(12.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, návrh vrátit předkladateli. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Vážení kolegové, odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými registračními kartami. (Předsedající svolává gongem poslance do sálu.)

Nevím, jestli jsou zde všichni, kteří jsou chtiví hlasování o tomto návrhu. Velký příliv dalších hlasujících už nevidím, dám tedy hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh poslance Teplíka na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 83 ze 120 přítomných 51 pro, 58 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní, protože postupujeme podle § 90 odst. 5, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1266 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 84 ze 124 přítomných 68 pro, 48 proti. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Napadá mě, že nyní mohly zaznít pozměňovací legislativně technické návrhy pana poslance. Nevím, jestli uznáme, že již jednou zazněly. Tak to jen řekněte, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedo, ještě jednou pro přesnost uvádím dvě legislativně technické úpravy.

Jedna opravuje chybu v názvu zákona, který by měl správně znít "zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů".

Druhá legislativně technická úprava vypouští v § 3 odstavec 8, který je nadbytečný vzhledem k tomu, že je již obsažen v jiných paragrafech právě zmíněného zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Končím podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu jako celku. Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Janečka, Holáně atd. o regulaci reklamy. Dám hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 85 ze 124 přítomných 64 pro, 43 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, aby došlo ke kontrole. (Předsedající chvíli čeká na výsledky kontroly.) Konstatuji, že jsme ukončili projednávání bodu 36.

 

Poslanec Josef Janeček: Děkuji všem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dostáváme se k bodu

 

35.
Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně
a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1252/ - prvé čtení

 

podle § 90 odst. 2. Slovo má pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, já bych vás chtěl nejprve poprosit, aby ti členové politické strany, jejichž člen v reklamní předvolební kampani propaguje metr piv a současně zakazují reklamu na tabákové výrobky, aby mi umožnili vystoupit při přednesení tohoto zákona.

(V sále je velký hluk.)

Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám předložil návrh zákona, který představuje na jedné straně minimální, ale na straně druhé podle mého názoru velmi důležitou a nezbytnou změnu v systému odměňování státních zástupců. Současně bych chtěl hned na úvod říci jednoznačně, že tento návrh zákona vznikal ve velmi těsné spolupráci mé a pana ministra spravedlnosti, a tudíž se cítím nikoliv jako předkladatel, ale jako spolupředkladatel tohoto návrhu zákona, neboť pan ministr sám tento návrh předložit nemohl, neboť není členem Poslanecké sněmovny, tudíž není k tomu oprávněn. Předstupuji před vás jako spolupředkladatel, nikoliv jako jediný předkladatel.

Návrh zákona, který máte před sebou, reaguje na stav legislativních prací na obsahové změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, a na to navazující stav přípravy nového zákona o platech a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců, státních zástupců a dalších.

Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců byl usnesením Poslanecké sněmovny na její 43. schůzi dne 11. prosince 2001 vrácen navrhovatelům k dopracování, a protože nebylo možné předpokládat, že by se v dohledné době mohl návrh vrátit zpět, návrh, v rámci kterého by ten problém mohl a měl být řešen, předstupuji před vás s tímto návrhem zákona a se žádostí, abychom jej projednali ve zrychleném čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP