(10.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 1333/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb.,zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 1 se na konci písm. g) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. h), které zní: "h) jde-li o obchodní společnost, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést."

2. V § 37 se doplňuje odst. 7, který zní: "(7) Zaniká-li obchodní společnosti (odst. 1 písm. h) bez právního nástupce, je povinna předat údaje uvedené v odst. 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení, uvedené v § 39 odst. 1 v první větě."

Článek III. Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V § 12 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se doplňuje odst. 3, který zní: "(3) Pojistné, které dluží obchodní společnost, může zaplatit též společník obchodní společnosti nebo člen statutárního orgánu, nebo dozorčí rady této společnosti; to platí též pro osobu, která byla tímto společníkem nebo členem."

Čl. IV. Přechodné ustanovení. Doba důchodové pojištění přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle předpisů platných před tímto dnem.

Čl. V. Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy?

Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám. Táži se pana předkladatele, zda hodlá využít svého práva k závěrečnému slovu. Nechce závěrečné slovo.

Žádné návrhy na zamítnutí ani vrácení nezazněly. Končím proto druhé čtení a projednávání bodu č. 30. Děkuji panu navrhovateli.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

31.
Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 1240/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Oldřicha Vojíře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jelikož je to tak jednoduchá novela, řekl bych, že jde spíše o legislativně technickou záležitost, je to přesto velmi důležitá záležitost pro fungování něčeho jako zajišťovacího fondu, který má být naplněn těmi, kteří jsou výrobci či obchodníci s elektrickou energií. Kdyby došlo k situaci, že takovýto povinný subjekt zkrachuje nebo z jakýchkoliv jiných důvodů nebude moci dodávat do spotřeby energii, mohl by nastat stav, že bude úřadem nařízena dodávka jiným subjektem, pro který to může znamenat vícenáklady, a tyto vícenáklady by neměl kdo krýt.

Proto jsme přišli s velmi stručnou novelou, která umožní úřadu naplnit tento zajišťovací fond i v roce 2002. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1240/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak už řekl můj předřečník a autor změny zákona pan poslanec Oldřich Vojíř, jedná se o malou technickou novelu, která by měla odstranit disproporci, která vznikla v energetickém zákoně, a to tím, že žadatelé o licenci měli složit uvedených 50 mil. Kč do 31. 10., přičemž žadatelé požádali o licenci až po tomto datu, takže došlo k paradoxní situaci, že jim byla licence udělena, ale nebyl vytvořen zajišťovací fond, který by byl k dispozici Energetickému regulačnímu úřadu k účelům, o kterých se už tady zmínil pan kolega Vojíř.

Situace má být tedy řešena tím, že navrhovatelé navrhuji, aby uvedená částka 50 mil. Kč byla složena do 31. 12. 2002, takže všichni ti, kteří dostali licenci, by v alikvotním podílu byli nuceni tuto částku složit. Pak by byl vytvořen přiměřený zajišťovací fond, který by byl k dispozici regulačnímu úřadu pro případ, že by některému z licencovaných podnikatelů bylo uloženo dodávat a vyrábět více, než bylo smluvně dohodnuto.

Hospodářský výbor doporučil postoupit tento návrh do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám a otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dovolím si doplnit to, co jsem řekl, že účinnost tohoto zákona se stanoví dnem vyhlášení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nehlásí nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Žádné návrhy nezazněly, pan navrhovatel nehodlá využít svého závěrečného slova. Končím proto druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu č. 31. Děkuji panu kolegovi Vojířovi a panu kolegovi Petrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP