(11.20 hodin)
(pokračuje Buzková)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1088/4.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do rozpravy ve třetím čtení se hlásí pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl dva návrhy, jeden na stažení bodu pod písmenem C23 a další jsou legislativně technické.

První legislativně technická úprava by byla pod A, což jsou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru v bloku legislativně technických úprav, a to pod číslicí 5 je uvedeno v § 2a odst. 10 třetí věta patří k § 2a odst. 12. To je první legislativně technická úprava.

Druhá se týká bodu C5. Tam vypadly uvozovky. Správně je "členským" a "členského". To není spojení dvou slov, ale dvě slova v různých gramatických pádech.

Třetí legislativně technická úprava je bod C11, kde jsou v textu uvedena slova "se druhá a třetí věta nahrazuje touto větou". Slova "a třetí věta" jsou nadbytečná, protože třetí věta neexistuje.

To jsou tři legislativně technické návrhy a jeden návrh na stažení jednoho bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pokud tomu tak není, rozpravu ve třetím čtení končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří pan ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme před závěrečným hlasováním ve třetím čtení harmonizační novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Příprava tohoto vládního návrhu byla obtížná, a to zejména ze dvou důvodů. Jednak jsme se pokusili do tohoto poměrně specifického právního instrumentu České republiky implementovat všechna potřebná harmonizační opatření, která vyplývají z práva Evropských společenství, a současně jsme si byli vědomi a setkávali jsme se s řadou obtíží praktického charakteru, které vyplývají z věcné podstaty a dosavadního vývoje v tomto sektoru v České republice. Vyplývá to zejména z toho, že původně byl zákon přijat jako poslanecká iniciativa přes záporná stanoviska vlády a České národní banky. Řadu chyb v zákoně již odstranila novela, kterou tato sněmovna přijala v roce 2000, která však neřešila otázku harmonizace.

V procesu legislativním, který proběhl zde ve sněmovně, byly předloženy mnohé pozměňovací návrhy. Některé z nich byly s Ministerstvem financí konzultovány v pracovním pořádku a nemáme s nimi problém. Současně však rozpočtový výbor a někteří poslanci v průběhu schůze navrhli řadu pozměňovacích návrhů, z nichž pouze některé odstraňují legislativně technické nepřesnosti a přispívají tak ke zkvalitnění obsahu tohoto zákona. Na druhé straně však řada z těchto návrhů jde proti duchu a liteře navrhovaných změn, zejména vyplývajících z potřebné harmonizace s právem Evropských společenství.

Mohu tedy konstatovat, že budu souhlasit při jednotlivých hlasováních pouze s těmi návrhy, které mají charakter legislativně technických úprav, dále s návrhy, které přijal výbor pro evropskou integraci, avšak s některými dalšími návrhy - zejména ve stanovisku rozpočtového výboru - souhlasit nemohu. Podrobná stanoviska sdělím při jednotlivých hlasováních.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že předložený návrh této harmonizační novely představuje v navržené vládní podobě významný krok k harmonizaci našeho práva v této oblasti finančního práva s právem Evropských společenství, a proto navrhuji, abyste vyslovili s návrhem souhlas a postoupili jej Senátu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím nyní pana zpravodaje, aby nám přednesl návrh procedury hlasování.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám přednesl proceduru hlasování ve třetím čtení. Nejprve bychom měli hlasovat o stažení bodu C23, jak to před chvílí načetl kolega Macháček. Poté bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu C k vládnímu návrhu A, vyjma bodu C26, poté bychom měli hlasovat o bodu C26, protože tam máme hlasování orientační, protože jsou tam i číslovky 025 a 05. Poté bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu B6, poté bychom měli hlasovat o návrhu A13, A77, A78. Pokud tyto pozměňovací návrhy projdou, budeme hlasovat o zbylých pozměňovacích návrzích, resp. o zbylých návrzích A, potom o zbylých návrzích B, zbylé návrhy C, a budeme končit legislativně technickými připomínkami. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan zpravodaj navrhl proceduru. Ptám se, zda jsou námitky vůči této proceduře. Pakliže nejsou, dám hlasovat o návrhu, abychom se řídili procedurou, jak ji předložil pan zpravodaj Kuneš.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 700, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 700 byl tento návrh přijat, když ze 176 přítomných hlasovalo 138 pro a nikdo proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, řiďte se schválenou procedurou a před hlasováním se k jednotlivým návrhům vždy s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, budeme hlasovat o stažení bodu C23. Stanoviska zpravodaje i ministra jsou kladná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 701 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 701 byl tento návrh přijat, když ze 179 přítomných hlasovalo 151 pro a 4 byli proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích C k vládnímu návrhu A, vyjma C26, a to o všech najednou. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 702 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 702 byl tento návrh přijat, když ze 180 přítomných hlasovalo 164 pro a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP