(10.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k bodu číslo

 

32.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za zastupitelstvo hlavního města Prahy primátor Jan Kasl, kterého tím vítám, a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Jan Bláha.

Tento návrh zákona jsme 9. dubna vrátili výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po opakovaném druhém čtení k novému projednání. Výbor návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1116/4.

Táži se proto pana primátora, zda chce v úvodu vystoupit. Ano, udílím vám slovo, jsme ve druhém čtení, máte právo zdůvodnit předložený návrh.

 

Primátor hl. m. Prahy Jan Kasl: Pane předsedající, dámy a pánové, nemyslím si, že budu hovořit o samotné podstatě návrhu. Ten teď už skoro všichni známe nazpaměť. Chci hovořit o procesu, který probíhal mezi druhým čtením, zahájeným zde před více než 14 dny, a mezi dneškem, resp. mezi jednáním ve výboru pro veřejnou správu v pondělí.

Hned po vašem laskavém rozhodnutí o vrácení návrhu do druhého čtení jsme se sešli s kompetentními pracovníky Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, pan poslanec Ambrozek byl také tak laskav, že se toho zúčastnil, a i experti z odboru městské infrastruktury, a snažili jsme se najít cestu, která byla naznačena, tzn. dvojí definici poplatníka, dvojí definici poplatků, abychom umetli cestičku, která by mohla být komplikována podle názoru některých při budoucím projednávání v Senátu, případně diskutované napadání Ústavním soudem.

Přestože skupina pracovala velmi aktivně, přicházela se zajímavými náměty, ukázalo se, že v daném systému bez zásadní změny zákona o odpadech, bez zásadní změny definice původce odpadů toto není možné udělat.

Legislativci přišli s návrhem, který by pouze zjednodušoval ono administrování poplatků ve vztahu k velkým městům, to znamená, že chtěli umožnit, aby obec mohla ve své závazné vyhlášce stanovit povinnost vlastníkovi nebo správci rodinného nebo bytového domu vybírat poplatek. Bylo by to zjednodušení pro města, neřešilo by to systém kapitační platby. Znamenalo by to při stejném nemotivačním systému poplatků zjednodušit si práci. My jsme to odmítli, protože to není smyslem návrhu předkladatelů hlavního města Prahy, zjednodušovat si práci.

Smysl je najít nejférovější možný způsob, jak se má zpoplatnit odvoz a celý systém správy likvidace odpadů. Proto rada hl. města Prahy přijala usnesení ještě před jednáním výboru, tedy v úterý, abych to řekl správně, kde konstatovala, že bere na vědomí všechna rizika jednotlivých variant, které byly projednávány, bere na vědomí závěry pracovní skupiny, všem děkuje za aktivitu, ale přesto mi uložila, abych pokračoval v jednání a snažil se o prosazení s vaší podporou, na základě vašeho souhlasu, o prosazení novely, tak jak byla podána, tzn. tisku 1116.

Předpokládá se, a v tom se asi shodujeme snad už všichni, i Ministerstvo životního prostředí, že je nezbytné v novém období, v nové sněmovně vrátit se k zákonu o odpadech, řešit novelu, řešit otázku původce odpadu jinak, než tak jak je to dnes v zákoně stanoveno, protože tam je zdroj všech problémů, které pak navazují. Ale není jistota, že se to povede na podzim, není jistota, že se to povede s účinností od 1. ledna, a proto si myslím, že bychom chtěli mít jistotu, že by zřejmě od 1. ledna příštího roku, obávám se, že termín 1. 7. je velmi napjatý, čili zřejmě od 1. ledna bychom mohli pokračovat v tom systému, který doposud fungoval. Nejenom my, ale i některá jiná města. Ostatní nechť mají svou kapitační platbu, jak se rozhodli, a teprve nový zákon v horizontu dvou let by toto snad vyřešil definitivně pro celou republiku.

Proto vás žádám ještě jednou o podporu, žádám vás o to, abyste věřili Praze, že systém, který měl 97% účinnost, který fungoval do novely zákona 185 zcela perfektně v Praze, který byl zaveden, který motivoval k separování, který měl dobré výsledky a který používala i jiná města než Praha, aby tento systém mohl pokračovat, myslím, do doby, než se definitivně toto vyřeší novým koncepčním přístupem v příštím funkčním období Poslanecké sněmovny či Parlamentu obecně.

Tolik asi mé slovo. Ještě jednou děkuji všem, kdo se aktivně účastnili spolupráce na formulaci alternativního postupu, ale bohužel nenalezli jsme vhodné východisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane primátore. Výbor návrh zákona znovu projednal, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1116/4. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pan navrhovatel, pan primátor zde hovořil o snaze, popsal ji, je skutečností, a tak to zaznělo i při projednávání na výboru, že z řady důvodů, které tu zazněly, i z řady dalších důvodů nebylo možné najít jiné řešení, které by tyto dva vedle sebe, pokud by byly, žijící systémy, které by se vzájemně narušovaly, že nebylo možné najít řešení. Existoval úzus, o kterém jsme se bavili, a to je pravda, že se ukazuje, že by bylo vhodné, byla by to otázka času a doby najít nové řešení zákona o odpadech jako takového, ale v diskusi se také ukázalo, že to není jen o zákoně o odpadech, že je to otázka, jak už zde bylo řečeno, nejenom definice, kdo je původce, kdo je nositel odpadu. Celý systém bohužel zasahuje i do řady jiných zákonů, pokud by měl být zásadním způsobem překopán, ať už např. nepříliš diskutovanou formou daně, nebo prostě jiného řešení, kde se ukazuje, že by i muselo být hovořeno o nemovitosti, jak dalece zahrnout právnické osoby, protože to je jeden z kardinálních problémů, který by zcela jistě po jiných řízeních u Ústavního soudu v podstatě neobstál a neprošel.

Diskuse na výboru před stanoviskem výboru, které máte na stole, běžela i v té úrovni vzájemných reakcí na to téma, že bylo také sděleno, že pokud by tento návrh byl přijat, vlastně by ani nemohl být prakticky aplikován během jednoho kalendářního roku, myslím roku letošního, z řady jiných ekonomických, organizačních a dalších důvodů, že by se ani neočekávalo, že by platil nyní, že by v nejlepším případě mohl platit v podstatě od začátku příštího roku, a zároveň se řeklo, že v této souvislosti, pokud by byl předělán novou sněmovnou, a s tím souhlasím, a vyvarovalo se některých jeho nedostatků nebo nepřesností, že bychom se mohli dostat do stejného období.

Domnívám se, na rozdíl od předkladatelů, že přijmout návrh proto, abychom vedle sebe měli dva žijící prvky, což považuji za krok nesystémový, proto, abychom jinými slovy nepřímo tím sdělili budoucí sněmovně, že se musí už z tohoto důvodu a z tohoto principu zákonem zabývat, mi připadá trochu nešťastný předpoklad, a že vzhledem k tomu, že byla shoda, že je potřeba upravit i s resortními ministerstvy, že se domnívám, právě proto, že stanovisko výboru k zamítnutí návrhu je oprávněné, ve stejném duchu diskuse, která tam zazněla, že je potřeba raději připravit novou formu se všemi detaily, které tu byly naznačeny.

Proto jen sděluji v této souvislosti, že by bylo podle mne moudré a vhodnější, po shodě, která nastala pro budoucí zpracování, v tuto chvíli nezanášet na jakoukoli dobu, byť částečnou, neumím ji odhadnout, jestli půl roku, nebo celý rok, jiný, další prvek, ale skutečně se vážně zabývat myšlenkou, že by mělo být toto avízo a tato diskuse pro budoucí z řady z nás, kteří tu budou, nového zpracování, a proto výbor doporučil opětovně po svém projednání tento návrh tisku jako takový zamítnout.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP