(14.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení byla podepsána v Bělehradě 17. ledna 2002. V prvém čtení jsem podrobněji odůvodňoval záměry, které jsou do této smlouvy vloženy.

Stručně řečeno, vztahuje se na všechna zpravidla smluvně upravovaná odvětví sociálního zabezpečení, a reguluje tedy dávky poskytované v nemoci a mateřství, důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, dávky v nezaměstnanosti, některé dávky poskytované v rámci státní sociální podpory, porodné, přídavek na dítě a pohřebné. Nahradí ve vztahu k Jugoslávii již nevyhovující, ale dosud platnou Úmluvu mezi Československou republikou a Federativní republikou Jugoslávií o sociálním pojištění z roku 1957.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1244/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Jana Svobodu, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jan Svoboda: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsanou v Bělehradě dne 17. ledna 2002.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl předložen panem zpravodajem Svobodou na základě usnesení zahraničního výboru.

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování číslo 104, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 83 pro vyslovilo 70 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou
a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk
na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni
/sněmovní tisk 1245/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, na předcházející schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl v prvním čtení projednán vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Podstatou tohoto návrhu, který jsem v prvém čtení odůvodnil, je rozšíření oprávnění Mezinárodní agentury pro atomovou energii ke kontrole dalších vybraných zařízení, technologií a činností souvisejících s využíváním jaderné energie, počínaje těžbou a zpracováním uranové a toriové rudy a konče zpracováním radioaktivních odpadů.

Z praktického hlediska naplňování příslušných ustanovení dodatkového protokolu by bylo žádoucí, aby jeho vstup v platnost byl realizován současně s nabytím účinnosti zákona 13/2002 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1245/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vojtěcha Vymětala, aby tento návrh odůvodnil. (Není ve sněmovně.) Vidím, že bylo rozhodnuto, že pana poslance Vymětala zastoupí pan poslanec Kohlíček, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Slyšel jsem výkřiky nadšení z řad mých kolegů.

Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s průběhem rozpravy a usnesením zahraničního výboru na 53. schůzi, která se konala dne 10. dubna 2002. Zahraniční výbor projednal obsáhle Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, zejména s ohledem na naše vztahy s Rakouskem a na diskuse, které se v tomto kontextu vedou.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s dodatkovým protokolem. Toto doporučení je obsahem sněmovního tisku 1245/1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, tak jak jej doporučil zahraniční výbor a jak byl přednesen panem zpravodajem Kohlíčkem.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 105, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 85 pro něj vyslovilo 66 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jak budeme dále jednat, sděluji, že v tuto chvíli budeme projednávat bod 52, poté bod 53 mezinárodních smluv. Pokud by se do té doby vrátil pan ministr Gross ze Senátu, projednali bychom i jeho smlouvy, ale nepovažuji to za příliš pravděpodobné, protože mi bylo před chvilkou oznámeno, že jeho bod v Senátu stále ještě probíhá. Nebudeme pokračovat ani třetími čteními, zprávami a návrhy, takže až projednáme mezinárodní smlouvy, které lze projednat, ukončím dnešní jednání.

 

Dalším bodem je bod 52 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7
Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
/sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dne 21. prosince byla rezolucí Valného shromáždění OSN přijata Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, dále v textu jen úmluva. Jménem Československé socialistické republiky byla úmluva podepsána v New Yorku dne 7. března 1966. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 19 dne 4. ledna 1969 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Ve Sbírce zákonů je úmluva vyhlášena pod číslem 95 z roku 1974. Česká republika se stala smluvní stranou úmluvy k 1. lednu 1993 jakožto nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky.

Ke kontrole dodržování závazků byl na základě jejího osmého článku zřízen výbor pro odstranění rasové diskriminace, dále jen výbor. Činnost výboru je zabezpečována vedle sekretariátu OSN rovněž smluvními státy prostřednictvím hrazení nákladů spojených s výkonem funkce členů výboru. Vzhledem k tomu, že nenaplněním finančních povinností některými smluvními státy dochází k narušování výkonu mandátu výboru, předložila Austrálie návrh na doplnění článku 8 odstavce 6.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP