(12.10 hodin)

Poslankyně Eva Fischerová: Část 31, je to na straně 8 dole. Je to bod č. 1, který se váže k předchozímu pozměňovacímu návrhu v té nepřímé novele.

Dále bych prosila stáhnout bod 2, který má návětí v části 35. Dosavadní bod 7 zní - jako důvod uvádím lepší formulaci, kterou má uvedenu dále potom poslankyně Emmerová. Rovněž stahuji k témuž pozměňovacímu návrhu vážící se bod 3 na straně 9 nahoře.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Na straně 23 pozměňovacích návrhů k tisku 1160/9 v části 63 k bodu 16 dávám legislativně technickou úpravu, kde je v bodu 46 odst. 2 první slovo "kontrolou" - je jenom "kontrolu" - "o" se vypouští. A v druhém řádku "ministerstva" - "Ministerstvo vnitra".

Dále na straně 26 část 64. bod 5 pozměňovacích návrhů, je to pozměňovací návrh k bodu 23, kde je chyba v paragrafu. Je tam napsáno 154 - je to v § 15, ta čtyřka se škrtá. Je to v § 15. Současně, aby tento bod byl hlasován odst. 5 samostatně. To v rámci procedury.

K bodu 7, bod 27 vládního návrhu, kde je § 21 odst. 2 písm. f) - má tam být správně d), nikoliv f), ale písmeno d).

A bod 13 celý stahuji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já mám legislativně technickou, a to na straně 27. Je to část 76, návrh pana poslance Kvapila. V bodě 1 toho návrhu jsou tři alternativy, se kterými úzce souvisí bod 3 toho návrhu. To znamená, já jako legislativně technickou navrhuji, aby bod 3 byl upraven podle schváleného hlasování alternativ 1, 2, 3 v bodě 1 návrhu pana poslance Kvapila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, domnívám se, že v tomto případě nejde o legislativně technickou úpravu, ale že jde spíš o proceduru, jak budeme postupovat - paragraf v bodě 3 potom za § 13.

Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Radko Martínek: Ne, pane kolego. Jenom mi jde o to - tam jsou tři alternativy v bodě 1. Mně jde o to, aby se legislativně technicky ten název - tento první - upravil podle schválené alternativy. Jsou tam v bodě 1 správní obvody pověřených obecních úřadů a rozšířenou působností. Potom je jenom obecních úřadů pověřených a s rozšířenou působností, to znamená legislativně technicky upravit sněmovnou schválenou alternativu do § 13a.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, ale říkám, že to je otázka potom procedury, který návrh bude schválen, tak se musí podle toho upravit § 13a. Souhlas.

 

Poslanec Radko Martínek: Ještě na jednu věc bych si dovolil upozornit, že na vašich stolech jsou legislativně technické úpravy k vládnímu návrhu zákona o změně a zrušení zákonů, tzn. o nich bych pak prosil, aby se hlasovalo jako o legislativně technických změnách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Kocianová, poté pan poslanec Beneš.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych opravit chybu v mém pozměňovacím návrhu na straně 6 část 26: v § 52 za slovem "rozpočtu" zrušit předložku "v".

Dále bych chtěla podle § 95 odst. 2 jednacího řádu logicky vyplývající legislativní návrh. Pokud bude přijat můj pozměňovací návrh z části 36 strana 18 a pozměňovací návrh poslance Škromacha k části 118 na straně 43 bod 3 v novém bodě 17 písm. m) se vypouští slova "Frýdku-Místku a Karviné" a vkládá se nové písmeno n) Okresní hygienická stanice v Karviné a Frýdku-Místku přechází na Zdravotní ústav v Karviné. Stávající písmeno n) se přečísluje na písmeno o).

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, já bych v rámci vašeho vystoupení poprosil pana ministra a pana zpravodaje, aby sledovali váš návrh, protože nejsem přesvědčen o tom, že tento návrh je legislativně technický. Je to úplně jiný návrh, než zazněl ve vystoupení, kdy pod písmenem m) jsou načtena určitá města, a vy vytváříte nové písmeno. Ale to bych prosil, aby si vyjasnil potom pan zpravodaj s navrhovatelem - váš návrh. Já bych ho nemohl uznat jako legislativně technický.

Slovo udílím nyní panu poslanci Benešovi.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové. Máme před sebou třetí čtení návrhů zákona o změně a zrušení některých zákonů. Dámy a pánové. Máme před sebou 56 stran sněmovního tisku 1160/9. Upozorňuji, že od strany 52 do strany 56 se jedná o legislativně technické úpravy, alespoň takový je názor a zřejmě bude názor drtivé většiny Poslanecké sněmovny. Já jenom upozorňuji, že ty legislativně technické úpravy se možná marně snaží řešit problém, který je mezi stávajícím vývojem legislativy a vládním návrhem.

Vážené dámy, vážení pánové, já si nemyslím, že například v části 104. - že část 104. se vypouští, tedy se vypouští zrušení zákona o ochraně ovzduší. Já si nemyslím, že je to legislativně technická. Rozumím tomu, že v Poslanecké sněmovně je vůle provést rozdělení kompetencí okresních úřadů, a upřímně řečeno, teprve po dnešním hlasování budou oni starostové z těch 194 obcí vědět, o čem že bude jejich obecní úřad s rozšířenou působností. Ale já si nemyslím, že můžeme takto nadivoko provést hlasování o 56 stránkách pozměňovacích návrhů, které jsou velmi zásadního charakteru. Že nemůžeme tak jednoduše provést jedním hlasováním schválení legislativně technických změn, které jsou obsaženy na sedmi stránkách. Že to není tak jednoduché, koneckonců svědčí i vystoupení mých kolegyň a kolegů, kteří přicházejí s dalšími a dalšími tzv. legislativně technickými změnami.

Vážené dámy, vážení pánové, byť vím, že asi nebudu úspěšný, ale nedá mi to, abych zodpovědně vykonával poslanecký mandát, a nedá mi to, abych nenavrhl vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP