(11.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Byl zde návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 124 poslanců 53 pro, 57 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se dostali do podrobné rozpravy. Pan poslanec Matulka se hlásí do podrobné rozpravy?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Omlouvám se, že jsem se do podrobné rozpravy nepřihlásil předem písemně, protože jsem považoval za hodně samozřejmé, že tento návrh bude zamítnut už po obecné rozpravě. Ale využívám svého práva, abych podal pozměňovací návrh.

Kolegové Jičínský a Exner zde vysvětlili, proč ta novela je nejenom špatná, ale i nadbytečná. Zvláště pikantní je skutečně ten první novelizační bod, který nahrazuje, pokud jde o přejezdy, přelety, jednotné číslo číslem množným. Kolega Exner sice zde vysvětlil, že možné je leccos už podle platného znění, ale tou záměnou jednotného čísla na číslo množné uděláme k lecčemus možnému přímo návod. Dovedu si představit, že jestliže by byla tato novela schválena ve znění, jak je navržena včetně novelizačního bodu číslo jedna, bude přímým návrhem k tomu, že nejbližší většinová vláda přijme na začátku svého funkčního období paušálně usnesení, že dopředu schvaluje všechny přejezdy a přelety, čímž bude liteře ústavy učiněno zadost, a de facto rozhodování potom o jednotlivých přejezdech a přeletech bude na drážním dispečinku a na Řízení letového provozu. Takže pes se nažere, koza zůstane celá a celé to bude naprostý nesmysl.

Můj pozměňovací návrh je na vypuštění novelizačního bodu číslo jedna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se další hlásí. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem zcela zděšen výsledkem hlasování, ale nechápu to docela dobře, že se chce stát Parlament místo zákonodárného orgánu a orgánu, který kontroluje vládu, jakýmsi registračním místem. Nebudu opakovat argumenty proti této ústavní novele a pouze navrhnu zamítnutí po podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Táži se, kdo se dále hlásí. Pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, pane předsedající, v rámci podrobné rozpravy bych předložil tři následující návrhy.

Za prvé předkládám návrh na zamítnutí. Nebude-li přijat, v tom případě navrhuji, aby byl předkládaný text vrácen k přepracování do výborů.

Třetí můj návrh se týká úpravy článku jedna § 1 a zněl by následujícím způsobem:

V článku 43 odst. 5 písm. a) zní: a) o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletech nad územím České republiky po schválení zahraničním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí? Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji vypustit z navrženého návrhu 1214 body dva a tři. O tom je třeba hlasovat jedním hlasováním, protože jinak nemá smysl. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Poznamenal jsem si, že máme jeden návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a že máme jeden návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Opět se pokusím přivolat o hlasování se zajímající. Odhlásím vás pro pořádek. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. (Po chvíli.) Jste všichni zaregistrováni?

Takže budeme nejdříve hlasovat o návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání. (Protesty z lavic poslanců.) Podmíněně? Dobře, jestli to byla podmínka, je opačné pořadí a nemusíme to rozvíjet dále.

 

Budeme hlasovat nejdříve o zamítnutí návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu zákona?

V hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 127 poslanců 55 pro, 66 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme nyní hlasovat o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 128 poslanců 56 pro, 65 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Konstatuji, že paní poslankyně Němcová má náhradní kartu číslo 15.

Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, je mi líto, že musím zasáhnout do schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny přednesením následujícího návrhu. Dovoluji si navrhnout, aby bod 34 - "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, prvé čtení" a bod číslo 38 - "Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně", rovněž podle § 90 odst. 2 byly přeřazeny jako první dva body na příští čtvrtek. Důvodem tohoto mého návrhu je omluvená nepřítomnost zástupců předkladatelů na dnešním jednání Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo poslaneckého klubu, já proti tomu eventuálně nenamítám, jenom se táži, jestli byste mohl pokračovat ve vašich návrzích.

Vy víte, kam má otázka míří. Jestli odkládáte dva body, tak mi řekněte, který z dalších ministrů je přítomen, aby se projednávaly body 35, 36, 37, 39 atd. Takže tohle je sice milé sdělení, když vláda tak strašně naléhá, aby se to projednalo, ale pak to přesouvá na příští čtvrtek. Mám vzkaz, že pan ministr spravedlnosti zde nemůže být před dvanáctou hodinou, čili nemůžeme projednávat ani bod 35. Táži se, jestli můžeme projednávat bod 36. Můžeme? Jenom se táži pana poslance Janečka, jestli může být projednáván. (Ano.) Dobře, může. Eventuálně bychom postupovali tak.

Pak bych tedy prosil, aby mě za prvé poslouchali poslanci, abychom současně s tím schválili předřazení bodu 36 bodu 35 a očekávali, že ve 12 hodin přijde pan ministr Bureš, a tím pádem se vrátili k bodu 35.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP