(9.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

A nyní budeme opakovat hlasování na vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 142 poslanců pro 73, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Nejsou námitky, nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že jsme tento návrh zákona vrátili výboru k novému projednání. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajům. Končím projednávání bodu č. 9.

 

Nyní přistoupíme k bodu č. 29, kterým je

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1262/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství Eduard Zeman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, novela zákona o důchodovém pojištění, kterou máme projednat ve druhém čtení, je svým rozsahem krátká, a protože vše podstatné k této novele bylo již uvedeno v rámci prvního čtení, dovolte nyní jen stručně připomenout, že novela se týká pravidel pro zvyšování důchodů, které se navrhuje změnit tak, aby se důchody zvyšovaly pravidelně vždy v jednom termínu v roce, to je v lednu. Tento pevný termín umožní při zvyšování důchodů vycházet z konečných a nezpochybnitelných statistických údajů a odstraní tak pochybnosti o tom, zda důchody byly zvýšeny včas a při splnění stanovených podmínek.

Navrhovaný termín zvýšení důchodů také koresponduje s již přijatou úpravou o zvyšování částek životního minima, které se zvyšují rovněž od ledna kalendářního roku.

Ve shodě s dosavadní praxí se navrhuje, aby zvýšení vždy pokrylo sto procent růstu cen, i když v dnešní úpravě postačí pokrýt jen 70 % růstu cen, a aby každé pravidelné zvýšení pokrylo alespoň třetinový růst reálné mzdy, aby zvyšování důchodů bylo plynulejší. Navrhovaná pravidla pamatují i na velký nárazový růst cen, to je aspoň 10 %, a umožňují zvýšení důchodů při této výjimečné situaci i v mimořádném termínu.

Návrh zákona má neutrální finanční dopad, neboť pravidla pro zvyšování důchodů se principiálně nemění.

Návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, s jehož navrhovanou změnou čl. 3 týkající se účinnosti zákona lze plně souhlasit.

Prosím, aby návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou postoupen do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1262/1. Prosím, aby se za nepřítomnou zpravodajku paní poslankyni Jitku Kocianovou ujala zpravodajských povinností paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tisk 1262 dne 10. dubna 2002 na své 59. schůzi a přijal usnesení č. 250 tohoto znění:

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí dr. Petra Šimerky a zpravodajské zprávě poslankyně Jitky Kocianové výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1262, a aby přijala k tomuto návrhu změnu, kterou máte uvedenu v tisku 1262/1.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy nezazněly, otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Krásy.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, Dámy a pánové, dovolte, abych předložil komplexní pozměňovací návrh.

První pozměňovací návrh. Doplňuje se nový čl. III, který zní:

Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Bod 1. V § 73a odst. 1 se slovo "též" zrušuje a za slova "mohou poskytovat" se doplňují slova "kraje, obce".

Bod 2. § 73a odst. 2, včetně poznámky pod čarou č. 48a, zní:

Odst. 2. Poskytovatelům sociálních služeb uvedených v odst. 1 se poskytují z peněžních prostředků státního rozpočtu podle zvláštního zákona, odvolávka č. 48a, účelově určené příspěvky na úhradu nákladů na tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování, a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.

Odvolávka č. 48a pod čarou. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změny některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Bod 3. V § 73a se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní:

Odst. 3. Vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování příspěvků podle odst. 2, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou příspěvky poskytovány.

Dosavadní odst. 3 se označí jako odst. 4.

Druhý pozměňovací návrh. V novém čl. IV., to je účinnost, resp. v přečíslovaném čl. IV, to je účinnost, se na konci věty doplní slova "s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.

Třetí pozměňovací návrh. Název zákona: vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

To je celý můj pozměňovací návrh. Dovolte několik vysvětlujících slov.

Při projednávání vládního návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, tisk 1160, jsem načetl tento pozměňovací návrh. Bohužel jsem v tom pozměňovacím návrhu udělal chybu. Protože není zřejmé, jak dopadne projednávání tohoto návrhu zákona v Senátu, a je možné, že Senát nebude chtít vrátit tento návrh zákona do sněmovny, bylo by znění mého pozměňovacího návrhu v chybné verzi. Proto načítám znovu tento pozměňovací návrh v tomto vládním návrhu zákona tak, aby ta chyba, která je v tisku 1160, byla bezprostředně odstraněna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP