(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej na základě usnesení zahraničního výboru navrhl zpravodaj pan poslanec Laštůvka.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 108, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 73 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Vzhledem k tomu, že mezi námi mohu přivítat pana ministra Grosse, který mezitím ukončil svou misi v Senátu, budeme ještě projednávat body 47, 48, a 49.

 

Dalším bodem je bod

 

49.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem,
podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci
mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002,
sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002)
/sněmovní tisk 1275/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych nejprve poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že umožnila v poměrně krátké lhůtě projednat tento návrh na příslušném výboru, protože je to smlouva pro Českou republiku velmi důležitá a není to zase smlouva toho naprosto standardního typu, které Poslanecká sněmovna schvaluje bez nějakého hlubšího projednání zde na plénu, protože se spoléhá na jednání svých orgánů, tedy výborů.

Tato smlouva ne že by byla problematická, to si myslím, že v žádném případě není, ale nepochybně bude znamenat poměrně velký přínos pro práci bezpečnostních složek ČR, protože její schválení bude znamenat připojení ČR a českých bezpečnostních složek, resp. Policie ČR, k plnohodnotné spolupráci s Evropským policejním úřadem, což je instituce, která v současné době má za úkoly především shromažďovat, třídit a analyzovat informace, které obdrží od jednotlivých policejních a celních orgánů členských států. Prostřednictvím této organizace dochází k jejich urychlenému předávání státům, kterých se tyto informace týkají. Rovněž spolupráce mezi ČR a Europolem bude probíhat zejména formou výměny těchto informací a v konkrétních případech trestné činnosti.

Značná část této smlouvy je právě věnována tomu, co je nového ve své podstatě na tomto přístupu, tzn. ochrany dat, které v rámci tohoto informačního systému budou "putovat". Další část této smlouvy se zaměřuje na účast při výcvikových činnostech, odbornou a technickou podporu konkrétním vyšetřovacím případům, výměnu odborných znalostí, výměnu informací o vyšetřovacích postupech a metodách vyšetřování a metodách prevence kriminality, a podobné další záležitosti.

Smlouva byla projednána a já doufám, že s ní Poslanecká sněmovna vysloví souhlas, protože to skutečně bude velkým přínosem, a myslím si, že by nebylo dobré, kdyby se oddálilo přijetí této smlouvy do příštího volebního období. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1275/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Miloslava Ransdorfa, aby tento návrh odůvodnil.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, zahraniční výbor projednal na své 54. schůzi tisk 1275 za účasti zástupců Ministerstva vnitra a podrobil tento tisk podrobné rozpravě. Chtěl bych v této souvislosti říci, že se vydělily v rozpravě dva problémové okruhy. Jeden se týká samotné smlouvy o zřízení Europolu a druhý se týká onoho protokolu o spolupráci mezi Evropským policejním úřadem a naší zemí.

Chtěl bych upozornit na to, že v samotné smlouvě o zřízení Europolu jsou některé problémové rysy, které byly i v jednotlivých evropských parlamentech podrobeny kritice, jako je např. kontrola ochrany dat nebo soulad s legislativou jednotlivých zemí. Připomínám, že např. známý habeas corpus ve Spojeném království by byl touto smlouvou o zřízení Europolu zpochybněn. A je tu celá řada dalších věcí, které zasahují právě do osobní sféry.

Nicméně mohu konstatovat sám, na základě své návštěvy spolu s dalšími kolegy v Evropském policejním úřadě, že se jedná o instituci, která prodělává velice dobrý a nadějný vývoj, že mají přehled o vývoji kriminality v Evropě na velmi špičkové úrovni, a že tedy tato smlouva, která je nám předložena, se netýká právě uvedených otázek. Čili dokud ČR není členem EU, ony problémy, na které jsem upozornil, které vyplývají ze smlouvy o zřízení Evropského policejního úřadu, tak se nás nedotýkají.

Samotná smlouva garantuje spíš spolupráci policejních struktur a z tohoto pohledu je nanejvýš potřebná, a jak upozornil pan ministr, vyplývají pro naší zemi z toho nesporné výhody. Proto bych jménem zahraničního výboru chtěl schůzi Poslanecké sněmovny doporučit, aby se vyslovila k tomuto textu 1275 kladně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej doporučil zahraniční výbor.

Vzhledem k tomu, že zde v prezidiálce mám usnesení zahraničního výboru, odkaz na to, že je zde chyba v přepisu, pro jistotu na to upozorním pro stenozáznam. Za čárkou, po slovech "v Praze", je v rozdaném textu ve sněmovním tisku napsáno "a změna smlouvy". Je zde tisková chyba, mělo by tam být "změnou smlouvy". Proto na to pro jistotu upozorňuji, aby nedošlo k nedorozumění.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 109, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 89 pro něj vyslovilo 60 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je bod

 

48.
Vládní návrh, kterým se překládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973,
podepsaná dne 26. října 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1256/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, jde o ani ne novou smlouvu, ale o novelizaci, a tedy změnu smlouvy mezi někdejší ČSSR a Rakouskou republikou z první poloviny 70. let. Důvod pro novelizaci této smlouvy je vcelku jednoduchý. V řadě ustanovení již tato smlouva neodpovídá současnému stavu a perspektivním potřebám rozvoje správy státních hranic.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP