(15.00 hodin)
(pokračuje Špidla)

V průběhu 14. zasedání smluvních stran úmluvy bylo rozhodnuto změnit článek 8 odst. 6 a vložit do článku 8 nový odst. 7. Valné shromáždění OSN návrh na změnu článku 8 úmluvy schválilo rezolucí č. 47111 ze 16. prosince 1992.

Valným shromážděním schválená změna článku 8 odst. 6 úmluvy stanoví, že generální tajemník OSN zabezpečí nezbytné personální a materiální zdroje za účelem zajištění účinného výkonu funkcí výboru na základě úmluvy. Nově schválený článek 8 odst. 7 pak stanoví, že členové výboru, zřízeného na základě stávající úmluvy, obdrží se souhlasem Valného shromáždění příspěvek z prostředků OSN na dobu a za podmínek, které stanoví Valné shromáždění.

Podmínkou vstupu do této změny je přijetí dvěma třetinami smluvních stran. V současné době byla úmluva přijata pouze 32 smluvními stranami.

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace je na základě judikatury Ústavního soudu ČR považována za smlouva o lidských právech dle článku 10 Ústavy České republiky. Její sjednání a její změna tedy vyžaduje v souladu s článkem 49 odst. 2 Ústavy České republiky před ratifikací prezidentem republiky vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky dle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky.

Návrh na přijetí článku 8 upravuje změnu financování činnosti výboru z financování přímého na financování nepřímé, a to prostřednictvím rozpočtu OSN, tvořeného příspěvky smluvních států. Vzhledem k tomu, že Česká republika se dosud fakticky podílela na úhradách nákladů výboru prostřednictvím příspěvků do stálého rozpočtu OSN, nebude mít změna smlouvy dopad na státní rozpočet. Uvedená změna tak kromě posílení nezávislosti výboru směřuje ke sjednocení způsobu financování ostatních smluvních orgánů OSN na ochranu lidských práv.

Dámy a pánové, při pohledu na počitadlo vidím, že je přítomno 83 poslanců, z toho důvodu se mi jeví situace v podstatě neřešitelná, protože toto hlasování bude vyžadovat, nemýlím-li se, ústavní většinu, tj. 120 hlasů. Nedovedu si představit, že dnes bychom tuto většinu získali, ač myslím, že věc sama o sobě není žádným sporným bodem.

Navrhuji proto přerušit projednávání tohoto bodu a určit termín pro hlasování, a to pravděpodobně po zařazení hlasování o tomto bodu mezi třetí čtení zákonů, které budeme projednávat v následujícím období.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane místopředsedo, nemusíte se obávat, my jsme se s panem zpravodajem dohodli v tom smyslu, že tento bod je třeba řešit takovým způsobem, že požádáme Poslaneckou sněmovnu, aby po jeho projednání bylo jednání o tomto bodu přerušeno a aby hlasování proběhlo v jiný den.

Pan ministr Špidla se ještě hlásí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Myslím si, že po krátké poradě s panem poslancem Výborným se mi jeví jako nejvýhodnější okamžik a místo k zařazení hlasování o této úmluvě následující bod po projednání ústavních změn, které budeme projednávat ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Je to tak možné.

Nyní uděluji slovo zpravodaji výboru panu poslanci Janu Svobodovi.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně považovat Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace za mezinárodní smlouvu o lidských právech a svobodách podle článku 10 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

II. vyslovuje souhlas podle článku 39 odst. 4 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, s přijetím změny článku 8 odst. 6 a nového článku 8 odst. 7 Mezinárodní smlouvy o odstranění všech forem rasové diskriminace."

Domnívám se, že bychom dnes mohli hlasovat o tom, zda budeme tuto smlouvu posuzovat podle článku 10 ústavního zákona České republiky, pak bychom mohli jednání přerušit a hlasovat tak, jak navrhl pan ministr, o usnesení zahraničního výboru v rámci třetích čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, přesně tak to zamýšlím udělat.

V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

Pokud tomu tak není, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj Svoboda na základě usnesení zahraničního výboru, a to o návrhu usnesení, kterým se konstatuje, že tato smlouva je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách, samozřejmě dle textu, který je obsažen v usnesení zahraničního výboru.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 byl tento návrh schválen, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 70 a nikdo nebyl proti.

 

V dalším hlasování rozhodneme o dalším procedurálním návrhu, tj. o přerušení projednávání tohoto bodu a o jeho zařazení do bloku třetích čtení, a to za bod č. 79 schváleného pořadu schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 69 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28 února 2002 v Praze
/sněmovní tisk 1271/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že v této záležitosti bylo v prvním čtení řešeno vše dostatečně zřetelně, že tedy není co k tomu dále dodávat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1271/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Laštůvku, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, dámy a pánové, abych vás seznámil s projednáním sněmovního tisku 1271 v zahraničním výboru.

Zahraniční výbor na své 53. schůzi dne 10. dubna t. r. projednal tento vládní návrh a po odůvodnění náměstkem ministra školství a zástupcem ministerstva zahraničí, jakož i po zpravodajské zprávě poslance Laštůvky doporučuje zahraniční výbor Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsanou dne 29. února 2002 v Praze. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP