(9.50 hodin)
(pokračuje Krása)

Tento pozměňovací návrh, který jsem načetl jak do tisku 1160, tak teď, řeší financování sociálních služeb při jejich převodu na krajské úřady tak, aby nedošlo k nějaké nesrovnalosti při financování sociálních služeb v celé republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zřejmě nebude potřeba závěrečných slov, žádné návrhy na zamítnutí nezazněly. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 29. Děkuji panu ministrovi i kolegům, kteří oba zastoupili své kolegy.

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo 30, a to je

 

30.
Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1171/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Miroslava Ouzkého.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně a kolegové, nechci vás ve druhém čtení příliš dlouho zdržovat se zdůvodněním a obhajobou této novelky, jen velmi krátce zopakuji, že se jedná o novelu, která může odstranit to, co stávající právní úprava umožňuje, to je, umožňuje společníkům obchodních společností obcházet zákon v tom smyslu, že pokud jsou tito společníci zároveň zaměstnanci obchodní společnosti, která neplatí pojistné v souladu se zákonem, tak i pro ně platí, že podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou, i když zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl, ačkoli byl povinen toto pojistné odvést. Domníváme se, že by i pro tyto osoby měl platit obdobný režim jako pro živnostníky, kteří řádně neplatí pojistné, to znamená, aby se na ně hledělo tak, jako když pojistné není zaplaceno.

Jen zdůrazním, jak máte uvedeno v důvodové zprávě, že tento návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami podle článku 10 ústavy.

V prvém čtení zazněly výhrady k některým právním formulacím v této novele zákona a doufám, že byly odstraněny k uspokojení vás všech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1171/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Štrait.

Pan poslanec Jaroslav Štrait není přítomen? Zeptám se pana předsedy výboru Škromacha, jestli nezastoupí pana zpravodaje. (Ne.) Vy jste předkladatel.

Pan kolega Štrait podle sdělení předsedy poslaneckého klubu je zde v budově sněmovny u našeho lékaře, takže pan kolega Filip převezme jeho zpravodajské povinnosti.

Mimoto mi ještě dovolte, abych technicky oznámil, že je omluvena na dnešní schůzi i paní poslankyně Taťána Jirousová ze stejných důvodů jako pan kolega Matějů a Štěpová - zasedání Rady Evropy.

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, páni kolegové - nikoho z vlády jsem nejmenoval -, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením z 58. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví z 28. února 2002, kdy k navrženému zákonu kolegů Ouzkého a Škromacha o důchodovém pojištění výbor po odůvodnění zástupce předkladatele a po zpravodajské zprávě poslankyně Taťány Jirousové a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s navrženým zákonem, a přijal k tomuto návrhu tu změnu, kterou máte v tisku 1171/2. Myslím, že ta změna bude součástí podrobné rozpravy. Samozřejmě byl zpravodaj výboru zmocněn, aby s tímto stanoviskem seznámil členy Poslanecké sněmovny a aby byly dokončeny legislativně technické úpravy, které jsou v souvislosti s přijetím pozměňovacího návrhu nutné.

To je vše ze zpravodajské zprávy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy nezazněly. Otvírám tedy podrobnou rozpravu a opět se táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložila dva pozměňovací návrhy k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a jeden komplexní pozměňovací návrh, který v podstatě přepisuje tento návrh zákona. Takže nyní přečtu pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Za prvé, ve druhé větě se za slovem "věty" vypouští slovo "společníkem". Odůvodnění: Jakmile je pojistné dodatečně zaplaceno, překážka, která bránila uznání doby jako doby pojištění, pomine. Přitom je nerozhodné, jakým způsobem k doplacení dojde, tedy především, kdo se o doplacení postará. Tímto subjektem nemusí být právě společník, zejména když se jedná o pojistné za celou dobu a v plné výši, tedy o pojistné, které se vztahuje k zaměstnavateli jako poplatníku i jako plátci, a tedy nejen za toho zaměstnance, který je nebo byl společníkem.

Za druhé, ve druhé větě se vypouští předposlední slovo "nezaplaceného". Zdůvodnění: dosavadní vyjádření "ode dne zaplacení nezaplaceného pojistného" je jazykově velmi neobratné. Přitom je zřejmé, že slovo "nezaplaceného" je v návrhu uvedeno z důvodu, aby nebylo pochyb o tom, o jaké pojistné jde. Totiž právě o to pojistné, které zaměstnavatel dluží za dobu, po kterou byla příslušná osoba společníkem. Ze souvislostí celého článku 1 je však zřejmé, že i poté, co dojde k vypuštění slova "nezaplaceného", nemůže vzniknout žádná pochybnost o tom, o jaké pojistné se jedná. Vždyť samotná druhá věta začíná slovy "Je-li nezaplacené a neodvedené pojistné podle předchozí věty zaplaceno".

A nyní přečtu komplexní pozměňovací návrh.

V článku 1 článek 1 zní: Článek 1. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění a doplňuje takto.

V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní:

Odst. 3. Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odst. 1 písm. a) se nepovažuje za splněnou, jde-li o osobu účastnou na pojištění na základě pracovního vztahu nebo jiného právního vztahu zakládajícího účast na pojištění podle tohoto zákona k zaměstnavateli, který je nebo byl obchodní společností, pokud taková osoba byla před vznikem nároku na dávku důchodového pojištění společníkem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady této obchodní společnosti anebo podle zvláštního zákona osobou ovládající...

***
Přihlásit/registrovat se do ISP