(10.40 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jelikož pravou příčinou přerušení projednávání tohoto bodu byla jednoznačná shoda v tom, že je třeba panu primátorovi umožnit, aby vystoupil v Poslanecké sněmovně, tak tímto svým prohlášením otevírám rozpravu. Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby pan primátor svým slovem uvedl okolnosti, které vedly při posledním projednávání k přerušení tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Konstatuji, že rozprava je otevřená. Udělím nejprve slovo panu poslanci Kasalovi.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, páni a pánové, aniž bych opakoval zdůvodnění, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním umožnila vrátit tento návrh zákona do druhého čtení. V případě, že sněmovna vyhoví, tak aby druhé čtení bylo zařazeno na pořad ihned. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě předtím, než udělím slovo primátoru hlavního města Prahy, dovolte mi, abych přivítala na galerii delegaci výboru pro hospodářství a privatizaci Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska v čele s předsedou výboru Danem Radu Rusanu. Vítejte. (Potlesk.)

Nyní uděluji slovo panu primátoru Kaslovi.

 

Primátor hl. města Prahy Jan Kasl: Paní předsedající, dámy a pánové, mé slovo by bylo teď velmi stručné, protože věcné argumenty jsem zde přednášel již dvakrát. Myslím, že není jediný člen této sněmovny, který by nerozuměl důvodu, proč hlavní město Praha žádá o novelu zákona 185/2001.

My jsme se před dnešním jednáním sešli s panem poslancem Ambrozkem a snažili jsme se najít způsob, jak řešit nesystémovost zákona 185 v platbě na hlavu v těch lokalitách, kde platba na hlavu, kde kapitační platba jednoznačně nebude fungovat. Našli jsme řešení v tom, že bychom dokázali s pomocí právníků a Ministerstva financí formulovat místní poplatek tak, že by mohl být na základě vyhlášky konkrétní obce jako platba na hlavu, čili na základě vyhlášky té jiné obce jako poplatek na popelnici, čili podle objemu sváženého odpadu. Toto ovšem vyžaduje, abyste mohli dnes vrátit zákon, náš návrh do druhého čtení, abyste v tomto druhém čtení jednou větou přikázali tento návrh do výboru pro životní prostředí, tam bychom během 14 dnů, do příští schůze, která začíná, jestli se nemýlím, 23. dubna, toto vyřešili.

Chtěl bych poděkovat panu poslanci Ambrozkovi a klubu KDU za tento vstřícný postoj. Myslím si, že i názory občanů, dopisy, které docházejí, přesvědčují další a další poslance o logice našeho návrhu a o možnosti nebo o právu obce na výběr systému, jakým chce toto odpadové hospodářství řešit.

Tento návrh by umožnil naplnit usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, s kterým vás chci seznámit. Je to usnesení zastupitelstva z minulého čtvrtka, kdy zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o projednávání této novely zde v Poslanecké sněmovně, žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vrácení novely zákona o odpadech do druhého čtení a následně o schválení novely zákona o odpadech ve znění návrhu předloženém hlavním městem Prahou a ukládá mně jako primátorovi, abych vás s tímto seznámil.

V případě, že by tato sněmovna nenalezla politickou vůli k vrácení návrhu zákona do druhého čtení, pak mně dává prostor pro to, abych zde navrhl zpětvzetí návrhu novely o odpadech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, já velice dobře rozumím motivům, které vedly předkladatele k předložení tohoto textu k projednání v Poslanecké sněmovně. Stejně tak ale rozumím i odpůrcům tohoto textu. Chtěl bych říci, že tato problematika je v dosavadní praxi upravena nedostatečným způsobem, způsobem, který nevyhovuje.

Je spousta důvodů, proč obce, které mají tak velké problémy s odpady, jako je Praha, se cítí povolány navrhnout úpravu, která by jim dala daleko větší manévrovací prostor. Jak jsem říkal, chápu i ty, kteří onen návrh, sestávající z třinácti vět, redukovali na věty čtyři, kteří vyřadili vlastně to nejpodstatnější, co na tomto návrhu bylo, protože prostor, který by se takto otevřel, by mohl být vykládán jako návod k libovůli. A tak se naskýtá třetí varianta, to, aby se sněmovna shodla, že se vrátí v nejbližším možném termínu k tomuto problému, a aby se zvolilo řešení, které se vyhne oběma krajnostem - tomu, co je na současné úpravě nedokonalé, neracionální a nespravedlivé, i tomu, co by odpůrci návrhu, se kterým přišla samospráva hlavního města Prahy, pokládali za výzvu k libovůli. Jinak řečeno - abychom si osvojili praxi, která existuje v některých zemích západní Evropy.

Já osobně bych plédoval pro úpravu, která existuje ve Spolkové republice Německo. Protože to, co je na této úpravě u našich sousedů dobré, je, že shromažďuje prostředky od těch, kteří produkují odpad. Současná úprava v České republice vyřazuje dvě velké významné skupiny, producenty odpadu a na druhé straně majitele nemovitostí. Tento stav není možné akceptovat, není možné se s ním smířit a je potřeba ho změnit.

Kdybychom se inspirovali úpravou, která existuje ve Spolkové republice Německo, znamenalo by to, že by prostředky byly vybírány - tedy určité platby - od producentů odpadu, od velkých firem, které balí své výrobky, od řetězců apod., a tyto prostředky by byly přerozdělovány podle počtu obyvatel jednotlivým obcím. Hlavní město Praha by nepochybně na této úpravě výrazně vydělalo. Stejně tak by bylo možné zařadit i určité platby, které by braly v úvahu zátěž turistickým ruchem. Je nepochybné, že města, jako je Praha nebo Český Krumlov, jsou významným faktorem turistického ruchu v naší zemi. Praha je - jestli se nemýlím, pane primátore - sedmé nejnavštěvovanější město v Evropě. Ale tento přínos peněz do státní pokladny není kompenzován příspěvkem na likvidaci odpadů. Turistický ruch znamená velké množství odpadů a je nespravedlivé, aby se s tím potýkalo pouze hlavní město Praha.

Domnívám se, že je nutné v této oblasti konečně přestat vytloukat klín klínem a nastolit prostor pro koncepční řešení, které by bralo v úvahu více faktorů, tak jak je to např. u našich sousedů. Úprava, která je nyní předložena hlavním městem Prahou, není takovým koncepčním a řekl bych uceleným řešením.

Navrhuji, abychom vzali věc vážně a v nejbližším možném termínu se touto otázkou zabývali tak, aby byla vytvořena skutečně reálná ekonomická možnost potřeby vzniklé existencí odpadového hospodářství krýt. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále má slovo pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, na jedné straně mohu být jako zpravodaj rád, že Praha sama uznává, že vlastní návrh, který předložila, není dokonalý, neboť ho chce dneska - na rozdíl od minulé přerušené schůze - alespoň vrátit do druhého čtení a pokusit se ho znovu projednat - takříkajíc s kolegou Ambrozkem, jeho jméno je často citováno, on těch veletočů už několik předvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP