(10.30 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Nechám na zpravodaji a dalším projednávání tohoto zákona ve sněmovně, jestli tento pozměňovací návrh bude, nebo nebude přijímat, neboť se týká osvobození od správních poplatků, které se neslučují s určitými zákony.

Proto navrhuji: Zákon č. 274/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: V § 6a se na konci připojuje odstavec 4, který zní: "Ověření kopií dokladů podle § 6 odst. 5 a ověření podpisů podle § 6a odst. 2 je osvobozeno od správních poplatků."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu a očekávám, že zpravodaj poslanec Zdeněk Koudelka se mnou bude sledovat u stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám, případně ho prosím o upřesnění dalšího postupu.

Pokud si přeje vystoupit pan ministr jako první, má samozřejmě možnost.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, páni poslanci, paní poslankyně. Jenom jednu věc, abych to řekl v rozpravě, aby mohlo být případně reagováno. Já s těmi dvěma pozměňovacími návrhy cítím problém ani ne tak věcný, ale problém ten, že tato sněmovna před pár minutami odhlasovala, že se pozměňovací návrhy budou dávat a projednávat se budou pouze ty části zákona, které jsou vládním návrhem dotčeny, a oba pozměňovací návrhy směřují k jiným částem zákona.

Čili podle mého názoru, aby mohly být podrobeny hlasování, muselo by dojít ke změně toho usnesení, nicméně smyslem návrhu ústavně právního výboru, aby se rozprava podrobná i pozměňovací návrhy vedly pouze k těmto částem, bylo to, abychom nerozšířili projednávání v tomto výjimečném režimu i na ty části volebního zákona, které nepochybně nechceme, aby byly dotčeny touto diskusí, protože věcí, na které mohou být rozdílné názory ve volebním zákoně, je mnohem více, samozřejmě. Takže z tohoto důvodu bych se spíše klonil k tomu, abychom setrvali na tom původním stanovisku ústavně právního výboru a otázky, které zde byly naneseny, byly řešeny při normálním projednávání volebního zákona, protože návrh pana poslance Bendy, podle mého soudu, je možné věcně zrealizovat. Ta diskuse o rovnosti váhy hlasů prostě řekněme má nějakou odbornou úroveň. Já se tomu nebráním, abychom se třeba dostali k tomu původnímu vládnímu návrhu, který kdysi před časem měl hranici 25 %, nikoliv těch patnácti, ale opravdu si nejsem jist v tuto chvíli, abychom v uvozovkách neotevřeli tu rozpravu příliš široce, připustíme-li pozměňovací návrhy i k jiným částem než k těm, které jsou dotčeny, protože jak potom zdůvodníme, že k jedné části ano, a k druhé části to nepřipustíme. Takže já bych spíše apeloval na to, abychom postupovali podle toho, jak navrhl ústavně právní výbor a jak také tato sněmovna před pár minutami odhlasovala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, my samozřejmě musíme postupovat v souladu s tím, co jsme odhlasovali.

Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi předložit procedurální návrh, jehož cílem je nalézt východisko ze vzniklé situace. Navrhuji, aby sněmovna v tuto chvíli přerušila projednávání tohoto bodu, a to do okamžiku obnovení jednání po polední přestávce, a aby se v polední přestávce sešel ústavně právní výbor a doporučil další postup v těch otázkách, které jsou tady diskutovány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pan poslanec Tlustý navrhl přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy a jeho odročení dnešního dne do zahájení odpoledního projednávání fixně jako prvního bodu. Předesílám, že potom již nebude příliš velký prostor pro další přerušení vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že nepřekročitelná lhůta pro projednání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně je dnešní den 24. hodina.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Tlustého, a to v hlasování pořadové číslo 695, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 695 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 95 a 50 bylo proti.

 

Konstatuji tímto, že projednávání tohoto bodu je odročeno na zahájení odpoledního bloku našeho jednání.

Kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme k projednávání dalších bodů, které nebyly doprojednány v minulých dnech jednání schůze sněmovny. V tuto chvíli bychom se věnovali návrhům zákonů ve třetím čtení, poté zákonům vráceným Senátem a prezidentem.

 

V tuto chvíli bychom projednali

 

125.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

 

Zvu tedy tímto do Poslanecké sněmovny pana primátora Kasla. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a dále prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Jana Bláhu.

Projednávání bodu jsme přerušili ve středu 27. března po hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Já se v tuto chvíli dostávám do jisté procedurální pasti a budu muset požádat některé kolegy, aby mě z této pasti pomohli. V tuto chvíli totiž neprobíhá rozprava a vzhledem k tomu, že mám avizováno, že pan primátor si přeje vystoupit, nezbude mi nic jiného, než poprosit někoho z ministrů, aby umožnil její znovuotevření, či navrhnout znovuotevření rozpravy prostřednictvím hlasování o tomto návrhu.

Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pane primátore. Asi si vzpomenete, že jsem to byl já, který na minulé části 47. schůze požádal o odročení projednávání na dnešní den. V tuto chvíli před vás předstupuji s dalším procedurálním návrhem, který by měl umožnit, abychom se z té atmosféry, která byla poněkud zpolitizována minule, mohli přesunout k věcné debatě. Proto, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dávám návrh, aby Poslanecká sněmovna hlasováním rozhodla o vrácení projednávání tohoto návrhu do druhého čtení. V případě, že Poslanecká sněmovna tomuto návrhu vyhoví, navrhuji, aby druhé čtení tohoto zákona začalo ihned.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, to je sice hezké, že jste to navrhl, ale tento návrh musíte přednést v rozpravě. To znamená, že nejprve se musíme procedurálně vyrovnat s rozpravou.

Já vidím, že se hlásí ministr spravedlnosti pan ministr Bureš.

 

Poslanec Jan Kasal: Prosím, paní místopředsedkyně, nechť to Poslanecká sněmovna vezme jako avízo, abych to potom nemusel opakovat znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Toto avízo bereme.

Slovo má pan ministr Bureš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP