(10.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Já bych z tohoto místa za prvé chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na velmi složité práci při posuzování návrhu novely zákona o odpadech.

Uvědomme si, že to skutečně zabíhá do řady dalších právních norem, do zákona o místních poplatcích. A ta práce, která byla odvedena - a zdůrazňuji s opakovaným doporučením zamítnout tuto novelu - ukazuje, že jde o materii velmi složitou. A já bych si dovolil k té argumentaci pro zamítnutí ještě přičlenit dva důvody.

Ten první je naprosto konkrétní příklad ze změny v tom systému zpoplatnění produkce komunálního odpadu z města Kladna. V roce 1999 v městě Kladně byl systém podle starého zákona, tzn. ten systém na popelnici, zjednodušeně řečeno. V roce 2000 se město Kladno z nějakých důvodů rozhodlo, že bude mít systém dnešní podle dnešní platné právní úpravy 185, ale v předstihu o rok dříve. Rozhodli se tedy, že bude ta platba takzvaně kapitační. A zajímavé je, že se nejen zdvojnásobilo množství odpadu z 5 tis. na 10 tis. tun, ale také pro mne jako ministra životního prostředí je velmi důležité a svým způsobem i vůči tomu platnému zákonu povzbuzující, že se zdvoj- ztrojnásobilo množství vyseparovaného plastu, skla či papíru.

Takže není pravdou, že by ta dnešní právní úprava nebyla motivující. Jsem upřímně rád, že ten zákon takto funguje, že se zbytečně neodhazuje odpad tam, kam nepatří, tzn. na nepovolené skládky, do lesů apod.

Druhá záležitost, a tady ji naznačil jak předkladatel pan primátor Kasl, tak pan zpravodaj poslanec Bláha, je, že skutečně bychom se tím zákonem měli zabývat velmi podrobně. Ale rozumné by bylo nikoli po řádově několika měsících jeho platnosti, ale po určité době, kdy jsme schopni řadu různých problémových momentů z toho vychytat.

A tady bych vám chtěl říci, že hlavně ty problémy jsou v té oblasti spíše typu např. stanovení povinnosti platit za komunální odpad u občanů, kteří nemají hlášeno trvalé bydliště, u těch s přechodným bydlištěm, u cizinců apod. Získat data týkající se trvale žijících cizinců na území České republiky je pro příslušné starosty často nepřekonatelným problémem. Cizinecká policie jim nedává příslušné podklady, aby toto bylo možné. Takže já se zdaleka nebráním úvahám, že se v tom stávajícím zákonu o odpadech něco bude měnit, ale evidentně to nebude to, co je předmětem té dnes navržené novely. Budou to spíše věci, které se týkají upřesnění, zjednodušeně řečeno, z oblasti civilně správního úseku ministerstva vnitra. A bude to k dobru tohoto zákona.

Čili dovolte mi, abych vám také doporučil, tak jak doporučil opakovaně garanční výbor, zamítnout tuto novelu. Myslím si, že by to bylo velmi rozumné ji zamítnout. V této podobě by vedla k velikému znejistění těch obcí, kde tento systém pracuje kvalitně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedající, pane ministře, pane primátore, dámy a pánové. Já budu velmi krátký. Já nechci diskutovat se svými stranickými kolegy nebo spíše se s nimi přít, ale já jsem tady slyšel argumenty ze dvou měst, a to je z Čelákovic, to říkal kolega Jan Bláha minule, a teď tedy zase Kladno.

Já bych vás prosil, abyste opravdu přihlédli k tomu, co tady říkali i zástupci jiných velkých měst. A ty argumenty už zazněly. A prosím vás ještě jednou, zamyslete se nad tím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Máme zde usnesení výboru pro regionální rozvoj, životní prostředí a veřejnou správu na zamítnutí tohoto návrhu zákona ve druhém čtení, které předložil zpravodaj Jan Bláha. Takže nám nyní nezbývá nic jiného, než před otevřením podrobné rozpravy se vypořádat s tímto návrhem. Já se pokusím zvoněním přilákat větší počet hlasujících poslanců.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 123 poslanců pro 54, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Samozřejmě jsem povinen jako zpravodaj i v podrobné rozpravě sdělit usnesení, které v rámci projevených důvodů je návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, ano. Dal jste v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí. Budeme mít ještě jedno hlasování. Já požádám všechny, aby se vrátili zpět do sněmovny.

Kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Opět vás všechny odhlašuji na základě požadavku pana kolegy Škromacha.

 

Budeme hlasovat ještě jednou o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 121 poslanců pro 54, proti 62. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Končím tím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu primátorovi i Janu Bláhovi, končím projednávání bodu č. 32.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

33.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1205/ - druhé čtení

 

Z pověření zastupitelstva hlavního města Prahy předložený návrh zákona uvede člen rady hlavního města Rudolf Blažek, kterého zde vítám, a žádám ho, aby se ujal slova.

 

Radní hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládám vám návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na schválení zákona, kterým se mění zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Nechci vás opakovaně unavovat dlouhým popisem našeho návrhu, který jsem vám již detailně přednesl při svém předkladu v prvním čtení. Pouze připomenu, že předmětem návrhu je změna výše pokuty, kterou je cenový orgán oprávněn uložit za porušení cenových předpisů spočívajících v poskytování služeb, u kterých je obcí stanovena maximální cena, za ceny vyšší než maximální a v případě, že lze vyčíslit neoprávněně získaný majetkový prospěch.

Stávající právní úprava umožňuje v případě zjištění konkrétní výše neoprávněného majetkového prospěchu uložit pokutu pouze ve výši tohoto rozdílu mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která měla být maximálně účtována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP