(18.00 hodin)
(pokračuje Grégr)

Zde existuje i podpora výzkumu a vývoje. Víte, že existuje podpora exportu, která je schopna podle zákonných ustanovení, která jsem předložil, která byla schválena, podpořit export v oblasti vývoje přes rozpracovanou výrobu až po vlastní realizaci.

Mohu říci, že současná vláda realizovala řadu zahraničních misí s cílem rozšířit obchodní kontakty, obchodní vztahy, vytvořit nové podnikatelské příležitosti v zahraničí. Řadu těchto misí vedl premiér, některé mise jsem vedl já. Nepamatuji se, že by se někdo býval z Cebo Zlín zúčastnil. To není výtka. Možná, že některé mise neodpovídaly jejich tradičním sférám nebo tradičním oblastem vývozu, ale myslím si, že mohli třeba hledat i jinde.

Chtěl bych zdůraznit, že jsme za své vlády významně přeorientovali naši diplomacii, že jsme ji více zaměřili na ekonomickou oblast. Hovoříme o ekonomizaci diplomacie. Ministerstvo průmyslu a obchodu má několik speciálních agentur, které napomáhají obchodním aktivitám. Jednak je to CzechTrade, který také pomáhá navazovat obchodní kontakty, zprostředkovávat informace. Dále je to CzechInvest, který při územní připravenosti nebo respektive alespoň majetkoprávním vypořádání a při územním plánu je schopen významně napomáhat přílivu nebo získání nových investorů. Samozřejmě to záleží na iniciativě nejenom samotného Ceba ve spolupráci nebo respektive operativnosti konkursního správce a na samotné aktivitě a nápaditosti zlínských podnikatelů.

Jenom bych chtěl říci, že ve Zlínském kraji byly poskytnuty v období let 1999 až 2001 čtyři investiční pobídky k projektům s celkovou výší investic ve výši cca 149 milionů amerických dolarů s počtem více jak 1200 nově vytvořených pracovních míst. V tomto období byl také podpořen vznik tří průmyslových zón o celkové rozloze 74,1 ha, z toho jedna z průmyslových zón je umístěna přímo ve Zlíně. V roce 2001 bylo ve Zlínském kraji podpořeno 10 projektů ze sektorového operačního programu průmyslu. Tady se jedná o méně významnou částku 66 mil. korun, ale ty prostředky tam byly omezené a představovalo to téměř třetinu podpory poskytnuté z celého sektorového programu. V rámci plošné podpory malých a středních podniků bylo pro Zlínský kraj v roce 2001 poskytnuto cca 271,5 mil. korun záruk na projekty, 25,7 mil. korun příspěvků na úroky, 75,9 mil. korun byly zvýhodněné úvěry a 8,3 mil. korun byly dotace právě do podpory malých a středních podniků ve Zlínském kraji.

V současné době probíhá i vyhodnocení sektorových operačních programů vyhlášených v roce 2002. Pokračuje podpora malého a středního podnikání a předpokládá se poskytnutí dalších investičních pobídek třem žadatelům, kteří investují ve Zlínském kraji, z toho jeden investor přímo ve Zlíně. Jako součást podpory z předstrukturálního fondu PHARE se připravuje pro vyšší územní celky - Ostravsko, střední Morava, což je Olomoucký a Zlínský kraj a Severozápad - tendrová dokumentace k projektu "Infrastruktura pro malé a střední podnikání". Vyhlášení programu se předpokládá v polovině roku 2002. Celková alokovaná částka, to znamená PHARE plus státní rozpočet, je 17,1 mil. euro a bude rozdělena mezi regiony právě podle kvality předkládaných projektů.

Znovu podtrhuji, že stát dneska neumí a ani není jeho náplní, aby vytvářel nějaké konkrétní projekty. Znovu říkám: kdo je připraven, na pomoc si dosáhne. Implementací je pověřeno centrum pro regionální rozvoj při Ministerstvu pro místní rozvoj. Podnikatelé zlínského regionu využívají současnou možnost podpor podnikání a i do budoucna jsou vytvářeny v rozsahu kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu předpoklady pro využívání plošných podpor v regionech a v jednotlivých letech.

Věřím, že tyto státní podpory umožní udržet zaměstnanost v tomto tradičně průmyslovém regionu, a samozřejmě pokud do konce volebního období, protože nemohu mluvit za svého nástupce, přijde Zlínský kraj s nějakým konkrétním realizovatelným nápadem, samozřejmě se budu snažit najít formy, jak takovýto projekt podpořit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan poslanec Grebeníček.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Chci předeslat, že odpověď pana ministra považuji za velmi korektní, ucelenou, i když se nesmí na mě za to zlobit, byla pro mě smutná. Učiním jenom dvě poznámky a pan ministr to asi ví.

Již v září roku 2000 vyhlásil Krajský obchodní soud v Brně konkurs na akciovou společnost Cebo. Soud dospěl k závěru, že u dlužníka je naplněn úpadek ve formě insolvence. Tento závěr potvrdil sám dlužník ve svém vyjádření, když uvedl, že vedle finančního úřadu má závazky také vůči správě sociálního zabezpečení a nejméně dvěma zdravotním pojišťovnám. Jednalo se o částku 9 mil. korun, pane ministře, a to v době, kdy management společnosti pobíral měsíční mzdu ve výši 500 až 750 tis. korun. To je první poznámka.

A ta druhá, a to pan ministr také velmi dobře ví. Továrna už v roce 1918 byla největším obuvním podnikem v Československu. Největší výroby obuvi dosáhl Svit v roce 1969, a to 5 tis. párů -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Upozorňuji vás na překročení limitu.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: - a zaměstnával 26 618 pracovníků a obuv exportoval do 58 zemí. Od roku 1990 je jakási nová strategie řízení a výsledkem je co? Již v roce 1990 20 tis. zaměstnanců, o 10 let později 5150 zaměstnanců a odhaduji v letošním roce zhruba 4,5 tis. Prý není odbyt. Pak se ptám: proč jsme opustili například ruský trh? Bohužel musím konstatovat, že to, co se tady odehrávalo od roku 1990 do roku 2002, je něco horšího než turecké hospodaření. Ale za to nemůže pan ministr. Znovu opakuji, že s jeho odpovědí jsem spokojen. Vzal jsem ji na vědomí, i když mě nepotěšila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych požádat všechny přítomné poslance, aby nezneužívali trpělivosti předsedajícího, který vám nějakou tu vteřinku odpustí, ale nemůže tolerovat téměř jednonásobné překročení příslušného časového limitu.

Pan ministr Grégr již vystupovat nebude? Ne, dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP