(10.40 hodin)
(pokračuje Blažek)

Navrhujeme, aby se toto změnilo a bylo možno uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč, jako je tomu v případě, kdy tento rozdíl nelze vyčíslit.

Věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří stejně jako rozpočtový výbor náš návrh a umožní nám účinně bojovat s nepoctivci především v oblasti taxislužby. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1205/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy nezazněly.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Josef Hojdar. Připraví se pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podrobné rozpravě mám návrh na vložení nové části, která zní takto. Změna zákona o dani z přidané hodnoty článek: Zákon č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/93 Sb., zákona č. 321/93 Sb., zákona č. 42/94 Sb., zákona č. 131/94 Sb., zákona č. 258/94 Sb., zákona č. 133/95 Sb., zákona č. 151/97 Sb., zákona č. 208/97 Sb., zákona č. 129/99 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb. a zákona č. 477/2001 Sb., se mění takto. V příloze č. 1 se číselný kód harmonizovaného systému EX 70 10 91 a název zboží skleněné lahve pro nápoje nahrazuje číselným kódem harmonizovaného systému EX 70 10 90 a názvem skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a nepřevyšující objem 2,5 l.

Dovolte mi, abych tento návrh zdůvodnil. Ustanovením § 95 zákona o obalech č. 477/2001 Sb. byla dnem jeho účinnosti, tj. k 1. 1. 2002, doplněna příloha č. 1 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje seznam zboží podléhajícího snížené sazbě DPH, o novou položku skleněné lahve pro nápoje. Tato položka je ovšem v současnosti nepoužitelná, neboť používá k označení názvu zboží číselný kód a položku podle dnes již neplatného celního sazebníku, nařízení vlády č. 441/2000 Sb., v tomto případě číselný kód EX 70 10 91. Ten sice platil v okamžiku, kdy byl zákon o obalech schvalován, ale nový celní sazebník, účinný od 1. 1. 2002, tento číselný kód již neobsahuje. Číselné kódy platného celního sazebníku vycházejí z mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží, kterou Česká republika ratifikovala, a je jí vázána vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 160/88 Sb. Světová celní organizace se rozhodla tento harmonizovaný systém upravit, přičemž od 1. 1. 2002 byl dosavadní číselný kód EX 70 10 91 zrušen a nahradil jej nový číselný kód EX 70 10 90. V důsledku této změny nelze snížení DPH na skleněné lahve pro nápoje v praxi uplatnit, ačkoliv to bylo zřejmým úmyslem zákonodárce, který používání těchto obalů chtěl podpořit.

Novela přílohy č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je ryze technickým opatřením, které upraví tuto nyní prakticky mrtvou položku do souladu se změnou podle uvedené mezinárodní úmluvy a podle platného celního sazebníku. Novelou se nijak nerozšiřuje okruh zboží se sníženou sazbou DPH, pouze se zpřesňuje okruh zboží, které snížené sazbě podléhá. Jedině tak bude totiž umožněno, aby byl záměr parlamentu podpořit používání skleněných obalů naplněn v praxi.

Přijetí navržené právní úpravy si nevyžádá nové finanční nároky na státní rozpočet, neboť s hospodářským a finančním dopadem na příjmovou stránku státního rozpočtu, vyplývajícím ze zařazení skleněných lahví pro nápoje mezi zboží podléhající snížené sazbě DPH, počítá již platný zákon o obalech, který v tomto smyslu novelizoval zákon o DPH.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními úmluvami o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Hovořit bude poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rámci podrobné rozpravy si dovoluji podat pozměňovací návrh, který se týká změny zákona o rozpočtových pravidlech. Naléhavost této novely si vyžaduje každodenní praxe, neboť při aplikaci předmětných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, vznikají v praxi problémy v hospodaření organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací. Nejedná se tedy o novelizaci, která by znamenala zásahy do základní filozofie zákona, ale o zpřesnění dikce zákona, které přispěje k jeho zkvalitnění.

Pozměňovací návrh zní. Vkládá se nová část. - Předpokládám, že číslo části doplní legislativa. - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. e) se za slova "právním předpisem" doplňují slova "nebo porušení jakékoli podmínky stanovené".

2. V § 49 odst. 2 zní: "(2) Organizační složka státu může poskytovat dodavatelům zálohy nejvýše na období jednoho čtvrtletí, a to v závislosti na věcném plnění dodávek výrobků a služeb. Ke konci běžného rozpočtového roku musí být zálohy vyúčtovány, a pokud výše zálohy přesahuje výši měsíčního plnění, musí být vrácena do rozpočtu. Omezení podle věty první a druhé se nevztahuje na zálohy na dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, zálohy na poštovní služby a na předplatné novin a časopisů. Při financování potřeb programu jsou výše záloh a lhůty jejich vyúčtování stanoveny správcem rozpočtové kapitoly."

3. V § 53 odst. 1 ve větě druhé se za slova "svých fondů" vkládají slova "s peněžními prostředky získanými od státních fondů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP