(16.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Budeme hlasovat ještě jednou.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 682. Kdo je pro přijetí návrhu B1 až 3? Kdo je proti?

Z přítomných 158 poslanců pro 84, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o tom, co je výsledkem tolika hlasování.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, ještě bychom měli hlasovat o legislativně technických opravách včetně zmocnění k doplnění těchto oprav o IČO a číslování paragrafů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechám hlasovat o legislativně technických úpravách.

Zahájil jsem hlasování číslo 683. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 poslanců pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Je nějaké zpochybnění hlasování o B1 až 3? Kolega Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, chtěl bych zpochybnit hlasování o záchranných službách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 684. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 159 poslanců pro návrh 128, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme ještě jednou opakovat hlasování o pozměňovacích návrzích B1 až 3.

Zahájil jsem hlasování číslo 685. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 158 poslanců pro návrh 80, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou zkontrolujeme výsledky hlasování. - Hlasování bylo v pořádku.

Měli bychom přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu zákona ve znění, které znamená jeden z tunelů na státní majetek.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách podle sněmovního tisku 1151, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Připomínám, že vzhledem ke schválenému znění by bylo dobré, aby ti, kteří hlasují a jsou ve střetu zájmu, to včas oznámili.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 686. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 85, proti 69. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím pana kolegu Severu.

 

Poslanec Pavel Severa: Pouze pro stenozáznam. Hlasoval jsem ano, v zápise zřejmě bude, že jsem nehlasoval, protože mi nesvítí světýlko. Nezpochybňuji nic.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S povzdechem "kdybych to byl býval věděl, založil bych si občanské sdružení", přikročíme k projednávání bodu

 

126.
Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana
a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb.,
o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1197/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan kolega Milana Ekert, zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1197/3.

Otevírám rozpravu. Pan kolega Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, přijetí předloženého návrhu pomůže otevřít zákonnou možnost vydávat státní dluhopisy v zahraničí prostřednictvím technické novelizace tří zákonných norem.

Za skupinu předkladatelů bych chtěl poděkovat za velice konstruktivní projednávání a konstatovat, že v průběhu druhého čtení byl předložen pouze jediný pozměňovací návrh, který má charakter legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jako zpravodaj tohoto tisku jsem si povšiml jedné nepřesnosti, která je uvedena v pozměňovacím návrhu, který se týká tisku 1197. Prosím, abychom se všichni podívali na konec tohoto pozměňovacího návrhu, kde je text: v textu článku 4 se slovo "pod" nahrazuje slovem "po". Myslím, že tento text je tam zcela nadbytečný a nemá souvislost s původním tiskem 1197. Navrhuji, aby tento text byl zrušen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí? Nikdo, rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu kolegovi Ekertovi. Nemá zájem. Pan poslanec Kocourek také nemá zájem.

Prosím pana poslance Kocourka, aby nám předložil pozměňovací návrhy, o nichž rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pozměňovací návrh máme pouze jeden, který je uveden v tisku 1197/3. Hlasovali bychom o tomto pozměňovacím návrhu, potom o návrhu zákona jako celku.

Vzhledem k tomu, že jsem předložil legislativně technickou úpravu, doporučuji nejdříve legislativně technickou úpravu. Pokud bude schválena, potom pozměňovací návrh jediný, a potom návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve legislativně technické, potom pozměňovací návrh a potom celek. Myslím, že je to jednoduchá procedura, o které nemusíme hlasovat.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 687. Kdo souhlasí s legislativně technickými úpravami? Kdo je proti?

Z přítomných 116 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh, který máme v tisku 1197/3. Prosím o stanoviska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP