(11.40 hodin)
(pokračuje Teplík)

Musím říci úvodem své zpravodajské zprávy, že jsem rád, že pánové předkladatelé předložili tento návrh a že ho konečně předložili otevřeně, že už skončila doba, kdy prostřednictvím pozměňovacích návrhů k jiným novelám zákonů se přestaly navrhovat obstrukce v reklamě na tabákové výrobky, že se rovnou řeklo: my reklamu na tabákové výrobky nechceme.

Řekněme si ale na rovinu, že toto není problém reklamy, ale je to problém tabákových výrobků samotných jako takových. Tento problém bude trvat přesně tak dlouho, jak dlouho bude růst tabák, jak dlouho se bude průmyslově zpracovávat a jak dlouho na našem trhu a vůbec ve světě budou existovat tabákové výrobky.

Myslím si, že cesta, kterou zvolili předkladatelé, správná není, a i když sám osobně bych si přál velmi výrazné omezování používání či užívání tabákových výrobků, volil bych jiné přístupy. Proto tento přístup neshledávám jako správný a navrhuji vrátit předkladatelům k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Prosím, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do níž se nejdříve hlásí pan poslanec Starec, poté pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu mít trochu zvláštní diskusní příspěvek, protože si myslím, že v této věci jako nekuřák své stanovisko už mám, ale požádal mě pan ministr Grégr, takto poslanec této Poslanecké sněmovny, abych sdělil stručné stanovisko k této záležitosti, už proto, že to není stanovisko jenom poslanecké, ale zároveň se v něm odrážejí některé další kontexty, které možná přijdou na jednání i třeba hospodářského výboru nebo některého z jiných, když neprojde verze podle § 90.

Dovolím si citovat:

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na pořad tohoto zasedání Poslanecké sněmovny byl zařazen návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy. Podstatou tohoto návrhu je zpřísnění regulace reklamy na tabákové výrobky ve smyslu anulované směrnice Evropských společenství č. 98/43 ES.

Vláda se tímto poslaneckým návrhem zabývala na svém zasedání 25. března t. r. a přijala stanovisko, že stávající regulace reklamy na tabákové výrobky by neměla být přísnější, než stanoví právo Evropských společenství.

V této souvislosti si dovoluji připomenout, že 1. června t. r. nabývá účinnosti novela zákona o regulaci reklamy, která v určitém rozsahu zpřísnila regulaci reklamy na tabákové výrobky. Jedná se zejména o zvýšení ochrany nezletilých osob. V průběhu projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně byly vznášeny protichůdné návrhy týkající se míry regulace reklamy na tabákové výrobky, a to od požadavku na úplnou liberalizaci až po požadavek na téměř úplný zákaz reklamy na tuto komoditu. Poslanecká sněmovna zvolila kompromisní právní úpravu, která zpřísnila původní úpravu této oblasti.

Vzhledem k tomu, že v současné době příslušné orgány Evropské unie projednávají návrh nové směrnice regulující reklamu na tabákové výrobky, jsem toho názoru - říká pan poslanec Grégr - že je vhodnější vyčkat se změnou regulace reklamy v této oblasti až do doby případného přijetí nové evropské úpravy. Vláda ve svém stanovisku vyslovila záměr připravit kompatibilní právní úpravu této problematiky k datu účinnosti nové evropské směrnice.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože rozumím požadavku na další zpřísnění podmínek pro reklamu na tabákové výrobky, jsem toho názoru, že právní úprava podle poslední schválené novely o regulaci reklamy je rozumným omezením této reklamy a není nezbytné ji okamžitě měnit. Děkuji vám za pozornost.

Tolik ze stanoviska našeho kolegy, který z důvodů, protože je služebně zaneprázdněn a omluven z jednání sněmovny, mě požádal o sdělení jeho stanoviska. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vystupuji pouze s legislativně technickou úpravou tohoto tisku, neboť jsme při diskusi s legislativou v souvislosti se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání, která se tohoto návrhu také týká, přišli na dvě legislativně technické úpravy, které je potřeba udělat, resp. odstranit chyby.

První chyba je v názvu zákona. Název zákona by správně měl znít "Zákon ze dne … roku 2002, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů". V názvu se na konci opakují dvakrát slova "ve znění pozdějších předpisů" úmyslně, neboť poprvé se to vztahuje k názvu zákona o regulaci reklamy a podruhé to znamená, že tento zákon je pod č. 40/1995 Sb. celý ve znění pozdějších předpisů. To je první legislativně technická úprava.

Druhá je, že by měl být vypuštěn v § 3 odst. 8 jako nadbytečný, protože ten je již obsažen v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Předkladatel s oběma těmito návrhy souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Rozumím tomu, že ve zrychleném čtení se musí legislativní úpravy říci teď, i když jsem chápal, že někdo tady protestuje.

Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, na začátku musím uvést, že jsem ve střetu zájmů, protože jsem kuřák a dost kouřím, a současně bych chtěl jako kuřák prohlásit, že žádnou tabákovou reklamu nepotřebuji. Já si své cigarety najdu. Takže nemám problém, aby navržená novela zákona byla projednána i podle § 90 a schválena v prvním čtení.

Chtěl bych si ale dovolit podívat se na problém ještě z jiného, možná zajímavého ekonomického hlediska. Jestliže zakážeme tabákovou reklamu, tak výrobci tabákových výrobků ušetří náklady na tuto reklamu. To by mohlo znamenat, že by mohlo dojít ke snížení ceny tabákových výrobků, ale tady by se mohl projevit můj střet zájmů. Nemyslím si, že je třeba snižovat cenu tabákových výrobků. Myslím si, že tím se otevírá cesta, aby se zvýšila spotřební daň z tabákových výrobků. Tedy pokud bychom zakázali tabákovou reklamu, tak by se zvýšily příjmy státního rozpočtu. A já si myslím, že to je jev žádoucí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Přihlásil jsem se s krátkým slovem. Chci říci, že odmítám uvěřit tomu, že platí teze, kdy nabídka vytváří poptávku. To za prvé.

Za druhé bych chtěl říci jasně a zřetelně panu předkladateli, že jeho návrh zákona není o regulaci reklamy, je to návrh zákona o pokrytectví. Není snad nejlepší reklamou na kouření a tento zlozvyk obecně kouřící rodič, pedagog nebo kouřící prezident či předseda vlády na tiskové konferenci? (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Do rozpravy se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se hlásím do rozpravy, protože chci být korektní, tj. aby ti, kteří vystoupili v rozpravě, mohli případně na mé příspěvky reagovat.

Kolega Doktor, když to vezmu odzadu, má pravdu v tom, že reklama nezíská sto procent kuřáků. Získá podle zahraničních zkušeností zhruba 20 - 30 % kuřáků. Znamená to, že v těch zemích, kde došlo k zákazu reklamy, tak počet kuřáků a počet vykouřených cigaret o tento objem poklesl. Pokud by Poslanecká sněmovna tedy přijala tento návrh, lze zcela racionálně očekávat, že v ČR každý den zemře o 18 lidí méně v důsledku nemocí způsobených kouřením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP