(16.20 hodin)
(pokračuje Langer)

V tuto chvíli bychom měli přikročit k projednávání bodu číslo

 

155.
Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
/sněmovní tisk 946/3/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 946/4. Nejprve se chci zeptat pana poslance Hofmana, zda se chce vyjádřit ke stanovisku pana prezidenta. - Pane poslanče Hofmane, dávám vám možnost se vyjádřit ke stanovisku pana prezidenta. Máte slovo, prosím.

Prosím kolegy o klid.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Znovu se vracíme k normě, která vyvolala tolik diskusí, která prošla Parlamentem České republiky, kterou propustil do dalšího legislativního procesu Senát Parlamentu ČR. Pan prezident ČR Václav Havel ji vrátil sněmovně zpátky se svým vetem.

Já jsem jako předkladatel tohoto zákona, který se dostal velmi hluboko do problému, který tento zákon řeší, přesvědčen, že došlo k nedorozumění nebo nepochopení některých věcí. Vyjádření pana prezidenta k vetu tohoto zákona je toho přímým důkazem. Jsou tady určitá konstatování, která nejsou podložena tím, za co se stavějí. To znamená konstatování, že přijatý zákon zavádí časově neomezený právní nárok na poskytnutí dotace, není pravda, protože lidé, jak stárnou, tak umírají. Lidé, kteří pobírají tzv. doplatek do průměrného výdělku - rentu, tak tuto rentu pobírají do 65 let svého věku, kdy odcházejí do starobního důchodu a ztrácejí nárok na tyto dávky.

Je tady ještě jeden problém, který nebyl celou dobu zřejmý, a to je problém ten, že v případě, tak jak se dneska jeví, že by ze zákona o rozpočtových pravidlech ČR nebylo možno ze státního rozpočtu poskytovat důlním organizacím anebo následníkům důlních organizací refundaci těchto dávek, které vznikly do konce roku 1992, kdy se tyto subjekty částečně privatizovaly, stane se jedno - že sice jednotlivým poživatelům dávek nárok na tuto dávku nezanikne, ale -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Omlouvám se, že vás přerušuji, nicméně vede mě k tomu neklid v jednacím sále.

Chtěl bych poprosit všechny diskutující kolegy, kdyby se mohli zklidnit, zaujmout svá místa, zejména kolegy, kteří by se mně měli dívat do očí, neboť sedí přímo před místem předsedajícího. - Do očí, pane poslanče Klasi.

 

Poslanec Jiří Hofman: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Ale stalo by se jedno - že nárok by nezanikl, soudní spory o dávky by pokračovaly, ale zaměstnavatelé by museli na sebe vyhlásit úpadek, protože by nebyli schopni dostát těmto závazkům, které by na ně padly.

Jenom na závěr říkám jedno - tyto závazky hradil stát nepřetržitě od jejich vzniku, tzn. od roku 1990, kdy bylo první vládní usnesení o náhradě tady těchto dávek. Zároveň připomínám vážené sněmovně jeden fakt - že máme spoustu lidí, kteří žádají o tyto dávky soud, tyto dávky jsou staré, podniky ještě do dneška nebyly vymazané z obchodního rejstříku, a tyto dávky nemohou dostat.

Já doufám, že tento složitý materiál, i když není tak hrozný, sněmovna pochopí a přehlasuje veto prezidenta, u kterého jsem přesvědčen, že se jedná o nepochopení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní se chci zeptat, zda se chce vyjádřit paní zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Alena Páralová. Nikoliv.

Otevírám rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající. Já bych chtěl jménem poslaneckého klubu požádat ve vhodný okamžik před zahájením hlasování o 15minutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To znamená, pane poslanče, po rozpravě, před hlasováním.

Slovo má pan ministr Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ve svém vystoupení k návrhu zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků bych chtěl opětovně velmi stručně poukázat na několik závažných aspektů daného problému.

Pan prezident svým dopisem ze dne 28. března tohoto roku zákon Parlamentu vrátil. Přesto však nadále tvrdím -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte. Vážené kolegyně a kolegové, já už o hlas přišel a prosím abyste…

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Přesto však nadále tvrdím, že zákon o přechodném financování obligatorních sociálně zdravotních dávek horníků za prvé zabrání plnému přenesení nákladů nutných pro výplatu těchto dávek na hornické společnosti s plným ekonomickým dopadem, tzn. vlastně i za období před rokem 1992. Za druhé uvolní časový prostor pro přípravu cílového řešení, tj. zásadní úpravu legislativy, zejména příslušných ustanovení zákoníku práce, směrem k jednorázovému vypořádání všech titulů obligatorních sociálně zdravotních dávek horníků.

Jednotlivé dosud vyplácené dávky vycházejí ze zákonů a vyhlášek, které byly přijaty v oblasti hmotného a sociálního zabezpečení horníků ještě před rokem 1989 a po roce 1990 byly částečně novelizovány. Vyplácené dávky jsou bezpochyby svým způsobem závazkem státu, který v minulosti jako vlastník báňských podniků rozhodl o redukci uhelného a rudného hornictví. Tyto dávky vždy byly a jsou financovány stoprocentně ze státního rozpočtu na základě postupně několika usnesení vlády nadále potvrzujících tento závazek.

Zdůrazňuji, že za celé období deseti let, kdy restrukturalizace hornictví probíhá, v podstatě nedošlo k porušení sociálního smíru. Vláda na jednání své schůze dne 25. června 2001 projednala a posoudila návrh zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků. Ve svém stanovisku vyjádřila několik závažných argumentů k předloženému návrhu, zejména ve smyslu dalšího rozšíření mandatorních výdajů státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP