(17.10 hodin)
(pokračuje Buzková)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 879, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 879 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 poslanců vyslovilo 77 a 83 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme projednali návrhy zákonů ve třetím čtení a nyní se dostáváme k bloku návrhů zákonů vrácených Senátem. Na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení senátorům Tomáši Julínkovi, Josefu Pavlatovi, Danielu Kroupovi, Jiřímu Rücklovi, Karlu Korytářovi, ještě jednou Karlu Korytářovi, Jiřímu Pospíšilovi. To je všechno.

Dám procedurálně hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby uvedení senátoři mohli vystoupit v souvislosti se zákony vrácenými Senátem?

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 880, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 880 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 poslanců vyslovilo 102 a 8 bylo proti. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy budeme projednávat

 

150.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 999/5. Vítám mezi námi senátora Tomáše Julínka.

Prosím, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil navrhovatel poslanec Václav Krása, který má slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, souhlasím s návrhy, které byly zapracovány do návrhu zákona a které přijal Senát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Rostislav Čevela. Pan poslanec Čevela si pravděpodobně nepřeje vyjádřit.

Otevírám rozpravu a připomínám, že při novém projednání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Jako prvnímu v rozpravě udílím slovo senátoru Tomáši Julínkovi.

 

Senátor Tomáš Julínek: Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, krátce zdůvodním vrácení návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane senátore. Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o klid!

 

Senátor Tomáš Julínek: Senát přijal pozměňovací návrh, který dává možnost pokračovat v komerčním pojištění pro zdravotní pojišťovny. Jinak text postoupený z Poslanecké sněmovny změněn nebyl. Předkladatel na půdě Senátu vyslovil s pozměňovacím návrhem souhlas a pro pozměňovací návrh i pro vrácení hlasovalo všech 53 senátorů, nikdo nebyl proti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 999/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 999/5."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 881, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 881 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 poslanců vyslovilo 163 a jeden byl proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Dalším bodem je

 

147.
Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů,
které SSSR zřídil v jiných státech
/sněmovní tisk 855/6/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 855/7. Vítám mezi námi senátora Josefa Pavlatu.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, jsem přesvědčen, že Senát v tomto návrhu přispěl návrhy, které zlepšují tuto normu, čili podporuji znění Senátu, i když je samozřejmě otázka finanční, která mě netěší, ale říkám, jako komplex tento senátní návrh podporuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se táži zpravodajky rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslavy Němcové, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit. Není tomu tak. Ptám se i zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Zahradila. Pan poslanec se pravděpodobně také nechce vyjádřit.

Otevírám rozpravu, v jejímž úvodu připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V tuto chvíli otevírám rozpravu a jako prvnímu do ní udílím slovo senátoru Josefu Pavlatovi.

 

Senátor Josef Pavlata: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, zákon o odškodnění osob odvlečených do Sovětského svazu nebo do táborů zřízených Sovětským svazem v jiných státech je zákonem, na který se zcela jistě velmi dlouho čekalo. Osoby, které těmito tábory prošly, měly osud snad ještě trpčí než ostatní oběti komunismu. Když se někomu vůbec podařilo gulag přežít, dokonce se vrátit do vlasti, většinou se mu otevřela cesta do socialistických blázinců, jeho zážitky byly většinou představiteli komunistické vlády otevřeně a naprosto demagogicky popírány a na podporu tohoto odmítání byly postižené osoby jako pomatené uklízeny do psychiatrických léčeben.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP