvěr na dálniční obchvat Plzně. Bezprostředně poté bude následovat blok třetích čtení v pořadí dle schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání skončilo v 15.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP