(15.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 638 z přítomných 156 poslanců pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji za odvedenou práci, děkuji i panu ministrovi.

Než předám řízení schůze, dovolte mi, abych sdělil jednu informaci. Pan ministr vnitra před polední přestávkou avizoval, že požádá sněmovnu o zařazení nového bodu programu do jednání dnešní schůze. Mělo se jednat o vyslovení souhlasu se Smlouvou o spolupráci mezi ČR a Evropským policejním úřadem, podepsanou dne 5. března 2002 v Praze, a změnou Smlouvy o spolupráci mezi ČR a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednané výměnou osobních nót v Haagu dne 13. února 2002. Vzhledem k tomu, že tato smlouva nebyla předložena Poslanecké sněmovně ve lhůtách před zahájením této schůze, nemůžeme ji skutečně do programu 47. schůze zařadit. Poradím panu ministrovi, zda ji chce zařadit do zvláštní schůze, případně do schůze, která začne řádně 23. dubna.

Končím projednávání bodu 94 a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já mám pro vás příznivé sdělení, že k doprojednání všech bodů schváleného pořadu schůze nám zbývají pouze dva body, a to 109 a 126.

 

Přistoupíme k bodu

 

109.
Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách
/sněmovní tisk 1151/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr financí. Prosím stínového a nestínového ministra financí, aby mi věnovali pozornost. Prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní kolegyni Rujbrovou, aby též zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1151/4.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi vás požádat, abyste dal hlasovat o stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem L, bod č. 3, z toho důvodu, že rada města Louny se dohodla, že by souhlasila s převodem na obec pouze v tom případě, že by Nemocnice s poliklinikou Louny byla oddlužena, což se doposud nestalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Škromach, poté paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych uplatnit dvě legislativně technické úpravy, a to je v návrhu D2, text "Včetně veškerých práv" má začínat malým písmenem, neboť jde stále o jednu větu.

Dále v poznámce pod čarou je třeba číslo předpisu 114/98 nahradit textem "114/1988".

Tam, kde se vkládá nový § 12, se v tomto § 12 odst. 3 v první větě za slovo "sepíší" vkládá slovo "původní". To slovo vypadlo. Úplná první věta odstavce 3 bude znít: O předání a převzetí majetku státu sepíší původní předávající organizační složky státu a ostatní příspěvkové organizace s pojišťovnou nejpozději do 31. 12. 2002 protokol o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní kolegyně Rujbrová má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zastoupila omluveného kolegu Jaromíra Kohlíčka a za něj provedla legislativně technickou opravu jeho návrhu pod bodem C2, kde navrhuje slovo "nízkými" zaměnit slovem "místními". Jde o zvyklosti, takže je zřejmé, že došlo ke špatnému zápisu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Já bych chtěl doplnit svůj pozměňovací návrh. Pod písmenem R pod číslem 21 je tam pod bodem 22 uvedena poznámka pod čarou, která patří k § 14 odst. 1, a je to u slov o zařízení sociální péče. Tam bude patřit poznámka pod čarou ZZ.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím. Dávám možnost panu ministrovi vystoupit se závěrečným slovem. Pan ministr nehodlá vystoupit. Tutéž možnost dávám paní zpravodajce. Pokud nehodlá vystoupit, prosím ji, aby přistoupila k řečništi a seznámila nás s návrhem procedury, podle které budeme postupovat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, k tisku 1151 byla předložena celá řada návrhů, z nichž nikoliv všechny souvisejí se záměrem vládního návrhu a s reformou veřejné správy. Protože řada vašich pozměňovacích návrhů směřovala ke stejným ustanovením, stejným paragrafům, byla významově velmi podobná, mohli bychom se dostat do situace, kdy bychom schválili dva paragrafy, sice různého, leč významově totožného znění.

Chci vám navrhnout v rámci procedury, abychom napřed hlasovali o zpětvzetí návrhu poslankyně Jirousové pod bodem L3, dále o návrzích výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy o návrzích pod body A1 až A9, a dále abychom návrhy hlasovali podle pořadí paragrafů, ke kterým se vztahují, a v jejich rámci samozřejmě podle pořadí, v jakém byly kolegy a kolegyněmi předloženy, s výjimkou návrhů, které by se vztahovaly k přílohám - ty bychom hlasovali až po základním textu.

Následně bych chtěla z výše uvedeného postupu vyjmout návrhy, které lze sice věcně do zákona včlenit, ale které bezprostředně nesouvisejí s odpovědí na otázku, jak naložit s majetkem, který dosud spravují okresní úřady. Ty bych navrhovala hlasovat jako poslední. Podotýkám, že se to týká bodů B1 až 3, C1, 2, 3, C4, D1, F1, 2.

Protože návrhů je mnoho a s přijetím některých z nich -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, mohu vás poprosit ještě jednou o ty speciální, které navrhujete zvláště?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, týká se to bodů B1 až 3, C1, 2, 3. Podotýkám, že v případě přijetí návrhu A2 by zde byl hlasován pouze odstavec 2 u bodu C3. C4, D1, F1, 2.

Dále bych chtěla požádat sněmovnu, aby zmocnila zpravodaje v rámci schvalování legislativně technických úprav, aby ve spolupráci s legislativou provedl přečíslování schválených paragrafů a odstavců, protože řada návrhů směřuje ke stejným číslům paragrafů, a k doplnění IČO u zařízení, která jsou navrhována na doplnění nebo vynětí, protože ne u všech je uvedeno a je třeba, aby text zákona byl shodný ve všech návrzích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP