(14.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nyní přikročíme k projednávání bodu

 

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem
(INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy
/sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych nahradil nepřítomného ministra dopravy a spojů a přednesl úvodní slovo k tomuto parlamentnímu tisku.

Vláda České republiky předkládá sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení Dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), která byla sjednána mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy. Dohoda má vytvořit právní rámec pro provozování této dopravy na území prakticky všech zemí Evropy. Z tohoto důvodu obsahuje věcně obdobná liberalizační ustanovení jako dříve sjednaná dohoda ASOR, k níž však neměly státy střední a východní Evropy možnost přistoupit z ryze formálních důvodů.

Dohoda INTERBUS nadto upravuje některé sociální, daňové a technické aspekty, které souvisejí s provozováním mezinárodní příležitostné osobní dopravy. Důsledně zároveň zastává princip nediskriminace provozovatelů se sídlem v jiné signatářské zemi vůči tuzemským provozovatelům.

Cílem dohody je co nejvíce zjednodušit stávající nepřehledný systém dvoustranných mezinárodních smluv, které upravují podmínky vstupu vozidel na území druhého státu, a nahradit je jednou úpravou vzájemných vztahů. Dohoda INTERBUS proto harmonizuje právní a technické předpisy v mezinárodní příležitostné osobní dopravě na území států signatářů této dohody. To je předpoklad pro významné zjednodušení povolovacích a kontrolních postupů i v oblasti neliberalizované silniční dopravy autobusy a autokary. Jedná se zde příkladně o vytvoření jednotných vzorů dopravních dokumentů, jako jsou například kontrolní dokumenty v liberalizované oblasti mezinárodní příležitostné osobní dopravy, či formuláře, žádosti o povolení v ostatní mezinárodní příležitostné osobní dopravě. To vše by mělo přispět k výraznému usnadnění a zjednodušení administrativní činnosti povolovacích a kontrolních orgánů.

Prováděním této dohody INTERBUS budou pověřeny resorty Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva financí, konkrétně Generálního ředitelství cel.

Dohodu podepsal velvyslanec České republiky u Evropské unie pan Libor Sečka dne 26. června 2001 v sídle generálního sekretariátu Evropské komise v Bruselu, s výhradou ratifikace.

Dámy a pánové, dovolte mi požádat vás o podporu a schválení této dohody. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednaly zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci. Jejich usnesení byla sjednána jako sněmovní tisky 1182/1 a 1182/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Svobodu, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tuto dohodu na své 51. schůzi dne 20.února a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas. Plný text usnesení je ve sněmovním tisku 1182/1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci projednal sněmovní tisk 1182 na své 57. schůzi dne 11.dubna 2002 a doporučuje sněmovně vyslovit s touto smlouvou souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci.

Dovolte mi, abych vám předložil návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednanou mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy, podle sněmovního tisku 1182."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 111 poslanců hlasovalo 87 pro a nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům.

 

Budeme pokračovat bodem

 

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
/sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova opět ujal ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z poměrně obsáhlého úvodního slova vybral podle mého názoru nejzávažnější skutečnosti.

Návrh na sjednání této smlouvy vyplynul ze situace v roce 1997, kdy obě smluvní strany se ocitly po nepříznivých klimatických obdobích, kdy došlo k zatopení určitých úseků železničních tratí, v těžké situaci pro provozování běžné železniční dopravy na svých vlastních územích a bylo nutné řešit bezpečnost zajištění přepravy osob a zboží po železnici na obou stranách česko-slovenské hranice. Proto vznikla iniciativa ministrů dopravy a spojů obou zemí připravit smlouvu, která je vám dnes předkládána.

Cílem smlouvy je umožnit provozování železniční dopravy oklikou přes území státu druhé smluvní strany - neboli tzv. železniční privilegované peážní dopravy v režimu vnitrostátní přepravy - a operativně zajistit bezpečnou a plynulou přepravu osob a nákladů po železnici i v případě, že jakákoliv mimořádná událost, např. živelní pohroma, závažná dopravní nehoda a podobně, znemožní pravidelné provozování drážní dopravy na trati jedné smluvní strany, a to vše bez zdlouhavých jednání k zajištění náhradní železniční dopravy.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná smlouva obsahuje zvláštní právní úpravu, vyžadující formu prezidentské smlouvy, byl původní návrh dohody meziministerské v souladu s doporučením Ministerstva zahraničních věcí upraven do formy tzv. prezidentské smlouvy.

Urychlené sjednání této smlouvy může snížit rozsah výše citovaných potenciálních škod v případě vzniku povodní nebo jiných živelních pohrom či nehod, jak je uvedeno v názvu smlouvy o mimořádných situacích. Česká i slovenská strana mají zájem na co možná nejrychlejším zavedení potřebných opatření pro tyto příležitosti.

Provádění smlouvy bude zajištěno ministerstvy dopravy a spojů, zemědělství, financí, vnitra a spravedlnosti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi požádat vás o schválení této smlouvy. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP