(12.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Jako poslední bod před polední přestávkou bude bod číslo

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1306/ - prvé čtení

 

Dodávám, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím pana ministra financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám technickou novelu zákona o spotřebních daních, která spočívá v následujícím. V zákoně o spotřebních daních jsou uhlovodíková paliva a maziva, která jsou předmětem daně, definována podle tzv. číselného kódu celního sazebníku. Tento celní sazebník byl novelizován k 1. lednu 2000, resp. byl vydán k 1. lednu 2000 naposledy. Byl však k 1. lednu t. r., to znamená 2002, novelizován v souvislosti s přijetím zákona celního. Došlo k tomu, že číselné kódy uhlovodíkových paliv a maziv se změnily. Je tedy nezbytné změnit i číselné kódy uvedené v ustanoveních v § 19 a § 22 zákona o spotřebních daních, které se týkají těchto uhlovodíkových paliv a maziv. Jedná se tedy pouze o technickou změnu zákona o spotřebních daních. Po věcné stránce se v samotném zákoně nic nemění, ani pokud jde o rozsah zdaňování, ani pokud jde o sazby. Míra jejich zdanění zůstává tedy stejná.

Uvést urychleně do souladu číselná označení těchto položek mezi zákonem o spotřebních daních a celním sazebníkem, který platí nově od 1. 1. 2002, je nezbytné k tomu, abychom zamezili pochybnostem o způsobu zdaňování těchto položek podléhajících spotřební dani. Tyto pochybnosti by mohly být důvodem pro snížení příjmů státního rozpočtu v konečném důsledku. Proto vláda navrhuje uplatnění § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995, o jednacím řádu, a žádám vás proto, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o vyslovení souhlasu s tímto vládním návrhem zákona již v prvém čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Myslel jsem, že zpravodaj je poslanec Libor Ježek. Není-li, tak prosím pana předsedu rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, v důvodové zprávě by bylo možné dlouze diskutovat o tom, proč je dnes třeba touto novelou odstraňovat pochybnosti, které naznačil pan ministr. Vzhledem k tomu, že podrobný popis těchto důvodů a těchto pochybností by ovšem mohl být zároveň návodem k tomu, jak tyto pochybnosti zneužít, já toho ušetřím nejen vás, ale i celou veřejnost a ve zpravodajské zprávě vyřknu jediné. Je nepochybné, že je nezbytné tuto novelu přijmout. Je nepochybné, že je správné ji přijmout co nejrychleji, a proto podporuji záměr, aby tato technická novela byla přijata v urychleném projednávání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, nevystupuji s tím, abych navrhl zamítnutí zákona, protože souhlasím s tvrzeními obou předřečníků, že tato změna je potřebná a že se stala chyba, kterou je třeba napravit. Přesto však postrádám poněkud větší vysvětlení k tomu, jak se tato nesmírně závažná chyba mohla této vládě stát, jak se mohla stát ministru financí vlády, která má jako jeden ze svých cílů boj proti daňovým únikům, když to, co prošlo díky tomuto omylu, otevřelo dveře možnosti velkých střetů a sporů o výklad toho, jakým způsobem měla být několik měsíců v této zemi placena spotřební daň, což je pro připomenutí zhruba 70 až 80 mld. Kč ročních příjmů.

Skutečně ten poklidný tón vystoupení pana ministra mě překvapuje. Toto je skutečně urgentní záležitost a já bych se ho rád zeptal a požádal ho prostřednictvím předsedajícího o vysvětlení minimálně dvou věcí.

Za prvé, zda už byly podány některými plátci daní žaloby na stát, zda stát očekává, že takové žaloby podány budou, a jak se chystá bránit proti situaci, kdy bude některý z plátců daně rozporovat nebo napadat fakt, že tady po několik měsíců existoval rozpor ve dvou klíčových normách.

Za druhé, jaký daňový únik za ty poslední měsíce díky tomuto omylu Ministerstva financí pan ministr předpokládá, zda přitom nedošlo naopak k situaci, že skutečně někdo platil vyšší sazbu, než měl, nebo zda si myslí, že hrozí reálná hrozba nutnosti vracení objemu již zaplacených spotřebních daní, kde mohou dosavadní plátci poukazovat právě na nesrovnalosti, které doposud platily v těchto zákonech.

A poslední věc, snad možná doplňková otázka, jaké závěry byly vyvozeny na Ministerstvu financí z tohoto po mém soudu velmi závažného selhání práce aparátu tohoto ministerstva.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Pan ministr jistě odpoví. Ještě počkám, jestli se někdo jiný hlásí do obecné rozpravy. Opakuji, že má-li někdo námitku, tak ji musí pronést před ukončením obecné rozpravy.

Končím obecnou rozpravu a prosím pana ministra, jestli chce odpovědět.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Ano, děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ten problém vznikl skutečně ve vnitřní komunikaci v rámci mého resortu a byl to problém, který vznikl při přípravě a poměrně složitém procesu schvalování nového celního zákona, který jsme v této sněmovně schvalovali na sklonku minulého roku. Ten problém je rázu technického a chci ubezpečit vaším prostřednictvím, pane předsedo, pana poslance Pilipa, ale i celou Poslaneckou sněmovnu, že zatím není ten problém vnímán ani tou poplatnickou veřejností jako nějaké fatální věcné selhání a nějaký nesoulad v zákoně, který by měnil nějakým způsobem povinnosti poplatníků, ale i povinnosti finančních úřadů.

Jde o to, že nejsou sladěny číselné kódy určitých položek, nicméně protože tato oblast zahrnuje převážně velké poplatníky, kteří se zabývají obchodem, prodejem těchto položek, to znamená uhlovodíkových paliv a maziv, byli jsme schopni prostřednictvím metodických pokynů a prostřednictvím práce finančních úřadů odstranit pochybnosti, které doposud vznikaly. K podání žádných žalob v tomto smyslu zatím nedošlo. Domnívám se, že k tomu ani není věcný důvod. Je to spíš určitý nepořádek a nesoulad, který samozřejmě vyvolává určité pochybnosti v procesu vyměřování a inkasování těchto daní.

Podle mého názoru proto ani nelze hovořit o tom, že v důsledku této chyby došlo k jakémukoli navýšení daňového úniku v této oblasti. Nic takového jsme zatím nepozorovali.

Nicméně konstatuji, že došlo k závažné chybě, a tato chyba byla jedním z důvodů, proč jsem byl nucen učinit i určité personální změny v rámci svého ministerstva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP